Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Hvordan skal Norge nå FNs bærekraftsmål?

1. januar trådde i kraft og Norge har meldt seg frivillig til å være blant de første medlemslandene som skal rapportere til FN allerede i juli. Rapporten skal vise hvordan Norge planlegger å oppnå alle målene nasjonalt, men skal også ta for seg hvordan vi kan bidra internasjonalt.

22. april leverte Forum for utvikling og miljø (ForUM) sine anbefalinger til myndighetene på alle 17 bærekraftsmål. ForUM er et nettverk av over 50 norske organisasjoner, og FN-sambandet har gitt sine innspill gjennom dette nettverket.

FN-sambandet har særlig lagt vekt på behovet for en klar forankring her hjemme. Regjeringen må snarest lage en nasjonal handlingsplan for norsk implementering. FN-sambandet mener at dette bør være en stortingsmelding. 

LES ANBEFALINGENE:


Bærekraftsmålene må inn i skolen

For at bærekraftsmålene skal nås er det vesentlig at folk vet om målene, og at de er universelle og også gjelder Norge. Bærekraftsmålene må derfor gjøres kjent gjennom skolen, offentlig debatt og informasjonsarbeid. Skolen har en spesielt viktig rolle i å spre kunnskap om målene og skape eierskap til de.  

I den nye stortingsmeldinga Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet blir nettopp bærekraftig utvikling trukket fram som en av tre flerfaglige temaer som skal prege framtidens skole.

Stikkord

  • bærekraftsmål
  • bærekraftsmålene