Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Stoppe klimaendringene
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Stoppe klimaendringene

Klimaendringer fører til dårligere tilgang til vann og mat, flere stormer, mer tørke og flom, og dårligere luftkvalitet. Det er det fattigste som rammes hardest av klimaendringene.

Mål 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Klimaendringer oppstår fordi temperaturen på kloden stiger. Det gjør den fordi mennesker slipper ut for mye klimagass i atmosfæren. Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5.

Klimascenarioer - Infografikk

Hvis de skal greie det må det kuttes drastisk i klimagassutslipp. I tillegg må vi finne opp nye måter å fange og lagre CO2 på.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og andre renere tiltak. Disse alternativene finnes allerede, og vil bli viktigere og viktigere i årene som kommer.

Les mer om klima, klimaendringer og klimaforhandlinger her

 

Norge

I arbeidet med klimaavtalen i Paris 2015 forpliktet Norge seg til å kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Likevel har Norges CO2-utslipp økt de siste årene, hovedsaklig på grunn av olje- og gassvirksomhet.

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å rapportere om utslippskutt til FN. Det skal skje første gang i 2018, og hvert femte år etter det. I tillegg skal det settes et nytt mål for hvor mye klimagass som skal kuttes hvert femte år, fra og med 2020. Det nye målet må i følge avtalen være mer ambisiøst enn det forrige.

Delmål

13.1 Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land

13.2 Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette

13.a Gjennomføre forpliktelsene som de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendring, har påtatt seg for å nå målet om i fellesskap og innen 2020 å skaffe 100 milliarder dollar per år fra alle kilder for å møte utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut å operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

13.b Fremme ordninger for å styrke evnen til effektiv planlegging og forvaltning knyttet til klimaendringer i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner og ungdom samt lokale og marginaliserte samfunn

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.