Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Likestilling mellom kj...
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Mål 5:

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Fattigdom, klimaendringer, konflikter, ulikhet og økonomisk nedgang rammer kvinner uforholdsmessig hardt. Kvinner utgjør flertallet av de fattige og er mer sårbare fordi de mange steder mangler formelle rettigheter. Bærekraftsmålene har et eget mål om full likestilling og myndiggjøring av jenter og kvinner. Samtidig er likestilling en overordnet utfordring som gjenspeiles i alle målene.

Mange flere jenter går nå på skole sammenlignet med i år 2000. De fleste utviklingsland har oppnådd målet om å skape mer likestilling mellom kjønnene, både i grunnskolen, videregående skole og innen høyere utdanning.

Utdanning og adgang til arbeidsmarkedet gir økonomisk selvstendighet for kvinner. Utdannede kvinner større valgfrihet når det gjelder ekteskap og når og hvor ofte de får barn. De kan gripe flere økonomiske muligheter, og de har bedre forutsetninger for å delta i, og påvirke, samfunnet.

Infografikken viser statistikk om kvinner

Likestilling lønner seg for samfunnet, men på tross av framgang opplever jenter og kvinner fortsatt utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Likestilling er derfor først og fremst et spørsmål om rettferdighet.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør  en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette. 

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres.  Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land og eiendom, arv og naturressurser.

Norge

I 2014 var 47 prosent av alle som jobber i Norge kvinner. Mange kvinner jobber fortsatt deltid, men andelen er synkende. Det er stor forskjell på hvilke yrker norske kvinner og menn velger. Dette påvirker også lønnsforskjeller mellom kjønnene.  

Den gjennomsnittlige månedslønn til kvinner som jobber fulltid er ca. 86 prosent av mennenes. Likevel utgjør kvinners årlige bruttoinntekt bare 67 prosent av mennenes. Dette er fordi færre kvinner er yrkesaktive, og at kvinner oftere jobber deltid. I tillegg er et stort flertall av minstepensjonister kvinner. Mange av de kvinnedominerte yrkene har også et generelt lavere lønnsnivå (Kilde: SSB).

Delmål

5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling

5.c Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer