Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Norge
Norge

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Oslo

Etniske grupper

Nordmenn (inkludert rundt 60 000 samer) 94.4%, andre 5,6% (2007)

Språk

Norsk, samisk

Religion

Protestanter 82.1%, romersk-katolske 1.8%, andre kristne 3,9%, muslimer 2.3%, andre 8.9% (2011)

Innbyggertall

5 142 842

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

385 178 Km2

Myntenhet

Norsk krone

BNI pr innbygger

61 472 PPP$

Nasjonaldag

17. Mai

Andre landsider

Geografi

Norge har en kystlinje som er mer enn 250 mil lang, og er mindre enn 6 km bredt på det smaleste. Kysten preges av trange fjorder som ble dannet under siste istid. I innlandet er det flere mindre fjellkjeder og skogsområder, med lavtliggende sletteområder midt i landet. Klimaet er varmere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi, på grunn av den varme Golfstrømmen som går langs kysten. Det er variasjoner mellom landsdelene, med et tørt, kaldt innenlandsklima i landets østlige deler, et våtere og mer temperert kystklima i vest, og arktisk, kaldt klima i nord. Deler av landet ble rammet av de radioaktive utslippene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og enkelte områder sliter fortsatt med ettervirkningene. Norge er blant landene i verden som slipper ut mest CO2 i forhold til innbyggertall. Dette skyldes økt satsing på naturgass, en voksende industri og en gammel bilpark. Utslippene har steget jevnt de siste årene.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Norge ble i mange hundre år styrt av småkonger som hersket over mindre områder. På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa. Norge var på denne tiden en stor handelsmakt. Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til tidlig 1900-tall var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905. Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter dette sluttet Norge å være nøytrale. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt.

Samfunn og politikk

Norge er et konstitusjonelt monarki, men i dag har kongen først og fremst symbolske plikter og rettigheter. Den reelle makten ligger hos Stortinget, som velges for fire år av gangen. Flertallet i Stortinget danner regjering. Norge har som de andre skandinaviske landene en sterk sosialdemokratisk tradisjon, men de siste tiårene har partier på høyresiden fått større og større oppslutning. Levestandarden i Norge er blant de høyeste i verden, med svært høye levekostnader og et omfattende skatte- og avgiftssystem. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Hvordan dette systemet skal finansieres når oljen tar slutt, har vokst frem som et av de viktigste stridstemaene i norsk politikk. Skattepolitikk, økende innvandring og statens rolle i næringslivet er andre sentrale spørsmål. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder likestilling og menneskerettigheter. Det bor i overkant av 60 000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og ble første gang åpnet i 1989.

Økonomi og handel

Før det ble oppdaget olje i Norskehavet på 1960-tallet var Norge en skips-, landbruks- og fiskerinasjon. Størstedelen av befolkningen arbeidet innenfor disse bransjene. De siste tiårene har oljeindustrien dominert norsk næringsliv, og de tradisjonelle næringene har gått tilbake. Den økonomiske utviklingen har svingt i takt med oljeprisene på verdensmarkedet. For å motvirke effekten av disse svingningene opprettet staten i 1995 et eget fond, hvor størstedelen av overskuddet fra oljeindustrien skulle investeres utenlands. Oljeinntektene og utvikling i tjenesteytende deler av økonomien har gjort Norge til et av landene med høyest brutto nasjonalprodukt (BNP) pr innbygger i verden. Olje- og gassektoren står for rundt 25% av landets BNP. Norge har gode forutsetninger for fiske og oppdrett av fisk og skalldyr, og fisk er en av landets viktigste eksportartikler - etter olje/gass. Staten har fortsatt store eierinteresser i næringslivet, med de siste årene har det vært en gradvis privatisering innenfor næringer som blant annet telekommunikasjon og samferdsel. Også norsk økonomi fikk merke den globale finanskrisen, men konsekvensene var mindre dramatiske enn i de fleste andre land.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Norge på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,4
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  4
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  385 178
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,8
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 305
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,993
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,053
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,949
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  25,44
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  85
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  39,64
  Prosent
  Global lykkeindeks
  36,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  58
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  23 326
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 180
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  50 389
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,480
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  5
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  5
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  33,3
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  7,60
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  11,74
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  36,11
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  386 578 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  74 735
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,93