Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal dag for...
Deltakere fra ulike urfolksgrupper, med sine nasjonaldrakter, på verdenskonferansen for urfolk i New York.
Deltakere på verdenskonferansen for urfolk i FNs hovedkvarter i New York 2014. Foto: FN / Yubi Hoffmann

Internasjonal dag for urfolk

370 millioner mennesker i 90 land regnes som urfolk. Urfolksdagen i år markerer tiårsjubileum av FNs erklæring for urfolks rettigheter. 

Fn-dag emblem FN-dag
urfolk2010

Urfolk over hele verden har vært ofre for diskriminering og er blant de mest utsatte og sårbare gruppene i verden.

Urfolksdagen i år markerer at det er ti år siden FNs erklæring for urfolks rettigheter ble til.  Lenke: Les mer om årets markering her.

370 millioner mennesker i 90 forskjellige land regnes som urfolk. Disse utgjør 5000 ulike urfolksgrupper, og utgjør tilsammen fem prosent av jordas befolkning.

Urfolk praktiserer sin særegne kultur og skiller seg som regel fra flertallet i et samfunn.

Om den internasjonale dagen

Dagen ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Gruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

  • Urfolks rett til utdanning er beskyttet av FNs erklæring om urfolks rettigheter, som i artikkel 14 sier at: "Urfolk har rett til å etablere og kontrollere sine utdanningssystemer og institusjoner som tilbyr utdanning på urfolks egne språk, på en måte som er tilpasset deres kulturelle metoder for undervisning og læring."
  • Mål nummer 4 i bærekraftsmålene krever sikker og lik tilgang til alle utdanningsnivåer og yrkesopplæring for sårbare grupper. Dette inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner.
  • Urfolks rett til utdanning er også beskyttet av en rekke andre internasjonale menneskerettighetsinstrumenter, herunder FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Den internasjonale dagen for urfolk gir en anledning til å sette søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet de representerer. Det er også en anledning til å øke innsatsen mot diskriminering, ekskludering, og fattigdom som mange opplever daglig.


mønster- urbefolkning

Om FNs permanente forum for urfolk

På 1980-tallet begynte arbeidet med å etablere et FN-organ som kunne tale urfolkets sak. Arbeidet ledet til etableringen av FNs permanente forum for urfolk (UNPFFI) i år 2000, i tillegg til et rådgivende organ.

I forumet diskuteres temaer som berører urfolk, blant annet sosial og økonomisk utvikling, kultur, miljø, utdanning, sivile og politiske rettigheter, integrasjon og distribusjon av informasjon. Forumet består av 16 eksperter som sitter tre år av gangen. Ole Henrik Magga fra Norge var rådets første leder.

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Hovedprinsippet i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte konvensjonen i 1990 og det ble slått fast at konvensjonen skal gjelde for den samiske befolkningen.

ILO-konvensjonen skal sikre vern av rettigheter for landets urbefolkning på lik linje med de øvrige innbyggere, samtidig som deres egen sosiale og kulturelle identitet, skikker, tradisjoner og språk skal respekteres fullt ut og gis muligheter til å utvikle seg videre.

Internasjonalt tiår for verdens urfolk (2005-14)

I 1994 startet FN også arbeidet og markeringen av det som nå er det andre internasjonale tiåret for urfolk. Formålet er å sette fokus på de ulike områdene FN arbeider med verdens urbefolkning på.

FN har de senere årene trappet opp sitt arbeid for urfolks rettigheter og FNs deklarasjon for urfolks rettigheter i 2007 var et landemerke innen kampen for urfolks rettferdighet og utvikling.

Den første FN-rapporten om urfolks situasjon

I 2010 kom den første egne rapporten om urfolks situasjon og den viser at urfolk utsettes for klart større utfordringer og problemer enn lokalbefolkningen ellers. Blant annet er det flere fattige, mer sykdom og kriminalitet, samtidig som det er flere brudd på menneskerettighetene for urbefolkningen. Les mer om rapporten.

Verdenskonferanse for verdens urfolk

I september 2014 ble den første verdenskonferansen for urfolk holdt, hvor medlemsstatene forpliktet seg sterkere til å arbeide for å fremme urfolks rettigheter.


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Urfolk"'
2 string 'new_temapage/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Urfolk"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/topic:"Urfolk"'