Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Fred og rettferdighet
Irakisk kvinne viser fram fingeren som beviser at hun har stemt. Foto: DVIDSHUB Flickr CC BY 2.0
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Fred og rettferdighet

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.

Mål 16

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. For eksempel slutter omkring halvparten av barn i konfliktområder på skolen før de har fullført utdanningen. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet.

Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester. 

Retten til fri informasjon trekkes fram som en av de viktigste delmålene. Tilgang på informasjon er nødvendig for å kunne avsløre maktmisbruk og korrupsjon.  

Norge

Rettssystemet i Norge er godt, men ikke godt nok. I 2014 avdekket Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) at Norge hadde brutt Flyktningkonvensjonen. Asylsøkere i Norge hadde blitt straffet med bøter eller fengsel for å ha kommet til landet på irregulære måter. Dette er i strid med konvensjonen. NOAS konkluderte at asylsøkeres rettsikkerhet ikke ble godt nok ivaretatt. 

I 2014 konkluderte Redd Barna med at det fremdeles er mange barn i Norge som systematisk forskjellsbehandles. Dette gjelder spesielt de mest utsatte gruppene av barn, slik som asylsøkere, fattige og funksjonshemmede.       

Delmål

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden

16.2 Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

16.8 Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring

16.9 Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering

16.10 Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

16.a Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

16.b Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling