Hopp til innhold
fn.no / Tema / Befolkning / Verdens befolkning
31.oktober 2011 ble vi 7 milliarder i verden. Foto: UN Photo/Rick Bajornas
31.oktober 2011 ble vi 7 milliarder i verden . Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Verdens befolkning

05/07/2016
31. oktober 2011 passerte vi 7 milliarder mennesker på jorda og Norge passerte 5 millioner mennesker noen måneder senere.

Det er vanskelig å forutse nøyaktig hvor mange mennesker vi kommer til å bli i framtiden. Derfor opererer FN med tre forskjellige prognoser: lav, middels og høy befolkningsvekst.

Det er den midterste prognosen som danner utgangspunkt for FNs forventning om at vi blir 9,7 milliarder mennesker i 2050 og 11,2 milliarder i 2100. 

I dag får kvinner i gjennomsnitt 2,5 barn og med denne farten vil vi bli 27 milliarder mennesker i 2100. Gjennomsnittlig antall barn vil imidlertid gå ned i alle regioner, bortsett fra Nord-Amerika og Europa hvor det allerede er en lav fødselsrate.

Det forventes at i 2100 vil kvinner i gjennomsnitt få 1,99 barn hver og befolkningsveksten vil stoppe. Selv om det fødes færre barn per kvinne,vil det allikevel skje en befolkningsvekst fram til 2100 fordi flere barn vokser opp. 

Will saving poor children lead to overpopulation? from Gapminder on Vimeo.

Hans Rosling forklarer hvorfor vi må avskaffe fattigdom for å kunne stoppe befolkningsveksten. Kilde: Gapminder

Fokus på familieplanlegging og fattigdomsbekjempelse 

Prognosene for befolkningsutvikling er basert på en antagelse om  nedgang i fruktbarhet, altså hvor mange barn en kvinne får, i alle verdens regioner. Større økonomisk trygghet og lavere barnedødelighet fører til at kvinner føder færre barn. Samtidig må kvinner få oppfylt sine reproduktive rettigheter. Det innebærer trygg graviditet og fødsel, forebygging og behandling av seksuelt overførebare sykdommer, og familieplanlegging og tilgang til prevensjon. 

En aldrende befolkning

Globalt er det andelen av befolkningen over 60 år som vokser raskest. Dette er et resultat av at det blir født færre barn samtidig som levealderen øker. Det er forventet at antall eldre i 2100 vil tredobles fra dagens nivå og vil da utgjøre 25 prosent av verdens befolkning. 

Denne utviklingen er sterkest i land med høy levestandard. Utviklingslandene har en mye yngre befolkning grunnet høyere fødselsrate og lavere levealder.  

Flest unge i utviklingsland

Selv om andelen eldre vokster raskt globalt, har det aldri vært flere unge i verden enn i dag og andelen er økende.  En fjerdedel  av verdens befolkning er under 15 år og i de minst utviklede landene er så mye som 60 prosent av befolkningen under 24 år. Unge mennesker kan  bidra positivt til et lands utvikling dersom de har tilgang til utdanning og arbeid. Mange land har derimot utfordringer med stor arbeidsledighet blant unge

Hvor mange bor hvor?

Den geografiske fordelingen av mennesker på jorda har endret seg over tid. Da det bodde mindre enn en milliard mennesker på jorden rundt år 1800 bodde omtrent 20 prosent i Europa og to tredjedeler i Asia. I 2015, med 7,3 milliarder mennesker, bor 10 prosent i Europa, 60 prosent i Asia, 16 prosent i Afrika og 9 prosent i Latin-Amerika. 

I år 2100 vil den geografiske fordelingen se annerledes ut med en stor økning i Afrikas andel og nedgang i Asia og Europa.