[[suggestion]]
Island

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk og keltisk opprinnelse 81%, andre 19% (2018)

Språk

Islandsk, engelsk, andre nordiske språk, tysk

Religion

Islandsk evangelisk lutherske (offisiell) 67,7%, romersk-katolske 3,9%, frikirkesamfunn 4,8%, åsatru 1,2%, andre kristne 0,9%, andre /ingen 10,7%, uspesifisert 11,3% (2018)

Innbyggertall

337 780 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

103 000 km2

Myntenhet

Islandsk krone

BNI pr innbygger

50 746 PPP$

Nasjonaldag

17. Juni

Andre landsider

Geografi

En tiendedel av Island er dekket av isbreer. Midten av øya består av et platå med høye fjell og isbreer. Kyststrøkene er flatere, med mange fjorder. Øya ligger midt mellom to kontinentalplater, noe som gjør at landet har flere vulkaner, varme kilder og geysirer. Gjennomsnittlig har Island vulkanutbrudd hvert femte år. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet av et stort undervannsutbrudd.

Island ligger rett sør for polarsirkelen, men Golfstrømmen gjør at klimaet er relativt mildt. Landet har svale somre og milde vintre og de fleste havnene er isfrie.

De største miljøutfordringene stammer fra jorderosjon som følge av vind og overbeiting. Overhogst har utslettet all naturlig skog på øya, dette har også bidratt til økt jorderosjon.  

Historie

Island var trolig bebodd av irske munker før 800 evt. De første permanente bosetningene kom rundt år 880. De fleste menneskene som reiste til Island på 800-tallet var landsforvist eller flyktninger fra kongens makt i Norge. På 900-tallet ble det etablert et folkestyre på Island, kalt alltinget. Denne tidlige formen for demokrati var unikt i verdenssammenheng, i og med at de fleste land i verden på denne tiden var monarkier eller keiserdømmer. Rundt år 1000 ble det vedtatt at Island skulle være et kristent land.

I år 1262 ble Island lagt under norsk kontroll, ettersom landet var økonomisk helt avhengig av Norge. Da den norske makten minsket til fordel for den danske, ble Island en del av Danmark i år 1536. Det vokste etter hvert fram en islandsk frigjøringsbevegelse, og i 1870 fikk landet sin egen grunnlov. I 1918 ble landet selvstendig men fortsatte i union med Danmark. Under andre verdenskrig tok USA militær kontroll over Island, ettersom Danmark var okkupert av tyskerne. Etter en folkeavstemning ble Island helt selvstendig i 1944. Landet inngikk på 50-tallet en avtale med USA om militær beskyttelse.

Samfunn og politikk

Island er en republikk med presidenten som den øverste lederen. Presidenten har liten politisk makt, og har for det meste seremonielle oppgaver. Landet har etter grunnloven fra 1944 et parlamentarisk styre, basert på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren som er regjeringsoverhodet og utnevner regjeringen.

Island har i likhet med de andre nordiske landene en lang sosialdemokratisk tradisjon. Landet har et robust velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Den globale finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for mange islendinger, og tilliten til politikerne ble drastisk svekket. Selv om Island har vært i forhandlinger med EU, har planene om EU-medlemskap foreløpig blitt lagt på is.

Island er et av de mest likestilte samfunnene i verden. Landet har lenge vært en av forkjemperne av kvinners rettigheter. I 2010 var Island det første landet i verden til å velge en åpen homofil statsminister.

Økonomi og handel

Island var lenge et av verdens rikeste land. Økonomien var i stor grad basert på fiskenæringen, som stod for 60 prosent av eksportinntektene. På 90-tallet startet myndighetene med en kraftig liberalisering av økonomien. Statlige bedrifter ble solgt og de største bankene ble privatisert. Finanssektoren vokste seg stor, og mange islandske banker etablerte seg i utlandet. Dette skapte en svært høy økonomisk vekst.

Før finanskrisen slo inn hadde islandske banker en omsetning tolv ganger større enn landets bruttonasjonalprodukt. I tillegg hadde bankene en like stor utenlandsgjeld, fordi de hadde tatt opp store lån i utlandet for å finansiere sine egne lån. Da finanskrisen slo inn i 2008 brøt de tre største bankene sammen. Staten tok over bankene i et forsøk på å stabilisere økonomien. Mange islandske bedrifter gikk konkurs, den islandske valutaen sank dramatisk i verdi og arbeidsledigheten økte. Island ble det første landet i Norden til å motta et kriselån på 2,1 milliarder dollar fra IMF. I løpet av 2010 stabiliserte økonomien seg igjen, og i årene etter har det vært økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Island på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,879
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  93,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 984
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,06
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,2
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  103 000
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,86
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,5
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,096
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  16,55
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  76
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  14,71
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,0
  Prosent av BNP
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  82
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  2
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  14,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,5
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,051
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  38,10
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,3
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  69
  Prosent
  Vannuttak
  0,4
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  78
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  53 832
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  8,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  24 488 467 010
  US Dollar
  BNP per innbygger
  71 312
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,20
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  98,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Island

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  337 780
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  719
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,935
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
  Lykkeindeks
  7,49
  Skala: 1-10 (der 10 er best)