Hopp til innhold
fn.no / Tema / Klima / Hva er FNs klimapanel?
Hva er FNs klimapanel?
Temperaturen på jordkloden har steget betraktelig, i følge FNs klimapanel. Foto: IPCC

FNs klimapanel

23/03/2017
FNs klimapanel vurderer all tilgjengelig forskning om klimaendringer, og hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser disse endringene kan ha.
FNs klimapanel

Klimapanelet koordinerer anerkjent forskning

Hovedoppgaven til FNs klimapanel er å gå gjennom og vurdere den mest aktuelle forskningen som er publisert om klimaendringer. Det er med andre ord ikke klimapanelet selv som driver selve forskningen; de samler og strukturerer det forskere over hele verden har kommet fram til. 

Alle stater har mulighet til å påvirke IPCC

Alle land som er medlem av enten FN eller WMO kan delta i FNs klimapanel. I dag er 195 land medlem i klimapanelet. Disse deltar i fellesmøter der avgjørelsene om klimapanelets arbeid tas, og der rapportene godkjennes. Det er medlemslandene som velger klimapanelets byrå, som står for den daglige driften.

En isbjørn prøver å komme seg over usikre isflak. Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt

Et av funnene i klimapanelets siste rapport er at isen på polene smelter raskere enn før. Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt

Klimapanelets rapporter: Alle forskere kan bidra

Slik blir rapportene til FNs klimapanel til:

1.   Klimapanelets ledelse og sentrale forskere foreslår hovedtema og kapitler for ny rapport. Dette godkjennes av klimapanelets internasjonale råd, som består av klimabyråkrater fra medlemslandene. Klimapanelets byrå velger så ut hovedforfatterne, på bakgrunn av nominasjoner fra medlemslandene. Norges
kandidater nomineres av Miljødirektoratet, på bakgrunn av forslag fra forskningsmiljøer.

2.  Hvert kapittel har to koordinerende hovedforfattere. De har ansvar for å samle inn informasjon, og skrive selve rapporten.

3.  Alle som har fått forskningen sin publisert i et vitenskapelig tidsskrift kan sende inn bidrag til rapportens førsteutkast. Bidragene må gjennom en fagfellevurdering for å kunne bli del av utkastet. 

4.  Hovedforfatterne syr sammen et førsteutkast basert på de innsendte bidragene.

5.  Førsteutkastet legges ut for kommentarer. I praksis kan alle som registrerer seg, og som dokumenterer en viss kjennskap/tilknytning til klimafaget, kommentere. Det kommer inn tusenvis av kommentarer til hvert eneste underkapittel. Både forskere, lekfolk og klimaskeptikere er blant kommentatorene.

7.  Både kommentarer og klimapanelets svar ligger åpent ute på www.climatechange2013.org

8. Ut fra kommentarene utarbeides et andreutkast, som går gjennom en ny runde med kommentarer, svar og revisjon.

9. Til slutt må rapporten godkjennes av forfatterne, og Klimapanelets råd av medlemsland.

Klimapanelets siste rapport

Klimapanelet kommer med rapporter med 5-6 års mellomrom. Den siste kom i 2013/2014. Den består av fire deler som tar for seg ulike temaer:

Del 1: Hvordan endres klimaet?

Del 2: Effekten av klimaendringene

Del 3: Hvordan kan vi stoppe klimaendringene?

Del 4: Synteserapport som sammenstiller og oppsummerer funnene fra de tre første delrapportene