Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs tusenårsmål

1990
2016
1
Halvere ekstrem fattigdom
Halvere ekstrem fattigdom - Aktiv Mål nådd
Halvere ekstrem fattigdom Halvere ekstrem fattigdom - Inaktiv

Halvere ekstrem fattigdom

100%
Målet er nådd!
Halvere ekstrem fattigdom - Stor

Målet er nådd! I 1990 var det 1,9 milliarder mennesker i verden som levde i ekstrem fattigdom. I 2015 har tallet sunket til 836 millioner.

Andelen underernærte personer i verden har sunket med nesten halvparten siden 1990, fra 23,3 prosent i 1990-1992 til 12,9 prosent i 2014-2016.

Mange fattige land, spesielt i Kina, har opplevd en stor vekst i velstand. Noen land henger imidlertid fortsatt etter, og de fleste av disse ligger i Afrika sør for Sahara.

FN anslår at 795 millioner mennesker fortsatt sulter.

Les mer om innholdet i Tusenårsmål 1.

Se hvor langt de enkelte land er kommet med Tusenårsmål 1.

Merk: Det er delmål 1.A som er nådd. Det handler om å halvere antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Delmål 1.B om full sysselsetting og delmål 1.C om å halvere andelen mennesker som sulter er fortsatt ikke nådd.

Lukk
2
Sikre utdanning for alle
Sikre utdanning for alle - Aktiv 50%
Sikre utdanning for alle Sikre utdanning for alle - Inaktiv

Sikre utdanning for alle

50%
oppnådd
Sikre utdanning for alle - Stor

Over ni av ti barn går nå på skole. Likevel er tusenårsmålet om å få alle barn på skole kun halvveis oppnådd siden utgangspunktet i 1990 lå på rundt 80 prosent. 

Utdanning av lærere, gratis måltider til barn og gratis skolegang er metoder for å få barn til å gå på skole, og mange steder lykkes det. Flere jenter starter på skolen når de har tilgang til egne toaletter.

Den beste utviklingen på barneskolenivå finner sted i Afrika sør for Sahara hvor det har vært en økning i andelen som har begynt på skolen i perioden 2000-2015. I tillegg har forholdet mellom andelen jenter og gutter i skolen jevnet seg ut.

Forbedringer har også skjedd i kampen mot analfabetisme. Lese og skriveferdighetene globalt, for de mellom 15 og 24 år, har økt fra 83 prosent i 1990 til 91 prosent i 2015.

Lær mer om status for Tusenårsmål 2

Se de enkelte delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet

Lukk
3
Styrke kvinners stilling
Styrke kvinners stilling - Aktiv 90%
Styrke kvinners stilling Styrke kvinners stilling - Inaktiv

Styrke kvinners stilling

90%
oppnådd
Styrke kvinners stilling - Stor

Det går framover med likestillingen i mange land.

Mange flere jenter går nå på skole sammenlignet med år 2000. I Sør-Asia begynte til og med flere jenter enn gutter på barneskoletrinnet i 2015.

Kvinners deltakelse i arbeidslivet har også blitt bedre. For betalte yrker utenom jordbruk har andelen kvinner i arbeid økt fra 35 prosent i 1990 til 41 prosent i 2015. Likevel er det fortsatt store utfordringer med tanke på kvinners rettigheter. For eksempel er kvinner ofte henvist til mer usikre og dårligere jobber enn menn, og de får ofte lavere lønn.

Andelen kvinner som representanter i parlamentet har nesten doblet seg siden 1995. Likevel er kun én av fem parlamentarikere kvinne.

Lær mer om status for Tusenårsmål 3.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmålet om likestilling i utdanning som er 90 prosent i mål. Lik deltagelse i yrkeslivet er fremdeles ikke nådd.

Lukk
4
Redusere barnedødeligheten
Redusere barnedødeligheten - Aktiv 70%
Redusere barnedødeligheten Redusere barnedødeligheten - Inaktiv

Redusere barnedødeligheten

70%
oppnådd
Redusere barnedødeligheten - Stor

Antallet barn som dør før de fyller fem år er nesten halvert: Fra 90 døde per 1000 levendefødte i 1990, til 43 per 1000 i 2015. Utviklingen går i riktig retning, men har ikke oppnådd tusenårsmålet om å redusere barnedødeligheten med to tredeler.

Til tross for befolkningsvekst sank antallet barn som dør før de fyller fem år på verdensbasis fra 12,7 millioner i 1990 til nesten 6 millioner i 2015.

