Hopp til innhold
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

God helse

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

Mål 3:

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

  • Flere har tilgang til rent vann og gode sanitærforhold.
  • Færre blir smittet av sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og HIV/AIDS. 
  • Vaksiner mot meslinger har hindret 15,6 millioner dødsfall siden år 2000. Dette viser hvor viktig det er at alle har tilgang på vaksiner mot barnesykdommer.

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

På verdensbasis har barnedødeligheten sunket med over halvparten mellom 1990 og 2015. Allikevel er en av de største utfordringene som gjenstår er å ta vare på de minste. Små barn er avhengig av god ernæring, rent vann, tilgang til helsetjenester, bolig, og omsorg fra voksne for å overleve og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn i verden mangler minst én av disse faktorene. 

Infografikk: Barnedødelighet (2015)

Norge

Norge har et godt helsesystem som er (nesten) gratis og som alle har tilgang til. Mødre- og barnedødelighet er av de laveste i verden og Redd Barna kåret nylig Norge til «verdens beste mammaland».

Norge har imidlertid utfordringer når det kommer til smittsomme sykdommer som HIV/AIDS. I motsetning til trenden i resten av verden har Norge en liten økning i antall nye HIV-smittede. Norge har dessuten Europas nest høyeste antall av overdoser. 

Delmål

3.1 Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte

3.2 Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer

3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet

3.5 Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

3.6 Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker

3.7 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris

3.9 Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

3.a Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land

3.b Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer 
utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter om adgangen til å verne om folkehelsen og særlig til å sørge for tilgang til medisiner for alle

3.c Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater

3.d Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikobegrensning og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer