Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FNs hovedorganer / Det økonomiske og sosi...
Fra ECOSOCs høynivåmøte om bærekraftig utvikling.
Dette bildet er fra ECOSOCs høynivåmøte om bærekraftig utvikling, juli 2016. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)


Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) er FNs forum for behandling av økonomiske og sosiale spørsmål, og samordner alt i FN-systemet som blir gjort på disse områdene.
Economic and social council

Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) anbefaler og setter i gang en rekke aktiviteter knyttet til raskere økonomisk vekst i utviklingsland.

ECOSOC fremmer også menneskerettigheter og beskyttelse av minoriteter, og oppmuntrer til internasjonalt samarbeid på områder som omfatter alt fra helsespørsmål til familieplanlegging, bærekraftig utvikling og kriminalitetsforebyggelse.

ECOSOC har mandat til å koordinere arbeidet til en lang rekke programmer, fond og særorganisasjoner som opererer med en stor grad av uavhengighet fra det sentrale FN. Dette er en svært utfordrende oppgave.

Hvem får sitte i Det økonomiske og sosiale rådet?

ECOSOC har 54 medlemmer som velges inn for treårsperioder. Vanligvis holdes det to organisatoriske møter og ett hovedmøte i året. I hovedmøtet inngår det en sesjon på høyt nivå, og hvor ministre og toppembetsmenn diskuterer viktige økonomiske og sosiale spørsmål.

Norge sitter i ECOSOC i treårsperioden 2017-2019.

Når ECOSOC møtes, kan også resten av medlemslandene i FN delta. Det er imidlertid kun de landene som er valgt inn i ECOSOC som kan avlegge stemme. Vedtak fattes enten ved konsensus (full enighet) eller alminnelig flertall.

Beslutningene i ECOSOC er ikke bindende, og er derfor mest å betrakte som anbefalinger til FNs medlemsland og til FN-apparatet for øvrig. Prosesser som starter i ECOSOC kan imidlertid føre til at FN over tid vedtar mer forpliktende konvensjoner og avtaler på ulike saksområder.

Sammensetningen av land i ECOSOC blir bestemt ut i fra en regional fordelingsnøkkel, der 14 medlemmer kommer fra Afrika, 11 fra Asia, 10 fra Latin-Amerika og Karibia og 13 fra gruppen «Vest-Europa og andre». Det er vanlig at de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd (unntatt Kina) blir gjenvalgt til ECOSOC, og det samme er ofte tilfelle for noen andre større industriland.

Liste over nåværende medlemmer i ECOSOC

ECOSOC kobler FN med frivillige organisasjoner

ECOSOC er det organet i FN der frivillige organisasjoner (NGOer) har sin mest tydelige stemme. Mer enn 3 200 frivillige organisasjoner har såkalt konsultativ status til rådet, og mange av disse deltar regelmessig i møter og dialoger som ECOSOC har med verdenssamfunnet.

Frivillige organisasjoner med konsultativ status må levere en rapport til FN hvert fjerde år der de beskriver hvordan de bidrar til å oppfylle FNs formål.

Mange arbeidsområder, mange kommisjoner

ECOSOCs arbeidsområde er for stort for ett enkelt organ. Rådet har derfor mange kommisjoner til å hjelpe seg.

Noen spesielle kommisjoner som gir råd til ECOSOC i særskilte saker:

De øvrige kommisjonene til ECOSOC er regionale og knyttet til økonomiske og sosiale saker i bestemte geografiske områder:

Hva er kommisjonenes og ECOSOCs mest sentrale oppgaver?

Blant ECOSOCs kommisjoner, spiller særlig statistikkkommisjonen en viktig rolle. Statistikkommisjonen samler regelmessig inn opplysninger om sosial og økonomisk utvikling i ulike land og regioner, og er av helt avgjørende betydning når FN skal fastsette utviklingsmål for ulike levekårsindikatorer globalt.

Forøvrig skiller to tematiske kommisjoner seg ut som kanskje spesielt effektive når det gjelder å sette sine saker på den internasjonale dagsorden: Kvinnekommisjonen og Menneskerettighetskommisjonen.

Mens Kvinnekommisjonen siden 1946 har jobbet utrettelig for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske status, hadde Menneskerettighetskommisjonen ansvar for å meisle ut alle erklæringene og konvensjonene om menneskerettigheter som ble vedtatt av FN i årene opp til 2005.

I 2005 ble ECOSOCs Menneskerettighetskommisjon oppgradert til et eget Menneskerettighetsråd som siden har rapportert direkte til Generalforsamlingen.

Blant de økonomiske kommisjonene har særlig kommisjonene for Latin-Amerika og Afrika satt spor etter seg. Disse leverte økonomiske analyser som i sin tid (1950 og 1960-tallet) fikk betydning for utviklingen av økonomiske strategier for utviklingsland.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"FN-systemet"'
2 string 'new_temapage/topic:"FN-systemet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"FN-systemet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"FN-systemet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"FN-systemet"'
2 string 'new_education_folder/topic:"FN-systemet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"FN-systemet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'fn_day/topic:"FN-systemet"'