Omfattende vaksinasjonsprogrammer har medført at nesten 15,6 millioner dødsfall fra meslinger ble unngått mellom 2000 og 2013. Likevel dør fortsatt mange barn av sykdommer som kan forebygges eller behandles, som malaria og diaré.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 4.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Lukk
5
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Aktiv 60%
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Inaktiv

Redusere svangerskapsrelatert dødlighet

60%
oppnådd
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Stor

Antallet kvinner som dør ved fødsel har blitt redusert med 45 prosent på verdensbasis. Mesteparten av reduksjonen har skjedd siden år 2000. Utviklingen går i riktig retning, men har ikke oppnådd tusenårsmålet om å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med to tredeler.  

71 prosent av kvinner i utviklingsland fikk i 2014 hjelp av en jordmor under fødselen. I 1990 var tallet 59 prosent.

I Nord-Afrika har andelen kvinner som får tilsyn av helsepersonell minst én gang under graviditeten steget fra 50 prosent i 1990 til 89 prosent i 2014.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 5.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmål 5.A om å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre fjerdedeler som er 60 prosent oppnådd. Delmål 5.B handler om å gi universell tilgang til reproduktiv helsehjelp.

Lukk
6
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Aktiv Mål nådd
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Inaktiv

Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer

100%
Målet er nådd!
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Stor

Antallet nye tilfeller av hiv-smittede personer sank med rundt 40 prosent mellom år 2000 og 2013. Det utgjorde en nedgang fra rundt 3,5 millioner til 2,1 millioner tilfeller. 

Medisinsk behandling av hiv/aids har økt kraftig. Innen juni 2014 hadde 13,6 millioner som lever med hiv mottatt såkalt antiretroviral behandling, en økning fra bare 800.000 i 2003. Slik behandling har forhindret 7,6 millioner dødsfall fra aids i perioden 1995-2013.

Malaria er fortsatt et stort problem. Malariadødsfall, først og fremst på grunn av økt bruk av myggnett, har likevel blitt redusert med 58 prosent fra år 2000 til 2015. Over 6,2 millioner dødsfall grunnet malaria har blitt forhindret i denne perioden.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 6.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Merk: Det er delmålet om malaria som er oppnådd. Delmålet om bekjempelse av HIV er fortsatt ikke oppnådd.

Lukk
7
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Aktiv Mål nådd
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Inaktiv

Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann

100%
Målet er nådd!
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann - Stor

Tusenårsmål 7 omfatter flere sider av klima- og miljøutfordringene, som vann, situasjonen for slumbeboere, og tap av naturressurser.

Målet om å halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann er nådd. Dette skyldes at mange land har investert massivt i forbedrede vann- og sanitærforhold.

Rundt 2,6 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990. Det betyr at over 90 prosent av verdens befolkning nå har tilgang på rent drikkevann. Det er også forbedringer i folks tilgang til toaletter – nesten en halvering av andelen som mangler dette sammenlignet med 1990. 

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål 7.

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet.

Merk: Det er delmål 7.C om å halvere antallet mennesker uten tilgang til rent drikkevann som er oppnådd.

Lukk
8
Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Aktiv
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Inaktiv

Bygge et globalt partnerskap for utvikling *

Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Stor

De siste ti årene har utviklingsland fått større tilgang til rike lands markeder, først og fremst med fjerning av avgifter på varer som de fattige landene importerer fra de rike.

Tilgangen til kommunikasjonsteknologi stiger raskt. 2/3 av alle internettbrukere bor i utviklingsland, og antallet er fordoblet på bare fem år; fra 2009 til 2014. Tilgangen på internett har økt fra bare 6 prosent av verdens befolkning i år 2000 til 43 prosent i 2015. 

Utviklingsbistand økte med 66 prosent i realverdi fra år 2000 til 2014. Det er en økning fra 81 milliarder dollar i 1990 til rekordhøye 135,2 milliarder dollar i 2014. Likevel er det få land som har møtt FNs målsetning om å gi minst 0,7 prosent av BNP i bistand. Norge er blant av disse. 

Lær mer om status for Tusenårsmål 8.

Se hvordan det står til med de ulike delmålene.

Lukk


* Mål 8 har ingen klar og målbar slutt.

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Sikre utdanning for alle

Sikre utdanning for alle

Styrke kvinners stilling

Styrke kvinners stilling

Redusere barnedødeligheten

Redusere barnedødeligheten

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling