Hopp til innhold
fn.no / ILO / Om ILO / Hvordan jobber ILO
Åpning av ILOs 99. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 2. juni 2010.
Foto: ILO

Hvordan jobber ILO

Siste oppdatert: 15.03.2016
ILO er unikt i FN-systemet med sin trepartsstruktur bestående av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter, alle fullverdige medlemmer med beslutningsmyndighet. ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet.

ILO lager internasjonale arbeidsstandarder for arbeidslivet gjennom sine konvensjoner og anbefalinger. Medlemsland ratifiserer (godkjenner) konvensjoner og ILO har permanente overvåkningsmekanismer for at ILOs 187 medlemsland gjennomfører og overholder konvensjonene og anbefalingene.

Overvåkningssystemet har imidlertid begrensede sanksjonsmuligheter. Medlemsland må rapportere jevnlig til ILO om ratifiserte konvensjoner. I tillegg må alle medlemsland rapportere årlig om de åtte kjernekonvensjonene, enten de har ratifisert dem eller ikke. ILOs styre eller medlemsland kan klage på medlemmer som ikke etterlever sine ratifikasjoner. Det kan da bli etablert en egen ”Undersøkelseskomité” som leverer en rapport til ILO.

Når det gjelder ILOs strukturelle oppbygning, kan også denne deles i tre. Den internasjonale arbeidskonferansen, ILOs styre og Det internasjonale arbeidsbyrået.

Arbeidskonferansen

Den internasjonale arbeidskonferansen (the International Labour Conference) er ILO generalforsamling og holdes hvert år tre uker i juni i Genève. Arbeidskonferansen velger styre, vedtar ILOs budsjett som er finansiert av ILOs medlemsland (hvert 2. år), vedtar internasjonale arbeidsstandarder (konvensjoner og anbefalinger) og fungerer som et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale spørsmål.

Hvert medlemsland sender fire delegater til konferansen, to representanter fra myndighetssiden, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden. Alle i følge med flere rådgivere. De tre partene uttaler seg og stemmer uavhengig av hverandre. I tillegg pleier ministrene for arbeidsdepartementene, og enkelte ganger statsledere å stille opp.

Styret

Mellom arbeidskonferansene er det ILOs styre  (the Governing body) i Genève som holder ILO på rett kjøl. Styret møtes tre ganger i året, mars, juni og november. Et av styrets hovedoppgaver er å trekke retningslinjer for virksomheten i Sekretariatet eller Det internasjonale arbeidsbyrået. Styret utarbeider ILOs årlige budsjett og legger dette frem for arbeidskonferansen for endelig godkjenning. Styret velger og utformer instrukser for generaldirektøren, fastsetter møtedatoer, dagsorden og sammensettingen av disse møtene, samt oppnevner komiteer som bestemmer hvilke medlemsland som skal delta i ulike utvalg.

Styret har en trepartsstruktur med totalt 56 medlemmer, 28 representanter fra myndighetene, 14 fra arbeidsgiverne og 14 fra arbeidstakerne. Ti av styreplassene for myndighetene er faste, og innehas av Brasil, Frankrike, Kina, India, USA, Storbritannia, Tyskland, Russland, Italia og Japan. De øvrige representantene velges for tre år av gangen av arbeidskonferansen.

Byrået

Det internasjonale arbeidsbyrået (the International Labour Office) ligger i Genève, og er ILOs sekretariat og operasjonelle hovedkvarter. Arbeidsbyrået tar seg av den daglige driften av hovedkvarteret i Genève.

ILOs sekretariat sysselsetter om lag 2700 tjenestemenn fra over 150 nasjoner på hovedkvarteret, samt ved 40 utekontor rundt om i verden. Av disse jobber 900 eksperter med utviklingsprogrammer i ulike land. I tillegg til operasjonelle aktiviteter (teknisk samarbeid), driver Arbeidsbyrået med forskning, kontrolloppgaver og utarbeidelse av rapporter om arbeids- og sosiale spørsmål. Det internasjonale arbeidsbyrået ledes av generaldirektøren.

Les mer om hvordan ILO jobber på ILOs hjemmeside.

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'