Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal dag for...
Foto: UN Photo.
Foto: UN Photo.

Internasjonal dag for eldre

Tema for den internasjonale dagen for eldre i 2016 er bekjemping av aldersdiskriminering.

Fn-dag emblem FN-dag
Visste du at...
  • I dag er det rundt 600 millionar menneske over 60 år i verda.
  • Det er forventa at antal menneske over 60 vil doble seg igjen innan år 2050.
  • Omlag to tredelar av verda sine eldre bur i utviklingslanda.
  • I den industrialiserte verda, er det dei over 80 som er den befolkningsgruppa som aukar raskast.
  • I dei utvikla landa bur 1 av 4 over 60 åleine, mens berre 1 av 10 bur åleine i utviklingslanda.

Med Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekjemping av aldersdiskriminering tema for den internasjonale eldredagen 2016. WHO vedtok i 2016 ein Global strategi og handlingsplan for eldre og helse.

Med denne planen starta dei ein global kampanje for å bekjempe aldersdiskriminering, og for å samarbeide med lokale og internasjonale partnere for å endre politikk og praksis i ulike land.

Diskriminering og negative haldningar ei dagleg utfordring. 

Aldersdiskriminering fins overalt, og er også ein av dei mest godtatte formene for diskriminering. Det er vanleg med stereotypiar og latterleggjering i media der eldre vert framstilt som senile og «tussete». Meir alvorlege følger har det at eldre får dårlegare medisinsk oppfølging, eller medisin og hjelp som er laga for yngre mennesker. I samfunnet opplever også mange at styresmakter vedtar politikk som ekskluderer og ikkje legg til rette for at eldre kan delta i felleskapet på same måte som yngre kan.

Slike haldningar og indirekte eller direkte diskriminering fører til marginalisering av eldre og har dokumentert negative helseeffektar. Risikoen for depresjon og sosial isolasjon er større blant eldre som kjenner som ei byrde, og kan også resultere i at ein dør tidlegare.  

FN og Verdens helseorganisasjon ynskjer med denne dagen å utfordre alle til å kjempe mot den diskrimineringa ein ser i dag, og ynskjer å setje fokus på kva følgjer slike haldningar og diskriminering har for dei som vert utsatt for dette.

FNs arbeid for eldre 

FN markerte sitt engasjement for eldre fyrste gongen i 1982, med ein verdskonferanse om eldre i Wien. Der vedtok ein planen kjent som "Vienna International Plan of Action on Ageing".

I 1991 fulgte FNs generalforsamling opp med "UN Principles for Older Persons", og på ein oppfølgingskonferanse i Madrid i 2002 vart det vedtatt ein ny handlingsplan, "Madrid international plan of action on aging"

Dagen vart oppretta i 1990 og FN har eit eige program som fokuserer på eldre. Eit av hovedmåla er å legge til rette for "the Madrid International Plan of Action on Ageing", og at særleg utviklingssaker skal kome høgare opp på agendaen.

I 2010 sette FN si generalforsamling ned ei arbeidsgruppe med tanke på å styrke vernet av menneskerettane for dei eldre.