Hopp til innhold
fn.no / Tema / Kvinner, fred og sikke... / Resolusjon 1325
FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i oktober 2000. Foto: UN Photo/Evan Schneider
FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i oktober 2000. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Resolusjon 1325

09/09/2015
I år er det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325. Den garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet etter en væpnet konflikt.
Ordforklaring: Resolusjon

Vedtak, bestemmelse.

Resolusjonen var et skritt i en ny retning for Sikkerhetsrådet, som frem til da hadde fokusert mest på å stanse kriger og konflikter.

Med resolusjonen anerkjente Sikkerhetsrådet følgene væpnede konflikter har for kvinner og jenter, og at det er viktig å stanse dette hvis en vil at freden skal vare.

Siden da har fire tilleggsresolusjoner om samme tema blitt vedtatt: Resolusjon 1820, 1888, 1889 og 1960.

Resolusjonene har tre hovedmål:

1. Å styrke kvinners deltakelse når avgjørelser skal tas

Kvinner skal spille en mer aktiv rolle som fredsbyggere. Dette inkluderer både å jobbe for å forhindre konflikter, deltakelse i fredsprosesser og fredsoperasjoner, og i gjenoppbyggingsfasen etter at konflikter er over. Det skal etableres globale indikatorer som gjør at man kan måle fremgangen på dette området. Et viktig virkemiddel er å bedre kvinners innflytelse i samfunnet også i fredstid. Da vil det bli lettere å inkludere kvinner i avgjørelsene hvis en konflikt bryter ut.

2. Å stanse seksuell vold og straffefrihet

Resolusjonene krever en stans av seksuell vold i konflikter. I tillegg skal alle som begår seksuelle overgrep bli holdt ansvarlige, og få sin straff. For å få til dette må en styrke ekspertisen og sørge for tydelig lederskap, både hos FN og i alle FNs medlemsstater.

3. Å sørge for at overgripere blir holdt ansvarlige

Generalsekretæren til FN har ansvar for å lage en liste over parter som mistenkes for å begå seksuelle overgrep i konflikter som blir diskutert i Sikkerhetsrådet. Det skal opprettes egne FN-komitéer som kan handle overfor disse partene, og holde dem ansvarlige for det de har gjort. I tillegg skal det etableres overvåknings- og rapporteringssystemer som skal fokusere spesielt på seksuell vold som begås i konflikter.

Sudanesiske kvinner stemmer under valget i 2010. For å styrke kvinners innflytelse i konflikt og fredsarbeid må de være med å bestemme i fredstid også. UN Foto/Tim McKulka

Sudanesiske kvinner stemmer under valget i 2010. For å styrke kvinners innflytelse i konflikt og fredsarbeid må kvinner være med å bestemme i fredstid også. Foto: UN Foto/Tim McKulka

Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Februar 2015 lanserte regjeringen en handlingsplan for å bidra til at resolusjon 1325 blir fulgt opp. Her står det at:

"Regjeringen vil bidra til å øke kvinners deltakelse og innflytelse i prosesser knyttet til fred og sikkerhet. Kvinner har rett til å delta i beslutninger som angår deres fremtid. I tillegg vet vi at kvinners deltakelse bidrar til en bredere forankret og mer varig fred. I internasjonale operasjoner tilfører kvinner nødvendig kompetanse og mangfold som styrker evnen til å løse oppdrag. Derfor er det avgjørende at kjønnsperspektivet integreres i vår innsats. Vi utfordrer også menn til å være sterkere pådrivere for at fred, sikkerhet og like rettigheter skal gjelde for både kvinner og menn."

Last ned handlingsplanen