Hopp til innhold
fn.no / Skole / Aktiviteter / Rollespill: Tekstilfab...

Aktiviteter

Rollespill: Tekstilfabrikken

Dette rollespillet handler om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen. Spillet egner seg for elever på 10. trinn og på videregående skole.  Det gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Det gir også elevene innsikt i problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt en forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter. 

Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt til en dobbeltime (90 min) for klasser i alle størrelser. 

Rollespill: Tekstilfabrikken

I dette rollespillet skal elevene være partene i tekstilindustrien i Kambodsja. Elevene skal fungere som fabrikkarbeidere, fabrikkeiere og myndighetene i Kambodsja. I tillegg skal to elever spille FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Gruppene skal diskutere hver sin problemstilling knyttet til arbeidernes dårlige arbeidsforhold og trusselen om streik.

Spillet skaper engasjement hos elevene siden det i første omgang handler om å vinne. Etter at elevene har fått kjennskap til tematikken gjennom konkurranse, følges spillet opp med plenumsdiskusjon med bilder og film fra virkeligheten, og om vår etiske rolle som forbrukere i Norge.     

Relevante mål i læreplanen i samfunnsfag for VG1 og VG2

Utforskaren

 • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Individ, samfunn og kultur

 • Gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Arbeids- og næringsliv

 • Reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø. Diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 • Gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns og arbeidsvilkår
 • Drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

Politikk og demokrati

 • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Internasjonale forhold

 • Definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • Finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Relevante kompetansemål for ungdomsskolen

Samfunnsfag

 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen.
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning.
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster.
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.          

KRLE

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Naturfag

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Påmelding

FN-sambandets seks distriktskontorer arrangerer rollespill hvert år, over hele landet.

Vi har lang erfaring i å arrangere FN-rollespill og vi tilrettelegger gjerne rollespill på din skole.

Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for å melde dere på. Kontaktinformasjon til vår informasjonsrådgiver finner du også nederst på denne siden.

Kontaktinformasjon: Finn ditt distriktskontor her.

Dokumenter til rollespillet

Dokumenter som læreren bør lese før spillet: 

Bokmål Nynorsk

Dokumenter som skrives ut til spillet:

Bokmål Nynorsk

Relevante TV-klipp

"Sweatshop" (12 minutter, 5. episode i sesong 1 av den prisbelønnede miniserien fra Aftenposten og Fremtiden i våre hender) 

"Sweatshop-deltakerne utfordrer H&M" (5 minutter, Aftenposten)

"Farlige jeans" (39 minutter, NRK Forbrukerinspektørene)

Nyttig lesning

Temasider om arbeidsliv

Hva handler rollespillet om?

Hvorfor blir menneskerettigheter brutt i tekstilindustrien? Bli med på et spill om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen.

Påmelding

Klikk her for å se hvor du skal henvende deg for påmelding til FN-rollespill.

Ressursbank

Her finner du rollebeskrivelser og annet materiell som trengs for å gjennomføre rollespillet om arbeidsliv.