Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Dette er FNs bærekraft...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Hva er FNs bærekraftsmål?

 FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene.

Ban Ki-Moon

17 mål for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

Bærekraftsmålene tar over for Tusenårsmålene

Fristen for å nå Tusenårsmålene gikk ut ved årsskiftet 2015-2016. Tusenårsmålene har ført til stor framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne kritikken svarer bærekraftsmålene på. 

Universelle mål forplikter Norge

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge må lage en nasjonal plan som skal sikre at målene gjennomføres i Norge. 

FNs bærekraftsmål

Mål 1.       Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2.       Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3.       Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Mål 4.       Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5.       Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Mål 6.       Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7.       Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Mål 8.       Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9.       Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mål 10.    Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11.    Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Mål 12.    Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13.    Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14.    Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15.    Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16.    Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17.    Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.