Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / God utdanning
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

God utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Mål fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis. 

Mål 4:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Den viktigste faktoren som avgjør om et barn får gå på skole er om han/hun vokser opp i en fattig eller rik familie. I tillegg har det noe å si om familien bor i by, eller på landsbygda. Barn som bor i byer og tettsteder går oftere på skole enn barn som bor på landsbygda. Barn fra fattige familier slutter ofte tidligere, eller får aldri mulighet til å begynne, på skolen. 

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Infografikk: Status utdanning (2015)

Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskole, men mange slutter før de skal begynne på ungdomsskolen. Jenter er spesielt sårbare i denne sammenhengen. Det hjelper ikke alltid å få begynne på skole, hvis man ikke får mulighet til å fullføre utdannelsen.

Bærekraftsmålene fokuserer på kvalitet i utdanningen. Nesten alle barn begynner på skolen, men ikke alle får en utdanning av god kvalitet. Dette fører til at barn fullfører skolegang uten å ha tilegnet seg den kunnskapen og ferdigheten de trenger for å leve gode liv. 

Norge

Ni av ti norske ungdommer i alderen 16-18 år er nå i videregående utdanning. Men rundt to av ti dropper ut før utdannelsen er avsluttet, ifølge SSB.

Delmål

4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte

4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen
4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder universitetsutdanning, til en overkommelig pris
4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap
4.5 Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner
4.6 Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne
4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling
4.a Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle
4.b Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å dem gi tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland
4.c Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater