Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Dette er FNs bærekraft...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Hva er FNs bærekraftsmål?

 FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene.

Ban Ki-Moon

17 mål for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

1) Klima og miljø

2) Økonomi

3) Sosiale forhold

Bærekraftsmålene tar over for Tusenårsmålene

Fristen for å nå Tusenårsmålene gikk ut ved årsskiftet 2015-2016. Tusenårsmålene har ført til stor framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne kritikken svarer bærekraftsmålene på. 

The United Nations Sustainable Development Summit: 17 Goals to Transform Our World from GlobalGoalsUN on Vimeo.

Universelle mål forplikter Norge

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge skal lage en nasjonal handlingsplan som skal sikre at målene blir fulgt opp.

FNs bærekraftsmål
 1. Utrydde all fattigdom.  
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
 3. Sikre og fremme god helse for alle.
 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
 5. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
 6. Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
 10. Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
 13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
 14. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon.
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
 17. Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.