Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FN-organisasjoner / FNs organisasjon for e...
FAOs logo

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)


FAO er FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Deres overordnede mål er å sikre alle nok og næringsrik mat for å leve et sunt liv.
Food and Agriculture Organisation

Organisasjonen samler og deler kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus på utviklingsland.

FAO har 191 medlemsland, i tillegg til den Europeiske Union (EU). Hovedkvarteret til FAO ligger i Roma. 

Økt matproduksjon

En strategi for FAO er å øke matproduksjonen for bønder, slik at de kan selge sine produkter med overskudd. Bildet er fra Mongolia. Foto: FAO.

I tillegg til å være en nøytral møteplass for medlemslandene arbeider FAO med for å samle inn, analysere og spre statistikk og annen informasjon om utviklingen på mat- og ernæringsområdet.

FAO har mye kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon, de er et viktig bindeledd mellom de som har kunnskap og de som trenger kunnskap.

Organisasjonen bistår FNs medlemsland med veiledning for å bedre nasjonal landbruksplanlegging, styrke utviklingen av lover og regelverk, og utvikle nasjonale utviklingsplaner som fremmer distriktsutvikling og bekjemper sult. 

FAO utarbeider også internasjonale konvensjoner, normer og retningslinjer for landbruk, skogbruk og fiske.

Redusert støtte fra Norge

I løpet av 2000-tallet har Norge to ganger redusert i støtten til FAO. Årsaken har vært misnøyen med gjennomføringen av nødvendige reformer. FAO kritiseres for å mangle fokus, være for byråkratisk og ha dårlig pengestyring.

Les mer om kritikken mot FAO.

I dag gir Norge 141 millioner til FAO, hvorav 21 millioner er kjernebidraget som vi har forpliktet oss til.

Største givere av kjernebidrag:
USA (783 mill), Japan (594 mill), Tyskland (307 mill), Storbritannia (237 mill). Norge har altså forpliktet seg til 21 millioner årlig. Alle tall er i NOK.

Historikk

Ideen bak en organisasjon som arbeider for økt kunnskap om matvaresikkerhet og ernæring er eldre enn FN selv. Allerede i 1905 ble det holdt en internasjonal konferanse i Roma. Der ble det Internasjonale Institutt for Landbruk stiftet – forløperen til det som senere skulle bli FAO.

Det første møtet for FAO var i Quebeq i 1945. Gjentatte sultkatastrofer, spesielt på 1970-tallet og nå de senere årene viser viktigheten og betydningen av en organisasjon som har kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon. 

Spesielt områder i Afrika lider av lav og dårlig matvareproduksjon. Et eksempel her er Sahel-regionen, som er svært utsatt for sultkatastrofer.

Les mer om Sahel-krisen her.

Organisering

Organisasjonen ledes av “conference of member nations” som møtes annenhvert år. Der gjennomgås arbeidet, videre planlegging og budsjettering, og arbeid for de neste to årene.

Denne konferansen velger også et Råd bestående av 49 medlemsland, som sitter i en treårs-periode.

Dette rådet fungerer som FAOs utøvende organ. Det finnes også åtte ulike departementer med ulik funksjon og arbeidsområde, bl. a kontor for økonomisk og sosial utvikling, fiskeri og akvakultur, skogbruk og bærekraftig utvikling.

FAO har 191 medlemsland.

Les mer om FAOs organisering.

Visste du at...
  • I Afrika sør for Sahara og Sør-Asia er sult fortsatt alarmerende vanlig. Små land som er avhengige av matimport ble spesielt hardt rammet da finanskrisen satte inn og matvareprisene skjøt i været.
  • Grunnet lav matproduksjon, tørke, krig og fattigdom, ble 18,7 millioner mennesker berørt av sult i Sahel-regionen i 2012.
  • Norge bidrar med omlag 21 millioner i bidrag til FAO årlig. Norge støtter også andre prosjekter FAO har ansvar for som kommer i tillegg.
  • Med utgangspunkt i den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, ble Det globale frøhvelvet på Svalbard åpnet i 2008.
Landsbygda

70 prosent av verdens fattige lever på landsbygda og er avhengige av jordbruk for å overleve. FAO gir hjelp til å forbedre matsikkerheten til fattige på landsbygda. På bildet ser vi kvegbønder i India. Foto: FAO.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Landbruk og mat"'
2 string 'new_temapage/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Landbruk og mat"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'fn_day/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/topic:"Landbruk og mat"'