Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs bærekraftsmål / Utrydde sult
Bærekraftsmål
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ?

Utrydde sult

Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange. Matsikkerhet handler om å ha tilgang til nok og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv. 

Mål 2:

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Selv om antallet mennesker som lever i kronisk sult fortsatt er svært høyt, har andelen sunket fra 23,3 prosent i 1990-92 til 12,9 prosent i 2014-2016. 795 millioner mennesker er rammet av sult, mens nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder.

Barn er spesielt sårbare- nesten halvparten av alle barnedødsfall skjer på grunn av feil- og underernæring.

For å kunne utrydde sult, må vi beskytte miljøet. Akkurat nå foregår det en rask degradering av jordsmonn, ferskvann, hav, skog og det biologiske mangfoldet. Klimaendringer legger enda mer press på ressursene vi er avhengige av, og øker risikoen for naturkatastrofer som tørke og oversvømmelser.

For landbrukets del vil for eksempel en svekket kornproduksjon ha både lokale og globale konsekvenser. Det vil være mindre tilgang til mat der korn dyrkes, og prisene vil øke over hele verden. Er bærekraftig landbruk er nødvendig for å opprettholde økosystemer som styrker kapasiteten til å tilpasse seg klimaendringer.

Hovedutfordringen er å øke matproduksjonen for småbønder, som står for 80 prosent av matproduksjonen i utviklingsland. Mange bønder opplever at de ikke klarer å overleve på landsbygda og må flytte inn til byene i stedet. Bærekraftsmålene har derfor som mål å doble jordbrukseffektiviteten og inntektene til småbønder.

FNs bærekraftsmål i Norge

Sult er et så lite problem i Norge at det ikke statistisk målbart, ifølge Fafo (2015). 

For å sikre matsikkerhet bør et land produsere så mye som mulig av maten landets innbyggere trenger selv. I Norge er vi stort sett selvforsynt på kjøtt, men har en lavere- og fallende- dekning på planteprodukter.

Norge bidrar til bærekraftig landbruk internasjonal gjennom støtte til å bygge opp klimarobust landbruk. 

Delmål

2.1 Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året

2.2 Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer

2.3 Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, særlig kvinner, urfolk, drivere av familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning samt sysselsetting utenfor landbruket

2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet

2.5 Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet

2.a Øke investeringene, blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på landsbygda, forskning og veiledningstjenester innenfor landbruket, teknologiutvikling og opprettelse av genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene

2.b Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle former for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarende virkning, i samsvar med mandatet for Doha-runden

2.c Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og deres biprodukter virker etter sin hensikt, og legge til rette for rask tilgang til markedsinformasjon, blant annet om matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme svingninger i matvareprisene