[[suggestion]]
Island

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk og keltisk opprinnelse 81%, andre 19% (2018)

Språk

Islandsk, engelsk, andre nordiske språk, tysk

Religion

Islandsk evangelisk lutherske (offisiell) 67,7%, romersk-katolske 3,9%, frikirkesamfunn 4,8%, åsatru 1,2%, andre kristne 0,9%, andre /ingen 10,7%, uspesifisert 11,3% (2018)

Innbyggertall

337 780 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

103 000 km2

Myntenhet

Islandsk krone

BNI pr innbygger

50 746 PPP$

Nasjonaldag

17. Juni

Andre landsider

Geografi

En tiendedel av Island er dekket av isbreer. Midten av øya består av et platå med høye fjell og isbreer. Kyststrøkene er flatere, med mange fjorder. Øya ligger midt mellom to kontinentalplater, noe som gjør at landet har flere vulkaner, varme kilder og geysirer. Gjennomsnittlig har Island vulkanutbrudd hvert femte år. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet av et stort undervannsutbrudd.

Island ligger rett sør for polarsirkelen, men Golfstrømmen gjør at klimaet er relativt mildt. Landet har svale somre og milde vintre og de fleste havnene er isfrie.

De største miljøutfordringene stammer fra jorderosjon som følge av vind og overbeiting. Overhogst har utslettet all naturlig skog på øya, dette har også bidratt til økt jorderosjon.  

Historie

Island var trolig bebodd av irske munker før 800 evt. De første permanente bosetningene kom rundt år 880. De fleste menneskene som reiste til Island på 800-tallet var landsforvist eller flyktninger fra kongens makt i Norge. På 900-tallet ble det etablert et folkestyre på Island, kalt alltinget. Denne tidlige formen for demokrati var unikt i verdenssammenheng, i og med at de fleste land i verden på denne tiden var monarkier eller keiserdømmer. Rundt år 1000 ble det vedtatt at Island skulle være et kristent land.

I år 1262 ble Island lagt under norsk kontroll, ettersom landet var økonomisk helt avhengig av Norge. Da den norske makten minsket til fordel for den danske, ble Island en del av Danmark i år 1536. Det vokste etter hvert fram en islandsk frigjøringsbevegelse, og i 1870 fikk landet sin egen grunnlov. I 1918 ble landet selvstendig men fortsatte i union med Danmark. Under andre verdenskrig tok USA militær kontroll over Island, ettersom Danmark var okkupert av tyskerne. Etter en folkeavstemning ble Island helt selvstendig i 1944. Landet inngikk på 50-tallet en avtale med USA om militær beskyttelse.

Samfunn og politikk

Island er en republikk med presidenten som den øverste lederen. Presidenten har liten politisk makt, og har for det meste seremonielle oppgaver. Landet har etter grunnloven fra 1944 et parlamentarisk styre, basert på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren som er regjeringsoverhodet og utnevner regjeringen.

Island har i likhet med de andre nordiske landene en lang sosialdemokratisk tradisjon. Landet har et robust velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Den globale finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for mange islendinger, og tilliten til politikerne ble drastisk svekket. Selv om Island har vært i forhandlinger med EU, har planene om EU-medlemskap foreløpig blitt lagt på is.

Island er et av de mest likestilte samfunnene i verden. Landet har lenge vært en av forkjemperne av kvinners rettigheter. I 2010 var Island det første landet i verden til å velge en åpen homofil statsminister.

Økonomi og handel

Island var lenge et av verdens rikeste land. Økonomien var i stor grad basert på fiskenæringen, som stod for 60 prosent av eksportinntektene. På 90-tallet startet myndighetene med en kraftig liberalisering av økonomien. Statlige bedrifter ble solgt og de største bankene ble privatisert. Finanssektoren vokste seg stor, og mange islandske banker etablerte seg i utlandet. Dette skapte en svært høy økonomisk vekst.

Før finanskrisen slo inn hadde islandske banker en omsetning tolv ganger større enn landets bruttonasjonalprodukt. I tillegg hadde bankene en like stor utenlandsgjeld, fordi de hadde tatt opp store lån i utlandet for å finansiere sine egne lån. Da finanskrisen slo inn i 2008 brøt de tre største bankene sammen. Staten tok over bankene i et forsøk på å stabilisere økonomien. Mange islandske bedrifter gikk konkurs, den islandske valutaen sank dramatisk i verdi og arbeidsledigheten økte. Island ble det første landet i Norden til å motta et kriselån på 2,1 milliarder dollar fra IMF. I løpet av 2010 stabiliserte økonomien seg igjen, og i årene etter har det vært økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Island på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet