Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Utrydde fattigdom
Foto: UN Photo/UNRWA
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Utrydde fattigdom

Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990. Selv om dette er gode nyheter, gjenstår det fortsatt å nå over 800 millioner mennesker før vi kan si at vi har utryddet ekstrem fattigdom. 

Mål 1:

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I 2015 var andelen redusert til 13 prosent. 836 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. 

Fattigdom er mer enn bare mangel på inntekt og materielle goder. Fattigdom innebærer også:

  • sult og feilernæring
  • mangel på utdanning og helsetjenester
  • diskriminering og ekskludering
  • begrenset mulighet til å påvirke politiske beslutninger

For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

Ingen skal utelates 

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leave no one behind). For selv om ekstrem fattigdom har blitt halvert, er det fortsatt altfor mange fattige som ikke har tilgang på ressurser eller får sine rettigheter oppfylt. 

Dette er de menneskene det har vært aller vanskeligst å nå frem til, men som nå er prioritert i bærekraftsmålene. Målet er at all ekstrem fattigdom skal være utryddet innen 2030.

                           

FNs bærekraftsmål i Norge 

Mål 1 sier også at vi skal halvere all relativ fattigdom. Norge har ikke en offisiell fattigdomsgrense, men bruker EUs fattigdomsdefinisjon. Den sier at alle som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten regnes som fattige. For å nå bærekraftsmål 1 må Norge halvere andelen som lever under denne grensen. 

Barnefattigdommen øker i Norge. I 2015 levde 92 000 barn i familier som har hatt vedvarende lav inntekt (SSB 2014). 

 

Delmål

1.1 Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden målt til under 1,25 dollar om dagen å leve for

1.2 Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom

1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare

1.4 Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering

1.5 Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

1.a Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra mange ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre programmer og politikk med sikte på å utrydde alle former for fattigdom

1.b Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde investeringer i fattigdomsbekjempende tiltak