Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs tusenårsmål

Nedtelling til tusenårsmålene

Dager Timer Min Sek

Tid igjen til 2016
1990
2016
1
Halvere ekstrem fattigdom
Halvere ekstrem fattigdom - Aktiv Mål nådd
Halvere ekstrem fattigdom Halvere ekstrem fattigdom - Inaktiv

Halvere ekstrem fattigdom

100%
Målet er nådd!
Halvere ekstrem fattigdom - Stor

Målet er nådd! I 1990 var det 2 milliarder mennesker i verden som levde i ekstrem fattigdom. I 2010 hadde tallet sunket til 1,2 milliarder. Ifølge Verdensbanken vil det i 2015 være under 1 milliard ekstremt fattige.

Andelen undervektige barn falt fra 160 millioner i 1990 til 99 millioner i 2012. Det er en nedgang på 38 prosent.

Mange fattige i Kina, andre asiatiske land og afrikanske land har opplevd en stor vekst i velstand. Noen land henger imidlertid fortsatt etter, og de fleste av disse ligger i Afrika sør for Sahara.

FN anslår at det mellom 2011 og 2013 var ca 842 millioner kronisk underernærte mennesker.

Les mer om innholdet i Tusenårsmål 1.

Se hvor langt de enkelte land er kommet med Tusenårsmål 1.

Merk: Det er delmål 1.A som er nådd. Det handler om å halvere antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Delmål 1.B om full sysselsetting og delmål 1.C om å halvere andelen mennesker som sulter er fortsatt ikke nådd.

Lukk
2
Sikre utdanning for alle
Sikre utdanning for alle - Aktiv 50%
Sikre utdanning for alle Sikre utdanning for alle - Inaktiv

Sikre utdanning for alle

50%
oppnådd
Sikre utdanning for alle - Stor

Ni av ti barn går nå på skolen. Likevel er tusenårsmålet om å få alle barn på skole kun halvveis oppnådd. Dette målet vil ikke nås innen 2015.

Utdanning av lærere, gratis måltider til barna og gratis skolegang er metoder for å få barn til å gå på skole. Flere jenter starter på skolen når de har tilgang til egne toaletter. Og mange steder lykkes det.

I Tanzania går nå dobbelt så mange barn på skole som i 1999. Barn fra Ghana, Kenya og Mosambik, Etiopia og Nepal kan nå gå på gratis skole.

Noen land har redusert antall barn som ikke går på skole med 85 prosent de siste fem årene. Laos, Rwanda og Vietnam er topp tre blant disse landene. Rwanda er i dag det landet i Afrika med størst andel barn på skole. En ny utdannelsesreform gir nemlig barns rett til 12 års gratis skolegang.

Men det er utfordringer: De siste 10 prosentene barn skal med, det skal være kvalitetsundervisning, og det skal sikres at barna fullfører skolegangen.

Lær mer om status for Tusenårsmål 2.

Se de enkelte delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Lukk
3
Styrke kvinners stilling
Styrke kvinners stilling - Aktiv 90%
Styrke kvinners stilling Styrke kvinners stilling - Inaktiv

Styrke kvinners stilling

90%
oppnådd
Styrke kvinners stilling - Stor

Det går framover med likestillingen i mange land.

I 1990 var 86 jenter per 100 gutter elever i grunnskolen. I 2012 var det 97 jenter per 100 gutter. Det er nå like mange jenter og gutter i videregående utdanning i utviklingsland.

Rwanda har den høyeste representasjonen av kvinner i parlamentet av alle verdens land.

Likevel er det fortsatt store utfordringer med tanke på kvinners rettigheter. For eksempel er kvinner ofte henvist til mer usikre og dårligere jobber enn menn, og de får ofte lavere lønn.

Lær mer om status for Tusenårsmål 3.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmålet om likestilling i utdanning som er 90 prosent i mål. Lik deltagelse i yrkeslivet er fremdeles ikke nådd.

Lukk
4
Redusere barnedødeligheten
Redusere barnedødeligheten - Aktiv 70%
Redusere barnedødeligheten Redusere barnedødeligheten - Inaktiv

Redusere barnedødeligheten

70%
oppnådd
Redusere barnedødeligheten - Stor

Antallet barn som dør før de fyller fem år er nesten halvert: Fra 90 døde per 1000 levendefødte i 1990, til 48 per 1000 i 2012.

Omfattende vaksinasjonsprogrammer har medført at nesten 14 millioner dødsfall fra meslinger ble unngått mellom 2000 og 2012.

I 2011 lå barnedødeligheten for første gang under 7 millioner per år. I 2012 falt den ytterligere ned til 6,6 millioner.

Likevel dør fortsatt mange barn av sykdommer som kan forebygges eller behandles, som malaria og diaré.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 4.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Lukk
5
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Aktiv 60%
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Inaktiv

Redusere svangerskapsrelatert dødlighet

60%
oppnådd
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Stor

Antallet kvinner som dør ved fødsel er nesten halvert: Fra 380 døde per 100 000 i 1990 til 210 per 100 000 i 2013.

68 prosent av kvinner i utviklingsland fikk i 2012 hjelp av en jordmor under fødselen. I 1990 var tallet 56 prosent. Det er særlig i Nord-Afrika og Sørøst-Asia at tilgangen til jordmor har blitt bedre. 

I utviklingsland har andelen kvinner som får tilsyn av helsepersonell minst én gang under graviditeten steget fra 65 prosent i 1990 til 83 prosent i 2012.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 5.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmål 5.A om å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre fjerdedeler som er 60 prosent oppnådd. Delmål 5.B handler om å gi universell tilgang til reproduktiv helsehjelp.

Lukk
6
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Aktiv Mål nådd
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Inaktiv

Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer

100%
Målet er nådd!
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Stor

I 2012 fikk 1,6 millioner nye mennesker AIDS-medisin. Det er den største årlige økningen noen gang. I alt mottok 9,5 millioner behandling i 2012. Globalt er antallet HIV-smittede per 100 voksne mellom 15 og 49 år gått ned med 44 prosent fra 2001 til 2012.

I 2012 fikk 900 000 HIV-smittede gravide kvinner behandling som forhindrer at HIV overføres til barna deres.

Malaria er fortsatt et stort problem. Økt bruk av myggnett har likevel redusert malariadødsfall med 42 prosent fra 2000 til 2012. Myggnett har også reddet 3 millioner barn i samme periode.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 6.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Merk: Det er delmålet om malaria som er oppnådd. Delmålet om bekjempelse av HIV er fortsatt ikke oppnådd.

Lukk
7
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Aktiv Mål nådd
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Inaktiv

Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann

100%
Målet er nådd!
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Stor

Tusenårsmål 7 omfatter flere sider av klima- og miljøutfordringene, som vann, situasjonen for slumbeboere, og tap av naturressurser.

Målet om å halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann er nådd. Dette skyldes at mange land har investert massivt i forbedrede vann- og sanitærforhold.

Over 2,3 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990. Likevel får fortsatt 748 millioner drikkevann fra en usikker kilde.

Globale utslipp av CO2 går fortsatt i feil retning. Fra 2010 til 2011 steg utslippene av CO2 med 2,6 prosent.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 7.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmål 7.C om å halvere antallet mennesker uten tilgang til rent drikkevann som er oppnådd.

Lukk
8
Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Aktiv
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Inaktiv

Bygge et globalt partnerskap for utvikling *

Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Stor

De siste ti årene har utviklingsland fått større tilgang rike lands markeder. Det er de rikeste utviklingslandene som har opplevd størst vekst.

Tilgangen til kommunikasjonsteknologi stiger raskt. 84 prosent av innbyggerne i utviklingsland eier nå en mobiltelefon med bredbånd. 2/3 av alle internettbrukere bor i utviklingsland, og antallet er fordoblet på bare fem år; fra 2009 til 2014.

Det folkelige presset på vestlige regjeringer for å ettergi gjeld til utviklingsland har virket. I 2000 brukte utviklingsland 12 prosent av eksportinntektene sine på å betale ned gjeld. I 2012 brukte de kun 3,1 prosent.

Utviklingsbistand nådde i 2013 det høyeste nivået noensinne. Men kun fem land har nådd FNs målsetning om å gi 0,7 prosent av BNP i bistand. Norge og Danmark er blant av disse.

Lær mer om status for Tusenårsmål 8.

Se hvordan det står til med de ulike delmålene.

Lukk


* Mål 8 har ingen klar og målbar slutt.

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Sikre utdanning for alle

Sikre utdanning for alle

Styrke kvinners stilling

Styrke kvinners stilling

Redusere barnedødeligheten

Redusere barnedødeligheten

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling