[[suggestion]]
Nepal

Bakgrunn

Det første demokratiske valg i Nepal ble holdt i 1959, men bare 18 måneder senere erklærte kongehuset demokratiet for mislykket. Politiske partier ble forbudt og medlemmer arrestert. Situasjonen utviklet seg til en borgerkrigslignende tilstand, hvor det venstreorienterte Nepali Congress Party (Congress) bygget opp en geriljagruppe på rundt 3000 soldater. Congress hadde først støtte fra India under ledelse av Jawaharlal Nehru (Indias første statsminister), men senere fikk India behov for støtte fra kongen i Nepal i kampen mot Kina, og Nehru fikk satt en stopper for geriljakrigen. Kongehuset hadde igjen muligheten til å styrke sin posisjon, og dannet i 1962 en ny styreform kalt «panchayat» (landsbyråd), et partiløst system basert på en form for lokalt demokrati, men fortsatt med et sterkt kongedømme i det politiske sentrum.

Nytt forsøk på demokrati

Panchayat-systemet brøt sammen i 1990. Voldelige demonstrasjoner førte til at kong Birendra gikk med på en revidering av monarkiet. Det ble bestemt at Nepal fra nå av skulle ha en konstitusjonell monark, mens den utøvende makten skulle ligge hos folkevalgte representanter. Det unge demokratiet fikk raskt problemer: Omfattende korrupsjon og kaos i politikken svekket tilliten til politikerne. Befolkningen i et av verdens fattigste land var misfornøyde med landets ledere og Nepals manglende utvikling. I denne situasjonen etablerte maoistene seg på den fattige, nepalesiske landsbygda.

Maoistene

Maoistene i Nepal var ikke maoister i tradisjonell forstand, slik vi kjenner begrepet fra kulturrevolusjonen i Kina. Maoistene i Nepal ønsket å gjøre noe med den urettferdige fordelingen av land og eiendom, og ønsket å bygge allianse mellom kapitalister og arbeiderklassen, mot landadelen.

Mot slutten av 90-tallet beveget maoistene seg vekk fra revolusjonsretorikken og endret strategi. Et av maoistenes mål har vært å innføre valg på grunnlovsgivende forsamling. Det viktigste måler har vært å fjerne landets konstitusjonelle monarki.

I 1996 brøt det ut borgerkrig i Nepal. Det holdt gående i 10 år. I denne perioden klarte maoistene relativt raskt å få kontroll over store deler av Nepals rurale distrikter. Samtidig mobiliserte de et stort nummer av opprørssoldater. Noen av disse soldatene ble rekruttert ved tvang. Men maoistenes opprør fikk også stor støtte blant de fattige på landsbygda, som lenge hadde følt seg undertrykt og oversett av makthaverne.

På kort tid gikk maoistene fra å være et ubetydelig parti med noen få representanter i parlamentet til å bli landets største politiske bevegelse. Regjeringen var raskt ute med å slå ned opprøret, men deres hardhendte behandling av lokalbefolkningen gjorde at støtten til maoistene økte. Ifølge FNs beregninger tok maoistopprøret livet av 12 000 mennesker og jaget over 100 000 mennesker på flukt fra sine hjem.

Palassmassakren

I 2001 skjedde noe som fikk stor betydning for den videre politiske utviklingen i Nepal. En konflikt mellom kongen og hans sønn, angivelig om sønnens valg av ektefelle, endte med at kronprinsen gikk amok med et automatvåpen og tok livet av kongen, dronningen, seg selv og åtte andre medlemmer av kongefamilien. Nepal var i sjokk. Et politisk tomrom og forvirring oppsto. Kongens yngre bror, Gyanendra, ble raskt innsatt som ny konge.

Palassmassakren skulle vise seg å bli et tilbakeslag for demokratiet. I 2005 oppløste kong Gyanendra nasjonalforsamlingen, avsatte statsministeren og innsatte seg selv som den utøvende makt. Han sørget også for å få fengslet demokratisk valgte ledere, journalister og menneskerettighetsaktivister, og satte på den måten en stopper for ytringsfrihet og den politiske opposisjonen. Han argumenterte med at politikerne ikke klarte å bekjempe maoistene. Handlingene ble fordømt av det internasjonale samfunnet, og omtalt som et statskupp. Kuppet gjorde Nepal til et av verdens siste absolutte monarkier.

Nepal blir republikk

På begynnelsen av 2000-tallet raste kampene mellom regjeringshæren og maoistene nesten uavbrutt. Nepals regjering hadde en viktig støttespiller i blant annet India, som fryktet at maoistopprøret skulle spre seg over landegrensen. USA og Storbritannia hjalp til med materiell støtte, ettersom de definerte maoistene som terrorister, og kampen mot maoistene som en del av kampen mot internasjonal terror (se Afghanistan og Irak). Etter kongens kupp i 2005 ble støtten mer avmålt, og kongen ble utsatt for internasjonalt press.

