Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Menneskerettigheter / FNs konvensjon om sivi...
Avtale

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

International Covenant on Civil and Political Rights

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) skal sikre innbyggerne i et land grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble åpnet for underskrifter 12. desember 1966. Det tok ti år før konvensjonen trådde i kraft 23. mars 1976, etter at 35 land hadde latt seg binde av avtalen.

Gjennom avtalen forplikter medlemslandene seg til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett.

For å overvåke at medlemslandene følger avtalen, har FN en egen menneskerettighetskomité (HRC). Komiteen evaluerer situasjonen i medlemslandene med jevne mellomrom.

Da FN vedtok Menneskerettighetserklæringen i 1948, skulle denne være et utgangspunkt for en felles internasjonal avtale om menneskerettighetene, hvor alle rettighetene var like viktige.

Slik ble det ikke og man endte opp med to konvensjoner istedenfor én, konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP).

Rettighetene i SP-konvensjonen bærer preg av det politiske skillet mellom de vestlige landene og kommunismen etter den andre verdenskrig. De vestlige landene mente at individets sivile og politiske rettigheter var de viktigste av menneskerettighetene, og ønsket derfor en egen konvensjon med vekt på disse rettighetene. De mente at SP-konvensjonen skulle veie tyngre enn konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), som inneholdt de rettighetene kommunistene mente var viktigst.

Ettersom det er de vestlige landene som har vært mest aktive i menneskerettighetsarbeidet har SP blitt ansett som den viktigste av de to konvensjonene. ØSK-konvensjonen har ofte kommet i bakgrunnen når FN setter menneskerettigheter på den internasjonale dagsorden.Flere mener dessuten at SP-konvensjonen gir bedre resultater på lang sikt, og er enklere å sette ut i praksis. Dette har spesielt blitt tydelig i arbeidet til to av verdens største menneskerettighetsorganisasjoner – Amnesty International og Human Rights Watch.

 
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
2 string 'new_temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Menneskerettigheter"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Menneskerettigheter"'