Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter / Rollespill: Menneskere...

Rollespill: Menneskerettigheter og ekstremisme

Rollespill: Menneskerettigheter og ekstremisme
Menneskerettighetsrådssalen. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré.

I dette rollespillet lærer elevene om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer), uten krav om forberedelser.

Dette går spillet ut på

 • Elevene skal spille representanter fra ulike land i FNs menneskerettighetsråd
 • Menneskerettighetsrådet skal komme fram til de beste tiltakene mot både islamistisk ekstremisme og antimuslimsk høyreekstremisme i Europa
 • Spillet skal munne ut i en resolusjon der Menneskerettighetsrådet kommer med anbefalende tiltak til europeiske stater i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Gangen i rollespillet

 1. Dagen deles i to, med gruppeoppgaver før lunsj, og plenumsdiskusjon i form av et møte i FNs menneskerettighetsråd etter lunsj
 2. Gruppeoppgavene handler om at hver gruppe/land (ca. fire elever) forbereder hva de skal si og mene i Menneskerettighetsrådet, med fokus på fem tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme
 3. I Menneskerettighetsrådet presenteres og diskuteres tiltakene
 4. Møtet avsluttes ved at det vedtas én resolusjon som utgjør Menneskerettighetsrådets felles anbefaling til europeiske stater  
 5. Dagen avsluttes med oppsummering og refleksjon utenfor rollene som diplomater

FN-sambandet spiller presidentskapet i Menneskerettighetsrådet, og leder ellers hele opplegget på rollespilldagen

Ressurser: Gjennomføring av spillet

Ressurser: Fagtekster om ekstremisme på nett (Kan skrives ut hvis elevene ikke har tilgang på hver sin PC)

1) Begrepsforklaringer om ekstremisme

2) Årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme

3) Høyreekstremisme

4) Islamistisk ekstremisme

Kompetansemål etter 10. trinn

Samfunnsfag

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen.
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning.
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

KRLE

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

 

Kompetansemål etter VG1/VG2

Samfunnsfag

 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme
 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner