Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal kvinnedag
Internasjonal kvinnedag
Photo: World Bank/Arne Hoel

Internasjonal kvinnedag

FNs bærekraftsmål 5 skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Fn-dag emblem FN-dag

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. I 2011 styrket FN sitt arbeid for kvinner da de slo sammen flere organer og opprettet UN Women

Kvinnedagen 2017 handler om kvinner i arbeidslivet

ikoner_farger_5

Kvinner diskrimineres i arbeidslivet. Det eksisterer et lønnsgap mellom kjønnene også i Norge. Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og bruken av deltid er høy i kvinnedominerte yrker.

FN og UN Women har valgt å bruke årets internasjonale kvinnedag til å se hvordan vi kan akselerere likestillingsarbeidet i arbeidslivet, en viktig del av FNs bærekraftsmål 5

Bærekraftsmålene skal stoppe diskriminering av kvinner. De skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UN Womens Step It Up-initiative handler om å stå opp for kvinners rettigheter og faktisk forplikte oss til målet om en likestilt verden:

FNs bærekraftsmål handler om likestilling

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land og eiendom, arv og naturressurser.

Kvinners rettigheter er nedfelt i Kvinnekonvensjonen

Målet med FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene. FN har kommet med en rekke bekymringer og anbefalinger også overfor norske myndigheter, om hvorvidt Norge oppfyller denne konvensjonen.

Kvinnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).