Dette førte til at han i løpet av våren 2005 satte de fleste av de politiske fangene fri, men han trakk seg ikke tilbake fra den politiske scenen. I 2006 organiserte de største politiske partiene, sammen med maoistene, omfattende demonstrasjoner, og tvang kong Gyanendra til å gi fra seg makt. 2. april 2006 gjeninnsatte kongen parlamentet. Regjeringen og maoistpartiet startet umiddelbart forhandlinger, og signerte en omfattende fredsavtale i november 2006. I denne avtalen ble det foreslått at Nepal skulle bli republikk, men forslaget fikk ikke full oppslutning. Høsten 2007 trakk maoistene seg ut av regjeringen i protest mot at landet fortsatt var et monarki. Våren 2008 ble det avholdt nye valg som endte med at maoistene dannet en koalisjonsregjering, med maoistlederen Pushpa Kamal Dahal som statsminister. I juni 2008 gikk kong Gyanendra av, og Nepal ble republikk etter 240 år som kongedømme.       

Jordskjelv

25. april 2015 var det er stort jordskjelv i Nepal. Skjelvet førte til store ødeleggelser av hus og annen infrastruktur, som igjen førte til at flere tusen mennesker ble drept. Frykten for etterskjelv førte til at titusener flyktet fra hovedstaden Katmandu, eller søkte tilflukt på åpne plasser på god avstand fra rasfarlige bygninger. Kaoset som fulgte etter all ødeleggelsen gjorde at mat- og vannsikkerhet ble en utfordring, samt faren for utbredelse av sykdommer. De første døgnene arbeidet mange hardt for å redde de som var blitt levende begravd. Folk flest var i sjokk over de dramatiske hendelsene.

Selv om dette var en naturkatastrofe, og ikke en menneskeskapt katastrofe, spilte den politiske konfliktsituasjonen inn på hvor godt forberedt det nepalske samfunnet var for et slikt jordskjelv. Det var et ventet jordskjelv. Forskningen hadde pekt på skjelv-sykluser på rundt 75 år, og det hadde vært over 80 år siden det forrige store skjelvet i 1934. Allerede i 2008 hadde myndighetene ferdigstilt en plan for forebyggende tiltak mot det forventede jordskjelvet. Men delvis på grunn av den politiske konfliktsituasjonen, der uenighet om utformingen av grunnloven er sentralt, ble mange av tiltakene ikke gjennomført.

En annen årsak for at Nepal var lite forberedt til et slikt jordskjelv er det faktum at Nepal er et veldig fattig land. Økonomien legger begrensinger på hvor solid infrastrukturen er og hvor god kapasitet for eksempel sykehusene har. FN meldte i etterkant av jordskjelvet at sykehusene er overfylte. En rapport fra 2011 fra Verdens helseorganisasjon (WHO) hevdet at det kun var 50 sykehussenger per 10 000 innbygger. Gjenoppbyggingen av Nepal er estimert til å koste rundt 5 milliarder dollar, noe som tilsvarer 20 % av Nepals BNP (dvs. én femtedel av det Nepal produserer på ett år). Gjenoppbyggingen krever derfor mye internasjonal støtte, og FN spiller her en viktig rolle.

Ny grunnlov

Etablering av en ny grunnlov var lenge ansett som siste fase i en fredsprosessen som startet da maoistene la ned våpnene i 2006. Det ble enighet om en ny grunnlov først 20. september 2015. Grunnloven muliggjør en mer desentralisert og sekulær (religionsfri) styreform. Enigheten kom i kjølevannet av det store jordskjelvet fem måneder tidligere. Til tross for enighet i parlamentet om den nye grunnloven, som også støttes av de aller fleste i Nepal, skapte endringene voldelige protester i gatene. Titalls demonstranter mistet livet i sammenstøt med politiet. Misnøyen var spesielt rettet mot at den politiske makten skulle desentraliseres.

Bekymringen om desentralisering handler om frykten for at historisk marginaliserte grupper i Nepal ville bli dårligere representert i parlamentet. Madhesi-partiet har vært i spissen for protestene. Madhesi er en fellesbetegnelse på de folkene som bor i lavlandet sør i Nepal, mot grensa til India. Det er i dette området protestene har foregått i forbindelse med den nye grunnloven.

FNs rolle i konflikten

FN har vært med som tilrettelegger av flere av freds- og våpenhvileforhandlingene mellom den nepalske regjeringen og maoistene. FN har også personell som holder øye med menneskerettighetssituasjonen i landet. Disse har rapportert om brudd på menneskerettighetene og alvorlige overgrep utført både av hæren og maoistgeriljaen. I årene fra 2007 til 2011 fungerte FN-operasjonen UNMIN i landet. Operasjonens mandat var å overvåke og bistå i fredsprosessen og arbeidet med å avvæpne tidligere soldater.

I tillegg er store FN-organisasjoner som Verdens matvarefond, UNICEF og UNHCR inne i landet. Borgerkrigen dreide seg om politiske splittelser, men store sosiale forskjeller blant folk førte også til at konflikten ble forsterket. FNs arbeid i Nepal går ut på å minske de sosiale skillene, gi bedre utdanning, og bidra til mer likestilling mellom kjønn.

Kilder 

Uppsala Conflict database, landguiden.se, Associated Press.

Bøker: Butenschøn, Stiansen og Vollan (2015): "Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies". 

Relaterte land og konflikter

Les våre landprofiler for landene involvert i konflikten:  

Les våre konfliktprofiler som er relatert til konflikten: