Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Ansvarlig forbruk og p...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Mål 12

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre 

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og øke livskvaliten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.  

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Eksempler på hvordan vi kan redusere personlig forbruk er blant annet å kaste mindre mat, resirkulere, spise mindre kjøtt, kjøpe færre varer, spare strøm og vann, velge kollektivtransport og redusere antall flyreiser. 

Økologisk fotavtrykk Norge og India

Gjennomsnittsinnbyggerens forbruk i Norge og India. Kilde: Globalis.no.

Norge

Norge har et stort økologisk fotavtrykk. Dersom hele verden skulle hatt samme årlige forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt 2,7 jordkloder.

I 2015 ble det kastet 355 128 tonn mat i Norge. Hele 217 480 tonn kom fra husholdninger (Kilde: Matvett)

Norge er en relativt stor produsent av olje og gass, med andel på henholdsvis 2 og 3 prosent av verdens olje- og gassproduksjon. Olje og gass er et ikke-fornybart brensel som bidrar til global oppvarming.

Delmål

12.1 Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

12.2 Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

12.3 Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting

12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen

12.a Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

12.b Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

12.c Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene