Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Fred og rettferdighet
Irakisk kvinne viser fram fingeren som beviser at hun har stemt. Foto: DVIDSHUB Flickr CC BY 2.0
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Fred og rettferdighet

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.

Mål 16

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. For eksempel slutter omkring halvparten av barn i konfliktområder på skolen før de har fullført utdanningen. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet.

Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester. 

Retten til fri informasjon trekkes fram som en av de viktigste delmålene. Tilgang på informasjon er nødvendig for å kunne avsløre maktmisbruk og korrupsjon.  

Norge

Rettssystemet i Norge er godt, men ikke godt nok. I 2014 avdekket Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) at Norge hadde brutt Flyktningkonvensjonen. Asylsøkere i Norge hadde blitt straffet med bøter eller fengsel for å ha kommet til landet på irregulære måter. Dette er i strid med konvensjonen. NOAS konkluderte at asylsøkeres rettsikkerhet ikke ble godt nok ivaretatt. 

I 2014 konkluderte Redd Barna med at det fremdeles er mange barn i Norge som systematisk forskjellsbehandles. Dette gjelder spesielt de mest utsatte gruppene av barn, slik som asylsøkere, fattige og funksjonshemmede.