Hopp til innhold
FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i oktober 2000. Foto: UN Photo/Evan Schneider
FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i oktober 2000. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

21/04/2016
Kvinner er ekstra sårbare for bruk av seksuell vold i krig. Samtidig er de sjelden en del av fredsarbeidet. FN ville gjøre noe med dette og vedtok i år 2000 resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Med resolusjonen anerkjente Sikkerhetsrådet følgene væpnede konflikter har for kvinner og jenter, og at det er viktig å stanse dette hvis en vil at freden skal vare.

Resolusjonen var et skritt i en ny retning for Sikkerhetsrådet, som frem til da hadde fokusert mest på å stanse kriger og konflikter.

FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 garanterer beskyttelse for kvinner og jenter i konflikter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbygging etter en væpnet konflikt.

En kvinne sitter ved siden av restene av huset sitt som ble brent ned av en væpnet gruppe i Sør-Darfur i 2014. Foto: UNAMID/Albert Gonzalez Farran

En kvinne sitter ved siden av restene av huset sitt som ble brent ned av en væpnet gruppe i Sør-Darfur i 2014. Foto: UNAMID/Albert Gonzalez Farran

Resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet har tre hovedmål:

1. Kvinner skal delta i fredsarbeidet 

Kvinner skal spille en mer aktiv rolle som fredsbyggere. Kvinner skal

  • jobbe for å forhindre konflikter gjennom lokale fredsinitiativ
  • delta aktivt i fredsprosesser og fredsoperasjoner
  • være med på gjenoppbygging etter at konflikter er over.

For å få til dette er det viktig å bedre kvinners innflytelse i samfunnet også i fredstid. Da er det lettere å inkludere kvinner i avgjørelsene hvis en konflikt bryter ut.

2. Seksuell vold skal stanses og overgriperne skal straffes 

Resolusjonene krever stans av seksuell vold i konflikter. I tillegg må kvinner og jenters behov for beskyttelse i krig og konflikt få mer oppmerksomhet. Dette gjelder også i flyktningleirer.

Alle som begår seksuelle overgrep skal bli ansvarlige og få sin straff. FNs generalsekretær har ansvar for å lage en liste over parter som mistenkes for å begå seksuelle overgrep i konflikter. Det skal opprettes egne FN-komitéer som skal handle overfor disse partene, og holde de ansvarlige for det de har gjort.

FN skal etablere systemer for overvåkning og rapportering som sørger for at seksuell vold i konflikter blir dokumentert. 

3. Det skal være et kjønnsperspektiv i FNs fredsbevarende arbeid 

Kvinner og menn opplever konflikt på forskjellige måter og vil derfor ha forskjellige oppfatninger om hva som skaper fred. Dette kjønnsperspektivet må tas hensyn til i fredsbevarende operasjoner. Alt FN-personell må ha opplæring i dette temaet og arbeidet må utføres slik at også kvinners spesielle behov blir hørt og tatt vare på.

FNs fredsbevarende operasjoner spiller en viktig rolle i å bygge opp samfunn i tiden rett etter en konflikt. Gjennom å forme hvordan lover og institusjoner bygges opp kan de skape økt likestilling i de samfunnene de er tilstede. Kvinners deltagelse på alle nivåer er helt nødvendig for å oppnå dette.

Resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet

 

Sudanesiske kvinner stemmer under valget i 2010. For å styrke kvinners innflytelse i konflikt og fredsarbeid må de være med å bestemme i fredstid også. UN Foto/Tim McKulka

Sudanesiske kvinner stemmer under valget i 2010. For å styrke kvinners innflytelse i konflikt og fredsarbeid må kvinner være med å bestemme i fredstid også. Foto: UN Foto/Tim McKulka

15 år med kvinner, fred og sikkerhet

Norges arbeid med resolusjon 1325

En resolusjon fra Sikkerhetsrådet forplikter alle land som er med i FN. Resolusjon 1325 er derfor et juridisk bindende dokument som sier  at alle medlemsland i FN skal ha en nasjonal handlingsplan. I 2014 var det kun 54 land som hadde laget en egen handlingsplan. 

I februar 2105 lanserte den norske regjeringen den tredje handlingsplanen for gjennomføring av resolusjon 1325.

Norsk handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

"I internasjonale operasjoner tilfører kvinner nødvendig kompetanse og mangfold som styrker evnen til å løse oppdrag. Derfor er det avgjørende at kjønnsperspektivet integreres i vår innsats. Vi utfordrer også menn til å være sterkere pådrivere for at fred, sikkerhet og like rettigheter skal gjelde for både kvinner og menn."

Last ned handlingsplanen