[[suggestion]]
Island

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk og keltisk opprinnelse 94%, andre 6%

Språk

Islandsk, engelsk, andre nordiske språk, tysk

Religion

Protestanter 73,8%, romersk-katolske 3,6%, frikirkesamfunn 5,9%, andre religioner 3,9%, ingen/uspesifisert 16,7% (2015)

Innbyggertall

320 000

Styreform

Republikk

Areal

103 000 km2

Myntenhet

Islandsk krone

BNI pr innbygger

50 746 PPP$

Nasjonaldag

17. Juni

Andre landsider

Geografi

En tiendedel av Island er dekket av isbreer. I tillegg har landet hundrevis av varme kilder og geysirer. Midt i landet ligger fjell og isbreer, mens kysten er flatere og har flere og dype fjorder. Island ligger på en undersjøisk fjellkjede som går langs atlanterhavsbunnen. Fjellet ligger midt mellom to kontinentalplater som sakte beveger seg fra hverandre. På grunn av dette har landet flere aktive vulkaner. Gjennomsnittlig har Island vulkanutbrudd hvert femte år. I 1963 ble den nye øya Surtsey dannet av et stort utbrudd. Island ligger rett sør for polarsirkelen, men på grunn av Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har svale somre og milde vintre og de fleste havnene er isfrie. Som følge av både vind og overbeiting er jorderosjon et av de største miljøproblemene på Island.

Historie

Island var antagelig bebodd av irske munker før skandinavene begynte å bosette seg der fra 870. Innen 930 var all den dyrkbare jorda tatt, og et lovgivende og dømmende parlament, Alltinget, ble etablert. Kristendommen ble innført rundt år 1000. Island var selvstendig fram til 1262, da landet ble slått sammen med Norge. På slutten av 1400-tallet ble Island og Norge en del av Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hardt og kaldt på 1800-tallet og mange islendinger emigrerte til USA og Canada. Det vokste etter hvert fram en islandsk frigjøringsbevegelse, og i 1870 fikk landet sin egen grunnlov. I 1918 ble landet selvstendig, selv om den danske kongen fortsatt skulle være statssjef. Under andre verdenskrig tok USA militær kontroll over Island. Danmark var okkupert av tyskerne og amerikanerne ønsket en angrepsbase mellom USA og Europa. Island fikk først tilbake sin selvstendighet i 1944, etter at en folkeavstemning vedtok å avslutte unionen med Danmark. Landet hadde ikke et eget militært forsvar, og inngikk på 50-tallet en avtale med USA, som påtok seg ansvaret for forsvaret mot at de kunne stasjonere tropper og benytte flybasen i landet.

Samfunn og politikk

Island er en republikk med president som øverste leder. Presidenten har liten politisk makt, og har for det meste seremonielle oppgaver. Landet har etter grunnloven fra 1944 et parlamentarisk styre, basert på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren som er regjeringsoverhodet og utnevner regjeringen. Den islandske nasjonalforsamlingen kalles Alltinget og består av 63 personer. Alltinget kan dateres helt tilbake til 930. Island har i likhet med de andre skandinaviske landene en lang sosialdemokratisk tradisjon. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Finanskrisen i 2008 fikk store konsekvenser for mange islendinger, og mange har mistet tilliten til politikerne. Selv om Island har vært i forhandlinger med EU, har planene om EU-medlemskap foreløpig blitt lagt på is.

