[[suggestion]]
Panama

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Panama City

Etniske grupper

Mestiser (europeisk og indiansk opprinnelse) 65%, amerindianere 12,3%, afrikansk opprinnelse 9,2, europeisk opprinnelse 6,7%,, blanding av afrikansk og europeisk opprinnelse 6,8% (2010)

Språk

Spansk (offisielt), indianske språk, panama-kreolsk, engelsk.

Religion

Katolikker 85%, protestanter 15%

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

75 420 km2

Myntenhet

Panamansk balboa

BNI pr innbygger

23 009 PPP$

Nasjonaldag

3. november

Andre landsider

Geografi

Panama forbinder Nord- og Sør-Amerika, og er på sitt smaleste bare 55 km bredt. Landskapet preges av jungel i lavlandet mot kystene og fjellkjeder med topper oppimot 3500 meter over havet midt i landet. Et smalt belte med lavereliggende land mellom fjellkjedene danner et ideelt utgangspunkt for ferdsel mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk, med høy luftfuktighet, lang regntid og gjennomgående høye temperaturer. Plasseringen midt mellom to verdenshav har gitt opphav til et betydelig artsmangfold i jungelen, som i flere år har vært truet av omfattende avskoging. Andre miljøutfordringer er jorderosjon, forurenset drikkevann og høy luftforurensning i byområdene.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Panama ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets plassering gjorde Panama til et naturlig møtepunkt mellom flere av de største mellomamerikanske sivilisasjonene, som mayaene og aztekerne fra nord og cihbchaene fra sør. Da spanjolene ankom i 1502 erobret de Panama i løpet av kort tid. Flesteparten av stammene som bodde i området døde ut, hovedsakelig grunnet slaveri og nye sykdommer. Landets ideelle strategiske posisjon gjorde det til et knutepunkt for det spanske imperiet i Latin-Amerika i mer enn 300 år. I 1821 ble Panama innlemmet i republikken Stor-Colombia, før landet ble selvstendig i 1903. Landet har slitt med ustabile politiske forhold gjennom hele 1900-tallet, og ble styrt av diverse militærdiktaturer fra 1968 til 1989, da landet ble invadert av USA og demokratiet gjeninnført. Amerikanerne har hatt stor innflytelse helt siden selvstendigheten, og eide frem til årtusenskiftet Panamakanalen, som ble bygget med amerikansk hjelp i 1914.

Samfunn og politikk

Panama er et republikansk demokrati, hvor presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode. Presidenten har vide fullmakter, velges for fem år av gangen, og kan ikke velges for mer enn en periode. Politikken preges av personfokus og kortvarige allianser mellom de ulike partiene, og landet sliter fortsatt med omfattende korrupsjon og dertil hørende politikerforakt. To partier har tradisjonelt kjempet om makten: Det revolusjonære demokratiske partiet og Panamistpartiet. De siste årene har et tredje parti, Demokratisk forandring, også vunnet noen av valgene. Militæret har historisk hatt en svært sterk rolle, og øver fortsatt stor innflytelse på politikken. Landet står overfor store politiske utfordringer i tilknytning til narkotikadyrking og –smugling, og illegal innvandring mellom Sør- og Nord-Amerika. Andre utfordringer knytter seg til den dårlige behandlingen av indianerbefolkningen, høy arbeidsledighet og økende forskjeller mellom fattig og rik.

Økonomi og handel

Panama har svært lite industri, og en stor del av landets BNP skapes i form av tjenesteytelser av ulike slag. Landet har høyere BNP per innbygger enn mange andre land i regionen. Panamas særegne beliggenhet og urørte natur gjør det til et ettertraktet turistmål, og turistnæringen er i betydelig vekst. Liberale etablerings- og skatteordninger har gitt landet en betydelig internasjonal bank- og forsikringsvirksomhet. Økonomisk aktivitet er sterkt konsentrert rundt Panamakanalen, særlig i byene Colón og Panama City. Colón er den nest største frihandelssonen i verden. Nasjonaliseringen av Panamakanalen i 2000, og det amerikanske militære nærværet, har i en viss grad ført til økt byggeaktivitet i områdene rundt. Arbeidsledigheten er og forblir høy, til tross for omfattende sosiale reformer de siste tiårene. Mange av innbyggerne jobber i industrien og jordbruket, der produksjonen er liten og inntektene små. Det er derfor store interne forskjeller mellom fattig og rik i Panama. Landet greide seg gjennom finanskrisen i 2008-2009 uten store underskudd.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Panama på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  41 480 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  2,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  22,10
  prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,789
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,623
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
  Lykkeindeks
  6,32
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  74,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  55
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,3
  Hektar per person
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  8 801
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,25
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,7
  Prosent
  Marine verneområder
  12
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  75 420
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,73
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  7,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  61,9
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  920
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  197
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  16 134
  Personer
  Fredsindeksen
  1,826
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  61,47
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,78
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  49,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,0
  Prosent av BNP
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  9,2
  Prosent
  Undervektige barn
  1,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  19,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,6
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  0,2
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  94
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  79
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  54
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,6
  Prosent
  Alfabetisme
  94,1
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  87,2
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,457
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  42,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,31
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  21
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  90
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 063
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  93,4
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  14,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  62 283 756 584
  US Dollar
  BNP per innbygger
  15 196
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  74
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,70
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  57,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Panama

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 402
  Personer
  Befolkningstall
  4 162 618
  tall