Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Anstendig arbeid og øk...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning lever på en inntekt som tilsvarer 2 dollar om dagen. Når en ikke kan leve av lønnen sin, blir det vanskelig å unnslippe fattigdom. 

Mål 8:

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Et av delmålene sier at de fattigste landene skal ha en årlig vekst i økonomien på minst syv prosent. Samtidig ser vi at økonomisk vekst blir ujevnt fordelt blant befolkningen i mange land. Derfor er det ikke lengre nok å ha som mål at et land skal bli rikere. Hvis målet er å utrydde fattigdom, må vi sørge for at alle mennesker har en anstendig jobb. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Anstendig arbeid innebærer:

  • arbeid som er produktivt
  • arbeid som gir en rettferdig inntekt,
  • sikkerhet på arbeidsplassen
  • sosial beskyttelse til familier.

Det er beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsveksten og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hver en eneste år.

Vi må også bedre forholdene for 780 millioner fattige som er i arbeid, men som tjener så dårlig at de ikke har mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. 

Bærekraftig økonomisk vekst krever at det skaper jobber til folk, samtidig som man tar vare på miljøet. Jobbmuligheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for alle aldersgrupper. Ungdom er spesielt sårbare for arbeidsledighet.

FNs bærekraftsmål i Norge

Sysselsettingen i Norge er generelt svært høy. Norge har lykkes med å holde arbeidsledigheten stabil på et nivå som ligger langt under den generelle ledigheten i Europa. Yrkesdeltakelsen og den registrerte ledigheten varierer imidlertid betydelig mellom innvandrere og nordmenn, og ikke minst mellom ulike grupper av innvandrere. 

Delmål

8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle tjenester

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold

8.9 Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

8.10 Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester samt finansielle tjenester for alle

8.a Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, blant annet gjennom et bedre integrert rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene

8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact»