Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kronikker / Globale utfordringer k...
2013: Våpenhandelsavtalen vedtas i FNs Generalforsamling.

2013: Våpenhandelsavtalen vedtas i FNs Generalforsamling.

Globale utfordringer krever globale løsninger

Ja, historien har vist oss at FN har vært en arena hvor ulike krefter og interesser står mot hverandre, men summen av disse prosessene har skapt internasjonale avtaler og institusjoner som vi alle er tjent med.

Tilsvar til Bernt Hagtvet, Dag og Tid.

Hagtvet peker i sin kronikk på hvordan FN har kommet til kort i sin rolle som fredsskaper og konfliktløser, og viser til at stormaktenes hegemoni har preget FN siden opprettelsen. På bakgrunn av denne framstillingen stiller han spørsmålet om verden hadde vært verre eller bedre uten FN. 

Ja, historien har vist oss at FN har vært en arena hvor ulike krefter og interesser står mot hverandre, men summen av disse prosessene har skapt internasjonale avtaler og institusjoner som vi alle er tjent med. Gjennom FN har menneskerettighetene blitt utviklet, fredsbevarende styrker er etablert, og vi har fått konvensjoner mot kjemiske våpen, havretten osv.

Vi mener Hagtvet undervurderer kraften i dette når han ensidig legger vekt på at FN har vært et offer for stormaktsinteresser og egen inkompetanse.

FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm.

FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm.

Fred og sikkerhet handler om mer enn krig mellom nasjoner og konfliktløsning. Det handler også om å styrke menneskerettigheter, utviklingsarbeid og rettferdig fordeling. FN skal i høst vedta en ny utviklingsagenda for de neste 15 årene, med felles forpliktende mål for alle medlemslandene. En viktig innsats for å bidra til fred og sikkerhet i verden er å sikre at de nye bærekraftmålene blir en realitet og gjennomført.

FN har flere virkemidler til rådighet enn noen annen organisasjon, og dette gjør FN til den viktigste aktøren i arbeidet for global fred og sikkerhet.

De globale maktforholdene og vårt verdensbilde er i endring. Vestlige land får mindre innflytelse, landene i Sør og Øst øker sin innflytelse og blir stadig viktigere globale aktører. Geopolitiske endringer, globale utfordringer og manglende politisk og økonomisk stabilitet stiller nye krav til internasjonalt samarbeid og til FNs evne til å omstille seg og håndtere nye oppgaver. Den internasjonale rettsordenen og FNs rolle  kan ikke tas for gitt.

FN-sambandet ønsker at Norge skal være en pådriver for reform av FN. FNs normative arbeid må vektes opp mot det operasjonelle arbeidet, og strukturelle reformer av blant annet sikkerhetsrådet må opp på dagsorden. Samtidig må man se på tiltak som kan gjøre organisasjonen mer effektiv både administrativt og på bakken.

70 års markeringen er en god anledning til å diskutere hva som skal til for at FN fortsatt skal være en handlekraftig og relevant aktør i årene som kommer.

Og svaret  på Hagtvets spørsmål: Verden ville vært verre uten FN.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Nedrustning"'
2 string 'cronicle/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Nedrustning"'
2 string 'new_temapage/topic:"Nedrustning"'
3 string 'temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
4 string 'new_temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Nedrustning"'
2 string 'news_article/topic:"Tusenårsmålene"'