[[suggestion]]
Finland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Helsinki

Etniske grupper

Finner 93.4%, svensker 5.6%, russere 0.5%, estere 0.3%, rom 0.1%, samer 0.1% (2006)

Språk

Finsk (offisielt) 87,9%, svensk (offisielt) 5.2%, russisk 1.4 %,annet 5.5% (2017)

Religion

Protestanter 70,9%, Gresk-ortodokse 1,1%, andre 28% (2017)

Innbyggertall

5 523 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

338 420 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

43 378 PPP$

Nasjonaldag

6. desember

Andre landsider

Geografi

Nesten to tredjedeler av Finland er dekket av skog, mens en tiendedel av landet dekkes av innsjøer. Finland kalles ”De tusen sjøers land”. Med sine 187 000 innsjøer er Finland, i forhold til sin størrelse, det landet i verden med flest innsjøer. Landet er relativt flatt og har en langstrakt skjærgård langs kysten.

Klimaet i Finland er likt det skandinaviske, med kalde vintre og varme somre. Nabolandet Russland sine store landmasser skaper kalde vinder om vinteren og varmebølger om sommeren. På grunn av skogsindustrien i Finland sliter landet med avskoging. De mange innsjøene er grunne og er derfor svært sårbare for forurensning. Mye av vannet fra innsjøene og elver renner ut i Østersjøen som i dag er svært forurenset.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Finland ville vi trenge 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1300- tallet var Finland en svensk provins, nært knyttet Sverige både formelt og kulturelt, dessuten var svensk lenge det dominerende språket. I 1809 erobret Russland Finland, og landet ble et delvis selvstendig fyrstedømme. Tsaren i Russland respekterte Finlands lover, så lenge finnene ikke gjorde opprør. På den måten fikk Finland rom til å utvikle sin selvstendighet og sitt ønske om uavhengighet.

Etter den russiske oktoberrevolusjonen i 1917 krevde borgerlige partier ”de hvite” i Finland selvstendighet, mens venstresiden ”de røde” ønsket å slutte seg til revolusjonen. Uenigheten førte til borgerkrig (1918) som ”de hvite” vant, men konflikten skapte et dypt politisk skille i landet.

Under andre verdenskrig kjempet Finland mot Russland på grunn av uenigheter om russisk tilgang. Første gang var Vinterkrigen (1939-1940). Russiske styrker angrep, men finske tropper klarte uventet å forsinke dem i tre måneder. Etter det var den finske regjeringen nødt til å kapitulere. Et år senere gikk Finland inn på tysk side og angrep Sovjetunionen igjen. Etter krigen i 1944 måtte Finland betale krigsgjeld og gi landområder til Sovjetunionen.

I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til Sovjetunionen. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt som påvirket Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionen falt i 1991. Blant annet måtte Finland avstå fra Marshallhjelpen. Etter at Sovjetunionen falt forandret Finland sin utenrikspolitikk. I 1995 ble landet medlem i EU.

Samfunn og politikk

Finland er en demokratisk republikk som har en kombinasjon av parlamentarisme og presidentstyre. Presidenten er statsoverhode, velges hvert sjette år og kan bare sitte i én periode. Opprinnelig har presidenten i landet hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velger hvem som skal sitte i regjeringen som ledes av statsministeren. Valg til riksdagen holdes hvert fjerde år, og regjeringen må godkjennes av Riksdagen. Forøvrig var Finland blant de første landene i verden som fikk stemmerett for kvinner, i 1906.

 

Finland har to offisielle språk; finsk og svensk. I likhet med de andre nordiske landene har Finland utviklet omfattende velferdsordninger og scorer høyt på tester innen utdanning.

Økonomi og handel

Finland har mye skog, og skogsindustrien og jordbruk står sterkt. De viktigste kornslagene som produseres i Finland er bygg, havre og hvete. Poteter dyrkes også i store deler av landet. På grunn av tilgang til mye skog er det en stor papirindustri i landet, mye av det som produseres selges til utlandet. Finlands viktigste handelspartnere er Sverige og Tyskland.

 

På begynnelsen av 1990-tallet gikk Finland inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv. Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og har vært verdensledende innen mobiltelefoni. Finland har opplevd økonomisk vekst siden midten av 1990-tallet. Til tross for den positive utviklingen har økonomiske nedgangstider ført til press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned, og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet.

Finanskrisen i 2007 førte til at mange i industrien mistet jobbene sine, og arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativt høy. Det har vist seg å være vanskelig å få deler av befolkningen som har falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Finland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,868
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  83,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  47 301
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  8,66
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,5
  Prosent
  Marine verneområder
  6
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  338 450
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  73,1
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  6,1
  Hektar per person
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,506
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  19,21
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  85
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  7,90
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  17,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  3
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  15,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,1
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,056
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  31,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  42,00
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  92
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  23 580
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  42
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  15 250
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  24,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  252 301 837 573
  US Dollar
  BNP per innbygger
  45 805
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,42
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  87,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 754
  Personer
  Befolkningstall
  5 542 517
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  15
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  23 955
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,920
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
  Lykkeindeks
  7,77
  Skala: 1-10 (der 10 er best)