[[suggestion]]
Polen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Warszawa

Etniske grupper

Polakker 97 %, schlesiere 1 %, tyskere/ukrainere/andre 2 % (2011)

Språk

Polsk (offisielt) 98 %, schlesisk 1 %, andre/uspesifiserte 3 % (2011) (tallene kommer fra en spørreundersøkelse, totalen er mer enn 100 % fordi folk oppga mer enn ett språk.)

Religion

katolikker 87 %, ortodokse 1 % protestanter/uspesifiserte/andre 12% (2012)

Innbyggertall

38 171 000

Styreform

Demokratisk republikk

Areal

312 680 km2

Myntenhet

Złoty

BNI pr innbygger

27 383 PPP$

Nasjonaldag

11.november

Andre landsider

Geografi

Polen er et flatt land. Det eneste høye landskapet ligger ved Karpatene i sør, på grensa til Slovakia og Ukraina. På slettelandet er det mye landbruksjord og skog, som er landets største naturressurser. Den lengste elven Wisla renner gjennom Polens viktigste byer. Klimaet i Polen er kontinentalt, og varierer med årstidene. Generelt er det tørrere i øst og mer regn i vest.

Luftforurensing fra en kulldrevet energiproduksjon, sur nedbør og alt for mye hogst av skog er de tre største miljøproblemene. Likevel har Polens miljøsituasjon blitt mye bedre siden slutten av 1980-tallet.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Polen ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter mennesker i det som i dag er Polen stammer fra steinalderen. Staten Polen oppstod for første gang på 900-tallet. Landets beliggenhet har gjort det utsatt, og landets grenser har flyttet seg flere ganger. Etter en storhetstid mellom 1500- og 1700-tallet gikk Polen i oppløsning. Frem til slutten av 1. verdenskrig fantes ikke landet Polen.

Polen var det første landet som ble angrepet av Hitler under 2. verdenskrig. Krigen ble en katastrofe. Tjue prosent av landets befolkning, halvparten av dem jøder, ble drept. Etter andre verdenskrig ble Polens grenser igjen endret. Store områder forble sovjetisk territorium, og som erstatning tok Polen over områder i Tyskland.

I etterkrigstiden ble Polen et kommunistisk diktatur, og politikken ble styrt av Sovjetunionen. På tross av diktaturet forekom det demonstrasjoner for demokrati, og for å øke levestandarden. På 1980-tallet førte protestene til at den første frie fagforeningen i Øst-Europa ble dannet. Den het Solidaritet, og ble ledet av Lech Walesa. På slutten av 1980-tallet holdt økonomien på å gå i oppløsning, og Solidaritet og myndighetene forhandlet frem det første frie valget i et kommunistland. Valget ble holdt i 1989, og Walesa ble landets første demokratiske president i 1990. Dette skjedde samtidig med at kommunismen falt i hele Europa.

Samfunn og politikk

Polen er en demokratisk republikk. Den lovgivende makten ligger hos parlamentet som er delt i to kamre. Den utøvende makten deles av regjeringen og presidenten. Presidenten er landets statsoverhode, men det meste av makten ligger hos regjeringen.

Politikken domineres av to partier som utgikk fra Solidaritet. Lov og rettferdighetspartiet (PIS) er nasjonalistisk, EU-kritisk og verdikonservativt. Borgerplattformen (PO) er et liberalt og Europa-vennlig parti. Skillelinjene går ofte i verdispørsmål, som familiepolitikk, abort og synet på samkjønnet ekteskap – som fremdeles er forbudt.

Etter at PIS fikk flertall ved valget i 2015 har Polen tatt flere steg vekk fra demokrati. Det er innført lover som begrenser pressefriheten og rettssikkerheten. Reformene har møtt stor motstand nasjonalt og internasjonalt. Store demonstrasjoner har gjort at enkelt lovforslag har måttet trekkes tilbake, og EU har truet med å frata Polen stemmerett i EU.

 

Økonomi og handel

Tradisjonelt har Polen vært et jordbruksland. Landbruk er fortsatt viktig, selv om de fleste polakker arbeider innen servicenæringen. Landet har også en godt utbygd tungindustri og er en stor kullprodusent.

I etterkrigstiden hadde Polen planøkonomi, og staten eide industrien. Produksjonen av varer var lite effektiv, og det var varemangel, korrupsjon og ulovlig handel på svartebørsen. I årene etter den raske overgangen til markedsøkonomi falt bruttonasjonalprodukt (BNP) på grunn av den lite effektive produksjonen. Dette førte til stor arbeidsledighet, og den polske levestandarden var mye lavere enn i Vest-Europa.

Fra 1992 har økonomien vokst jevnt. I dag er arbeidsledigheten omtrent som i andre EU-land, men lønnsnivået er fremdeles lavt. Dette gjør at en del polakker arbeider i andre EU/EØS-land. Likevel er levestandarden i ferd med å ta igjen gjennomsnittet i EU, og økonomien har de siste årene vokst raskere enn EU-gjennomsnittet.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Polen er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Siden kommunismens fall har Polen gått fra østlig til vestlig orientering i sin utenrikspolitikk. De er i dag medlem av både EU og NATO. Landet ligger utsatt plassert geografisk, og i utenrikspolitikken søker de et tett forhold til en sterk alliert som kan hjelpe dem militært. Selv om forholdet til EU og USA har blitt dårligere etter at PIS tok over regjeringsmakten, har Polen et veldig tett forhold til USA i Sikkerhetsrådet. Polen vil nødig risikere dette forholdet. Landet har et anstrengt forhold til Russland etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Tips

Polen har ikke tatt en aktiv rolle i konflikten i Jemen, men det er viktig for landet å ikke komme på kant med sine viktigste allierte. De har dessuten uttrykt bekymring for den humanitære situasjonen i Jemen. De mener alle parter må bidra for at Jemens havneporter og flyplasser skal være åpne og i stand til å ta imot nødhjelp og handelsvarer. Det er derfor sannsynlig at de vil gå inn for noen av de mer nøytrale handlingsalternativene, som humanitær adgang eller at FN skal ta over ansvaret for havna i Hodeida.

På et møte i Sikkerhetsrådet i april 2018 fordømte Polens representanter houthi-bevegelsens luftangrep i Saudi-Arabia, og sa at regionale aktører i Midtøsten som kan påvirke partene i konflikten bør oppmuntre til samarbeid og forhandlinger gjennom FN. De var også bekymret for at betalingsevnen til jemenittene har gått veldig ned, ettersom offentlige lønninger ikke har blitt utbetalt, og inflasjon har gjort alt dyrere. For Polen kan det derfor være aktuelt å ta til orde for en form for økonomisk bistand til jemenittene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Polen på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  17,30
  prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  2
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  16,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  17
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  98,7
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,0
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  41,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,04
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  77
  Prosent
  Vannuttak
  36,6
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  11
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  13 863
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  64
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  4,95
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  312 680
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  35,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  30,8
  Prosent
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  38 104 832
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,137
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,865
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 685
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 916
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  15 140
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,727
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,52
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  16,44
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,4
  Hektar per person
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,68
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,006
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  7,65
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  60
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,18
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  41,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Polen

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent