Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Fond og programmer / FNs utviklingsprogram...
FNs utviklingsprogram (UNDP)

FNs utviklingsprogram (UNDP)


UNDP er FNs program for global utvikling. Organisasjonen styrer og koordinerer utviklingsarbeid i omlag 170 land og regioner. UNDP gir utviklingspolitisk rådgivning og støtter oppbygging av institusjonell kapasitet for at landene skal oppnå bærekraftig utvikling.
United Nations Development Programme (UNDP)

FNs utviklingsprogram, UNDP, er et av FNs mest sentrale fond og programmer. UNDP leder arbeidet med FNs bærekraftsmål for 2030, som ble vedtatt av FNs 193 medlemsland 25. september 2015.
UNDP ble opprettet i 1966 for å drive fattigdomsbekjempelse. I dag har FNs utviklingsprogram et budsjett på omlag 5 milliarder dollar og er det største og viktigste programmet i FN-systemet. 

Arbeidsområde

UNDPs mandat er å arbeide for langsiktig utvikling ved å bistå landene med rådgivning, politikkutforming og –gjennomføring spesielt innenfor disse tre hovedområdene:

  • bærekraftig utvikling
  • demokratisk styresett og fredsbygging
  • klima, katastrofeforebygging og gjenoppbygging

Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017. 

Organisering

UNDP står i en særstilling i FN-systemet, som bindeledd mellom arbeidet sentralt og på landnivå. UNDP samordner og integrerer FNs samlede utviklingsaktiviteter. Samordningen skjer gjennom UNDG (FNs utviklingsgruppe) i New York og gjennom UNDAF (FNs rammeverk for utvikling) på landnivå.

UNDP er med sitt nett av land- og regionkontorer en god representant for FNs målsetting om universell tilstedeværelse. UNDPs styrke på landnivå ligger særlig i rollen som nøytralt bindeledd ("honest broker") mellom myndighetene og de bilaterale giverne. For å oppfylle rollen som nøytral partner er UNDP avhengig av et godt tillitsforhold til andre aktører.

Norge og de andre nordiske landene er viktige samarbeidsland og bidragsytere til UNDP. UNDP har derfor et nordisk informasjonskontor i København med representanter i Norge. 

Les mer om UNDP

Faktaark fra Utenrikdsdepartementet om Norges samarbeid med UNDP

UNDP kommer årlig ut med en rapport som gir oss status på den menneskelige utviklingen i verden Human Development Report

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'new_temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Tusenårsmålene"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Tusenårsmålene"'