Økonomi og handel

Island var lenge et av verdens rikeste land. Økonomien var i stor grad basert på fiskenæringen, som stod for 60 prosent av eksportinntektene. På 90-tallet startet myndighetene med en kraftig liberalisering av økonomien. Statlige bedrifter ble solgt og de største bankene ble privatisert. Finanssektoren vokste seg stor, og mange islandske banker etablerte seg i utlandet. Dette skapte en svært høy økonomisk vekst. Før finanskrisen slo inn hadde bankene en omsetning som var tolv ganger større enn landets BNP. I tillegg hadde bankene en like stor utenlandsgjeld, fordi de hadde tatt opp store lån i utlandet for å finansiere egne lån. Da finanskrisen slo inn i 2008 brøt de tre største bankene sammen. Staten tok over bankene i et forsøk på å stabilisere økonomien. Mange islandske bedrifter gikk konkurs, den islandske krona sank dramatisk og arbeidsledigheten økte. Island ble det første landet i Norden som mottok et kriselån på 2,1 milliarder dollar fra IMF. I løpet av 2010 stabiliserte økonomien seg igjen, og i årene etter har det vært økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Island på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Areal
    103 000
    Kvadratkilometer
    Arealbruk, dyrkbar mark
    1,2
    Prosent av totalt landareal
    Landområder dekket av skog
    0,5
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Befolkningstall
    337 780
    tall
    Fruktbarhetstall
    2,0
    Antall barn per kvinne
    Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
    0,051
    Skala: 0-1 (der 0 er best)
    HDI - indeks for menneskelig utvikling
    0,935
    Skala: 0-1 (der 1 er best)
    Forventet levealder
    82
    År
    Forventet levealder for kvinner
    84
    År
    Forventet levealder for menn
    80
    År
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Atomkraft
    Mangler data
    millioner kilowattimer (kWh)
    Fornybar energi
    Mangler data
    Prosent fornybar av totalt energikonsum
    Strømforbruk pr innbygger
    Mangler data
    Kwt per innbygger
    Tilgang til strøm
    Mangler data
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Ekstrem fattigdom
    0,0
    Prosent
    Befolkning som lever i slum i byer
    Mangler data
    Prosent av bybefolkningen
    Underernært befolkning
    Mangler data
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Asylsøkere etter ankomstland
    Mangler data
    Personer
    Flyktninger, etter land de har flyktet fra
    3
    Personer
    Flyktninger, flyktet til
    719
    Personer
    Internt fordrevne
    Mangler data
    Internt fordrevne
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Antall drepte i væpnede konflikter
    Mangler data
    Fredsindeksen
    1,096
    Skala: 1-5 (1 er best)
    Militærutgifter
    Mangler data
    Prosent av BNP
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Barnedødelighet
    2
    Antall per 1000 levendefødte
    Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
    Mangler data
    Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
    Svangerskapsrelatert dødelighet
    Mangler data
    Dødsfall per 100.000 levendefødte
    Tuberkulosetilfeller
    3
    Tilfeller per 100.000 innb.
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Biologisk mangfold
    0,88
    Rødlisteindeks
    CO2-utslipp per innbygger
    6,06
    Tonn CO2 per innbygger
    Materielt fotavtrykk
    26,81
    Tonn per innbygger
    Økologisk fotavtrykk
    Mangler data
    Hektar per person
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Barneekteskap
    Mangler data
    Drapsrate
    0,30
    Antall drap per 100.000 innbyggere
    Offentlig registrerte fødsler
    100,0
    Prosent av barn under fem år
    GDI - likestillingsutvikling
    0,965
    Skala
    Henrettelser
    Mangler data
    Antall henrettede
    Innsatte uten dom
    8,55
    Prosentandel av innsatte uten dom
    Korrupsjon
    77
    Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
    Kvinner i lederstillinger
    34,2
    Prosent
    Likestilling i styring av landet
    Mangler data
    Prosent
    Global lykkeindeks
    31,1
    Skala: 1-100 (der 100 er best)
    Politiske rettigheter
    1
    Skala: 1-7 (1 er best)
    Sivile rettigheter
    1
    Skala: 1-7 (1 er best)
    Sårbare stater
    20,3
    Indeks (0-120)
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Mobildekning
    99
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Lese- og skrivekyndighet blant unge
    Mangler data
    Prosent
    Alfabetisme
    Mangler data
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Tilgang til rent vann
    100,0
    Prosent
    Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    99
    Prosent
  •  

    Island

    Enhet

    Vis graf

    Arbeidsledighet blant kvinner
    Mangler data
    Prosent
    Arbeidsledighet blant unge
    8,3
    Prosent
    Arbeidsledighet
    Mangler data
    Prosent
    Barnearbeid
    Mangler data
    Prosent av barn 5-17 år.
    Bruttonasjonalprodukt
    Mangler data
    US Dollar
    BNP per innbygger
    Mangler data
    US Dollar
    Primærnæring
    Mangler data
    Prosent
    Sekundærnæring
    24
    Prosent
    Tertiærnæring
    69
    Prosent
    Utenlandsgjeld
    Mangler data
    US dollar
    Økonomisk vekst
    Mangler data