Hopp til innhold
fn.no / Tema / FNs tusenårsmål

Nedtelling til tusenårsmålene

Dager Timer Min Sek

Tid igjen til 2016
1990
2016
1
Halvere ekstrem fattigdom
Halvere ekstrem fattigdom - Aktiv Mål nådd
Halvere ekstrem fattigdom Halvere ekstrem fattigdom - Inaktiv

Halvere ekstrem fattigdom

100%
Målet er nådd!
Halvere ekstrem fattigdom - Stor

Målet er nådd! I 1990 var det 2 milliarder mennesker i verden som levde i ekstrem fattigdom, i 2010 var tallet blitt 1,2 milliarder. At målet er nådd er justert for en voksende befolkning. Ifølge Verdensbanken vil det i 2015 være under 1 milliard ekstremt fattige.

Andelen undervektige barn falt fra 160 millioner i 1990 til 99 millioner i 2012. En nedgang på 38 %. FN anslår at det mellom 2011 og 2013 var ca 842 millioner kronisk underernærte mennesker.

Mange fattige i Kina og andre asiatiske land har opplevd en stor vekst i velstand. Og flere afrikanske land har opplevd markant vekst og framskritt. Situasjonen er verst i Afrika sør for Sahara.

Lær mer om innholdet i Tusenårsmål nummer 1

Se hvor langt de enkelte land er kommet i Tusenårsmål nummer 1

Merk: Det er delmål 1.A som er nådd, som handler om å halvere antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Delmål 1.B om full sysselsetting og delmål 1.C om å halvere andelen mennesker som sulter er fortsatt ikke nådd.

Lukk
2
Sikre utdanning for alle
Sikre utdanning for alle - Aktiv 50%
Sikre utdanning for alle Sikre utdanning for alle - Inaktiv

Sikre utdanning for alle

50%
oppnådd
Sikre utdanning for alle - Stor

Selv om 9 av 10 nå går på skolen, er tusenårsmålet om å få alle barn i skole kun nådd med 50 %. Dette målet vil ikke nås innen 2015.

Investeringer i utdannelse av lærere, gratis måltider til barna og gratis skolegang er metoder for å få barn til å gå på skole. Flere jenter starter på skolen når de har tilgang til egne toaletter. Og mange steder lykkes det.

I Tanzania går nå dobbelt så mange barn på skole som i 1999. Barn fra Ghana, Kenya og Mosambik, Etiopia og Nepal kan nå gå på gratis skole.

Laos, Rwanda og Vietnam er topp tre når det gjelder de land som klart å redusere antall barn som ikke går på skole med hele 85 % de siste fem år. Rwanda er i dag det landet i Afrika med størst andel barn i skole. En ny utdannelsesreform gir nemlig barns rett til 12 års gratis skolegang. 

Men det er utfordringer: De siste 10 % skal med, det skal være kvalitetsundervisning og det skal sikres at barna også gjennomfører skolegangen.

Lær mer om status for Tusenårsmål nummer 2

Se de enkelte delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet

Merk: Det er delen om utdanning som er 90 % i mål. Lik deltagelse i yrkeslivet er fremdeles ikke nådd.

Lukk
3
Styrke kvinners stilling
Styrke kvinners stilling - Aktiv 90%
Styrke kvinners stilling Styrke kvinners stilling - Inaktiv

Styrke kvinners stilling

90%
oppnådd
Styrke kvinners stilling - Stor

Det går framover med likestillingen i mange land.

I 1990 gikk det kun 86 jenter per 100 gutter i grunnskolen. I 2012 var det 97 jenter per 100 gutter. Fordelingen mellom kjønnene lik når det kommer til videregående utdanning i utviklingsland. Rwanda har den høyeste representasjonen av kvinner i parlamentet av alle verdens land.

Men det er stadig store utfordringer med tanke på kvinners rettigheter: For eksempel er de ofte henvist til mer usikre og dårligere jobber enn menn, og de får ofte en lavere lønn.

Lær mer om status for Tusenårsmål nummer 3

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet

Lukk
4
Redusere barnedødeligheten
Redusere barnedødeligheten - Aktiv 70%
Redusere barnedødeligheten Redusere barnedødeligheten - Inaktiv

Redusere barnedødeligheten

70%
oppnådd
Redusere barnedødeligheten - Stor

Antallet barn som dør før de fyller fem år faller raskere enn noengang på 20 år. Siden 1990 er tallet nesten halvert fra 90 døde per 1000 levendefødte, til 48 per 1000 i 2012.

Omfattende vaksinasjonsprogrammer har medført at fra 2000 til 2012 har nesten 14 millioner flere barn overlevd meslinger.

I 2011 lå barnedødeligheten for første gang under 7 millioner per år. I 2012 falt den ytterligere ned til 6,6 millioner.

Mange barn dør av sykdommer som malaria og diaré, som kan forebygges eller behandles.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål nummer 4

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Lukk
5
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Aktiv 60%
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Inaktiv

Redusere svangerskapsrelatert dødlighet

60%
oppnådd
Redusere svangerskapsrelatert dødlighet - Stor

Antallet kvinner som dør i barselseng er nesten halvert (45 %) fra 380 døde per 100.000 i 1990 til 210 døde per 100.000 i 2013.

68 % av alle kvinner i utviklingsland fikk i 2012 hjelp av en jordmor jordmoder under fødsel. I 1990 var tallet 56 %. Det er spesielt kvinner i Nord-Afrika og Sørøst-Asia som nå oftere har en jordmoder med ved fødsel.

Mange land mangler et velfungerende helsevesen. Dette gjelder særlig land i Afrika sør for Sahara.

I utviklingsland har andelen kvinner som får tilsyn av helsepersonale minst én gang under en graviditeten steget fra 65 % i 1990 til 83 % i 2012.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål nummer 5

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Merk: Det er delmål 5.A som handler om å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med to tredjedeler. Delmål 5.B handler om å gi universell tilgang til reproduktiv helsehjelp.

Lukk
6
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Aktiv Mål nådd
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Inaktiv

Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer

100%
Målet er nådd!
Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer - Stor

I 2012 fikk 1,6 millioner flere mennesker AIDS-medisin. Det er den største årlige økning noengang. I alt mottok 9,5 millioner behandling i 2012. Globalt er antallet HIV-smittede per 100 voksne mellom 15 og 49 år gått ned med 44 % fra 2011 til 2012.

I 2012 fikk 900.000 HIV-smittede gravide kvinner fikk behandling som forhindrer at HIV overføres til deres barn.

Malaria utgjør stadig et stort problem, men økt bruk av myggnett har fått malaria-dødsfall ned 42 % fra 2000 til 2012. Dette har også reddet 3 millioner barn i samme periode.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål nummer 6

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet 

Merk: Det er målet om stor nok bremsing og tilbakegang av malaria og tuberkulose som er nådd, HIV har man ikke nådd målet om ennå.

Lukk
7
Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann
Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann - Aktiv Mål nådd
Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann - Inaktiv

Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann

100%
Målet er nådd!
Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann - Stor

Tusenårsmål 7 dekker områder som biodiversitet, avskogning, slum og utslipp av CO2. Målet er nådd i forhold til drikkevann.

Verden har innfridd delmålet om å halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann. Dette skyldes at de enkelte land har investert massivt i forbedret vann og sanitær.

Over 2,3 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990. Men 748 millioner får stadig sitt drikkevann fra en usikker kilde.

Globale utslipp av CO2 går fortsatt i feil retning. Fra 2010 til 2011 steg utslippene av CO2 med 2,6 %.

Lær mer om arbeidet med Tusenårsmål nummer 7

Se delmålene og hvor langt de enkelte landene har kommet

Merk: Det er delmål 7.C som handler om å halvere antallet mennesker uten tilgang til rent drikkevann.

Lukk
8
Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Aktiv
Bygge et globalt partnerskap for utvikling * Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Inaktiv

Bygge et globalt partnerskap for utvikling *

Bygge et globalt partnerskap for utvikling * - Stor

Gjennom de siste ti årene har utviklingsland oppnådd større tilgang rike lands markeder. Det er de rikestte utviklingslandene som har opplevd størst vekst.

Tilgangen til kommunikasjonsteknologi stiger med raskt! 84 % av innbyggerne i utviklingsland eier nå en mobiltelefon med bredbånd. 2/3 av alle internettbrukere bor i utviklingsland, og dette antallet er fordoblet på bare fem år fra 2009 til 2014.

Omkring årtusenskiftet var det et folkelig press på vestlige regjeringer for å ettergi gjeld til utviklingsland, og denne gjeldsbyrden er nå nede på en fjerdedel på kun ti år.

Utviklingsbistand nådde i 2013 det høyeste nivået noensinne. Men kun fem land har nådd FNs målsetning om å gi 0,7 % av BNP i bistand. Norge og Danmark er to av disse.

Lær mer om status for Tusenårsmål nummer 8

Lukk


* Mål 8 har ingen klar og målbar slutt.

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

Sikre utdanning for alle

Sikre utdanning for alle

Styrke kvinners stilling

Styrke kvinners stilling

Redusere barnedødeligheten

Redusere barnedødeligheten

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ressurser

Ressurser