Hopp til innhold
fn.no / Skole / Undervisningsopplegg / VGS / Fred og sikkerhet

Fred og sikkerhet

Fred og sikkerhet
FN-observatører patruljerer Homs i Syria i april 2012. Foto: UN Photo/Neeraj Singh

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om menneskerettigheter og konflikter, og hvordan dette påvirker FNs bærekraftsmål. Opplegget er delt i tre deler. Delene kan jobbes med som et helhetlig totimers opplegg, eller enkeltvis. Undervisningsopplegget kan gjennomføres uten deltakelse fra FN-sambandet.

Fag: Samfunnsfag og historie
Tema: Konflikter og menneskerettigheter
Trinn: VG1/VG2 og VG3
Tid: To skoletimer
Forberedelser: Skriv ut og klipp ut dilemmakort og argumentasjonshjelp før timen begynner. Elevene trenger PC med internettilkobling
Pris: Gratis

 

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Internasjonale forhold: finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

 Historie

  • Samfunn og mennesker i tid: undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver
  • Undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Undervisningsopplegget dekker de grunnleggende ferdighetene skriving, og muntlige og digitale ferdigheter

Lærerveiledning

Del 1 – ca 30 minutter

Første deloppgave handler om å bli kjent med menneskerettighetsarbeidet i FN. Vi anbefaler at dere begynner med å vise filmen på felles skjerm. Alternativt kan elevene se den på egen PC dersom de har høretelefoner. Etter at de har sett filmen deles elevene inn i grupper. De jobber sammen om å besvare spørsmålene til filmen og å lese tekstene.

Når de har besvart spørsmålene til filmen, går de i gang med å lese teksten Hva er menneskerettigheter? Etter å ha lest teksten blir gruppa enig om tre punkter som de mener er de viktigste poengene i teksten. Disse punktene egner seg godt til en oppsummering i plenum. Alle gruppene legger fram sine punkter, og læreren skriver dem på tavla. Be gjerne gruppene begrunne utvalget. Diskuter i plenum hvorvidt gruppene har vært mest enige eller mest uenige i utvalget. 

Del 2 – ca 20 minutter

Her skal elevene jobbe med historiske konflikter. På nettstedet Opplev FN ligger det informasjon om tre utvalgte konflikter. Dersom det er tre elever i gruppa, jobber de med hver sin. Er det flere elever i gruppa fordeles konfliktene på den mest praktiske måten. Disse tre konfliktene (Cuba, Sierra Leone og Irak) viser ulike sider av hvordan FN kan jobbe i en konfliktsituasjon. Ved å skulle informere hverandre innad i gruppa, blir elevene nødt til å forstå innholdet når de leser det. Etter at alle i gruppa har lagt fram sin konflikt, besvarer de spørsmålene i fellesskap. 

Del 3 – ca 30 minutter

I den siste deloppgaven skal elevene fordype seg i en av dagens mest aktuelle konflikter, nemlig Syria. Etter å ha lest konfliktprofilen på Globalis, svarer de på spørsmålene gruppevis. Alternativt kan teksten om Syria leses høyt i klassen, ett avsnitt av hver elev. Da unngår man at noen grupper er ferdige lenge før andre. Teksten er ganske lang, så vi anbefaler at dere bare leser fram til avsnittet som heter Et land i oppløsning - fremveksten av IS. En annen mulighet er at elevene har lest teksten hjemme på forhånd.

Når gruppene er ferdige med teksten og spørsmålene, er det tid for å dele ut dilemmakortene. Ett kort til hver gruppe. Det gjør ikke noe om det er flere grupper enn kort-varianter. Da får bare flere grupper det samme dilemmaet å jobbe med. Men husk å kopiere opp like mange kort som det er grupper.

Det er fire forskjellige dilemmakort:

- Nødhjelpsarbeider

- Land med vetorett i Sikkerhetsrådet

- Bedriftsleder i Norge

- Innbygger i Syria

La gruppene diskutere fritt i begynnelsen, og be dem forsøke å se saken fra flere sider. Når du hører at en gruppe har landet på et ståsted, kan du gi dem motargumenter. Vurder om du vil gi dem hele for/i mot-diagrammet med en gang, eller om du vil gi bare ett av argumentene. Du kan enten skrive ut diagrammene til utdeling, eller gi argumentene muntlig. Så diskuterer gruppa videre om dette argumentet gjør at de endrer standpunkt eller ikke. Når alle gruppene har diskutert lenge nok, oppsummerer dere i klassen. Gruppene presenterer sitt dilemma, og forteller om hvilke vurderinger de gjorde før de kom fram til et standpunkt.

Dokumenter til nedlasting: