Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FN, kvinner og likestilling

Det pågår et omfattende likestillingsarbeid verden over. Kunnskap om dette er viktig i flere sammenhenger. Det er vanskelig å forstå fattigdomsproblematikken uten å kjenne til de utfordringene kvinner står ovenfor i ulike land. Arbeid med kvinner og likestilling er også sentralt når man skal lære om krig og konflikt.

FN jobber målrettet med å bedre likestillingen i medlemsladene og Norge er ofte det landet som i ulike FN-fora sørger for at likestillingskortet ligger på bordet.  La oss derfor se litt nærmere på den jobben FN gjør på dette området.

Kvinnekonvensjonen

FNs kvinnekommisjon ble dannet i 1946 og skulle foreslå likestillingstiltak, rapportere og overvåke saker som hadde betydning for kvinners politiske, sivile, sosiale og økonomiske rettigheter. Kommisjonen skilte seg også ut fra andre FN-organ ved at alle de 15 representantene var kvinner. I 1979 vant de frem da FNs Kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs Generalforsamling.

 

Alle de 186 medlemslandene som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner mot diskriminering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. Det innebærer at de må endre landets lover og regler for å følge opp det som står i konvensjonen. 

 

Kvinnekonvensjonen anses som en av de mest problematiske av FNs menneskerettighetskonvensjoner, ettersom likestilling oppfattes svært forskjellig i ulike deler av verden. Uenigheten har ført til at mange land som har skrevet under på avtalen har stilt betingelser til hvilke rettigheter de faktisk vil beskytte. Menneskerettighetsaktivister har kritisert dette, og mener at underskriftene er rene symbolhandlinger uten faktisk betydning for kvinners stilling.

Ut over 1980-tallet så man at likestillingsarbeidet gikk i stå. Det var liten fremgang å spore, og bestemmelsene fra kvinnekonvensjonen, samt fra tre ulike kvinnekonferanser, bar få frukter. I 1995 ble det derfor arrangert en fjerde kvinnekonferanse i Beijing som resulterte i en ny handlingsplan med forpliktende målsetninger og konkrete forslag til arbeidsmetoder og ulike tiltak som vil styrke kvinners sosiale, politiske og økonomiske posisjon.

UN Women

I juli 2010 vedtok FNs generalforsamling å opprette UN Women. FNs kvinnearbeid hadde tidligere blitt utført gjennom FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM), FN-sekretariatets avdeling for kvinners rettigheter (DAW), FNs internasjonale institutt for likestilling (UN-INSTRAW) og Generalsekretærens spesialrådgiver for likestilling (OSAGI). Ved å samle FNs innsats for kvinner i en og samme organisasjon kunne man effektivisere arbeidet.

Kvinneorganisasjonen koordinerer arbeidet med kvinners rettigheter og har blant annet i oppgave å følge opp bestemmelsene i kvinnekonvensjonen og handlingsplanen fra Beijing. UN Women har tre hovedoppgaver:

  • Å støtte mellomstatlige organer, som FNs kvinnekommisjon, i utformingen av politikk, globale standarder og normer.
  • Å hjelpe medlemsstatene å implementere disse standardene
  • Å holde FN-systemet ansvarlig for egne forpliktelser for likestilling, herunder regelmessig overvåkning av progresjon i hele systemet.

Tusenårsmålene

Mange av oss tenker på Tusenårsmålene når vi skal snakke om FNs innsats for jenter og kvinner. Mål to skal sikre utdanning for alle, mål tre skal styrke kvinners stilling og mål fem skal redusere svangerskapsrelatert dødelighet. Tusenårsmålene, som ble underskrevet i år 2000, anerkjenner således viktigheten av å styrke kvinners stilling. Og på flere områder ser vi store forbedringer samtidig som mye arbeid gjenstår.

Mål 2: Sikre utdanning for alle

På verdensbasis er det nå 97 jenter per 100 gutter i grunnskolen. Det betyr at det ikke er langt igjen før målet om utdanning for alle er oppnådd globalt sett. Ser vi på spesifikke regioner og land derimot, ser vi at det er store forskjeller mellom gutters og jenters deltagelse på skolen. I Sør-Asia, vest-Asia og Nord-Afrika står jentene for henholdsvis 55, 65 og 79 prosent av barn som ikke går i grunnskolen.

Mål 3: Styrke kvinners stilling

Kvinner er oftere representert i parlamenter rundt i verden, men utviklingen her går sakte og den totale deltagelsen er fortsatt lav, på ca. 20 prosent på verdensbasis. UN Women jobber for å innføre kvotering for å få kvinner inn i politikken. I Afrika sør for Sahara har flere land brukt kvotering i gjenoppbyggingen etter en konflikt, noe som har ført til at kvinnedeltagelsen enkelte steder har blitt 27 prosent - fortsatt for lavt, men likevel mye høyere enn sammenlignbare land hvor kvotering ikke er brukt.

Mål 5: Redusere svangerskapsdødelighet

 

Det er kjent at de to farligste dagene i en kvinnes liv er den dagen hun blir født og den dagen hun selv skal føde et barn, dersom hun kommer fra et utviklingsland. En trygg fødsel avgjøres i stor grad av om du er rik eller fattig, men også av om du bor i by eller bygd.

Fattige kvinner på landsbygda har minst trygghet rundt fødselen fordi det er veldig varierende tilgang på utdannet helsepersonell. Likevel ser vi at arbeidet med dette tusenårsmålet har gjort situasjonen bedre ved at mødredødeligheten har gått ned med 47 prosent fra 1990 til 2010.

Bak disse tallene ligger premisset om at kvinner og jenter må ha sikkerhet fra vold og konflikt for å kunne markere seg innen utdanning og politikk. Hvis jenter ikke har en trygg skolevei kommer de seg ikke til skolen, og kommer de seg ikke til skolen vil de ofte mangle grunnleggende opplæring i lesing og skriving som trengs for å kunne delta i politikken. Og her kommer resolusjon 1325 inn i bildet.

Resolusjon 1325

Tusenårsmålene vil ikke kunne styrke kvinners stilling alene. Resolusjon 1325 om Kvinner, fred og sikkerhet, ble vedtatt 31. oktober 2000. Resolusjonen garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, noe som er viktig ettersom kvinner og barn utgjør flertallet av ofrene i krig og konflikter. 

Resolusjonen kom fordi man utover 90-tallet så at kriger og konflikter gikk stadig hardere ut over kvinner og jenter. Nærmere en halv million kvinner ble voldtatt under folkemordet i Rwanda i 1994. Fra 1991 til 2001 anslås det at rundt 60 000 tilfeller av seksualisert vold mot kvinner fant sted i Sierra Leone. Nepal, Afghanistan og tidligere Jugoslavia er ytterligere eksempler på konflikter hvor kvinnenes kropper har blitt forvandlet til strategiske spillbrikker i brutale kamper.

I tillegg til at resolusjonen anerkjente den uretten disse kvinnene ble utsatt for, endret den også bildet av kvinner i konfliktområder ved å påpeke viktigheten av at kvinner har en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeid etter en væpnet konflikt.  Med plass rundt forhandlingsbordene kan også det langsiktige likestillingsarbeidet forankres fra starten av.

Til høsten er det tretten år siden resolusjon 1325 ble vedtatt og det har vist seg å være en lang vei å gå og sikre kvinners rettigheter i konfliktsituasjoner. Kvinner og jenter er fortsatt ofre for kjønnsbasert vold og urettferdig behandling. Selv etter at konflikten er over viser det seg at volden mot kvinner og jenter fortsetter å true sikkerhet, helse og liv. Dette begrenser også muligheten de har til å være med å bygge opp samfunnet etter en konflikt.

FN og verdenssamfunnet har en stor jobb igjen å gjøre på likestillingsområdet, men vi ser at målrettet, langvarig og bevisst arbeid gradvis gir resultater.