Hopp til innhold
fn.no / ILO / Temasider / Sosial sikkerhet
Sosial sikkerhet
Foto: FN / Kibae Park

Sosial sikkerhet

Siste oppdatert: 20.04.2016
Bare 20 prosent av verdens befolkning er dekket av sosial sikkerhet. Mer enn halvparten er avskåret fra enhver type av trygdesystemer ved tap av arbeid eller inntekt.

Sosial sikkerhet innebærer tilgang til helsetjenester og inntekt, spesielt for eldre, arbeidsløse, uføre, yrkesskadde og mødre, eller familier som har mistet hovedforsørger.

Både menneskerettighetserklæringen og den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter anerkjenner retten til sosial sikkerhet for alle mennesker.

Sosial sikkerhet er dessverre en fjern drøm for et stort antall mennesker. Ekstrem fattigdom, sult, diskriminering og brudd på menneskerettighetene er fortsatt en del av mange menneskers hverdag. 

Sosial sikkerhet har høy prioritet hos FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), og organisasjonen gir bistand til medlemsland som har behov for å få på plass en fungerende sosiallovgivning. ILOs mål er at alle skal dekkes av trygde- og pensjonssystemer for arbeidsledighet, sykdom, uførhet, ulykke og alderdom.

Sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering

ILO har trappet opp sitt arbeid med sosial sikkerhet de siste årene. I juni 2008 kom ILOs erklæring om «Sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering». Den setter sosial rettferdighet like høyt som økonomisk effektivitet. Erklæringen understreker at brudd på fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen ikke kan brukes som et legitimt komparativt fortrinn og at arbeidsstandarder ikke må benyttes til proteksjonistiske formål.

Erklæringen setter full sysselsetting i sentrum for økonomisk politikk, anbefaler en aktiv sosialpolitikk og tar til orde for dialog mellom partene i arbeidslivet. Erklæringen understreker viktigheten av å respektere og beskytte arbeidstakernes grunnleggende rettigheter. 

ILOs verktøy

Under ILOs internasjonale arbeidskonferanse i 2009 ble «The Global Job Pact vedtatt. Det er verktøy til bruk i medlemslandene for å rette søkelyset mot sysselsetting og sosial beskyttelse. Målsetningen er å hindre rask og varig økning i arbeidsledighet, svekkelse av arbeidsstandarder og sosiale rettigheter.

Det seneste tiltaket i arbeidet for sosial sikkerhet er ILOs «The Social Protection Floor». Dette er et instrument for sosial beskyttelse og velferdsordninger. 80 prosent av verdens befolkning har i dag intet sosialt sikkerhetsnett ved tap av arbeid eller inntekt.

Det har de senere årene skjedd en endring i måten å se på sosiale sikkerhetsordninger fra å være en utgiftspost til å være en økonomisk god investering. De landene som har kommet best ut av finanskrisen er land med gode sosiale velferdsordninger. Slike ordninger skaper stabilitet, men kan også stimulere til en mer vital økonomi. Mennesker er villige til å risikere mer hvis de har en minimumsinntekt å falle tilbake på hvis noe skulle gå galt.

Les mer om sosial sikkerhet:

ILO - FN Sambandet

ILO-informasjon Norge

Storgata 33 A
0184 Oslo.
Tlf.: 22 86 84 00 (14)
ilo@fn.no

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/ilo_emneord:"Sosial sikkerhet"'