Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Mindre ulikhet
Urban slum i Hanoi, Vietnam. Foto: UN Photo/Kibae Park
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Mindre ulikhet

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til både økonomi, miljø og sosiale forhold.

Mål 10:

Redusere ulikhet i og mellom land.

Internasjonalt er det gjort en kjempeinnsats for å få slutt på fattigdom. I de aller mest sårbare landene har det vært en betydelig reduksjon i ekstrem fattigdom.

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det er både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter. Kampen mot ulikhet handler ikke bare om rettferdighet. Mer likhet vil også bidra til økonomisk vekst og utvikling.

For å redusere ulikhet innad i de forskjellige landene har medlemslandene forpliktet seg til å sørge for at de fattigste 40 prosent av befolkningen skal oppnå en større inntektsøkning enn gjennomsnittet i befolkningen.  

Fattigdom og ulikhet er en kilde til sosial uro og politiske opprør. Etter finanskrisen på slutten av 2000-tallet har dette blitt veldig synlig i de fleste regionene - inkludert Europa. Jevnere fordeling av ressurser, og tilgang til offentlige tjenester som helse og utdanning, kan bidra til å skape et fredeligere samfunn.

Norge

Inntektsforskjellene i Norge øker, og forskjeller i formue øker enda mer. I 2012 eide den rikeste tidelen av husholdningene i Norge omtrent halvparten av norske husholdningers totale formue (SSB).

Delmål

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime

10.7 Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk

10.a Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler med Verdens handelsorganisasjon

10.b Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

10.c Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under tre prosent ved pengeoverføringer fra utflyttede til hjemlandet, og avskaffe overføringsordninger der gebyrene overstiger fem prosent