[[suggestion]]
Laveste lønnsveksten siden 2008, kvinner tjener fortsatt 20 prosent mindre enn menn

Den globale lønnsveksten i 2017 var på sitt laveste nivå siden 2008, langt under nivåene før den globale finanskrisen, ifølge «Global Wage Report 2018/19», en rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

- Det er veldig bra at årets Global Wage Report retter et spesielt søkelys på lønnsgapet mellom kvinner og menn. Det gir oss en bedre forståelse av hvordan vi kan oppnå likelønn mellom kjønnene innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål 8.5, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

ILO-rapporten, basert på undersøkelser fra 136 land, viser at den globale lønnsveksten i 2017 var kun 1,8 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i 2016.

- Det er underlig at vi i høyinntektsøkonomier ser en svak lønnsvekst samtidig som BNP vokser og arbeidsledigheten synker, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder som en kommentar til rapporten.

I denne sammenhengen er lønnsvekst det samme som reallønnsveksten, altså lønnsvekst kontrollert for prisveksten (inflasjonen). 

Blant de såkalte G20-landene var lønnsveksten for de mest utviklede økonomiene kun 0,4 prosent i 2017, sammenlignet med 0,9 året før. Blant de G20-landene som kategoriseres som voksende og utviklende var lønnsveksten 4,3 prosent i 2017, sammenlignet med 4,9 i 2016.

Selv om den gjennomsnittlige reallønnen nesten har triplet seg de siste 20 årene i de voksende og utviklende G20-landene, er det høy ulikhet innad i mange lav- og mellominntektsland, der lønnen ofte ikke dekker arbeiderne og deres familiers behov.    

Guy Ryder oppfordrer landene, sammen med partene i arbeidslivet, å utforske måter å oppnå en sosial og økonomisk bærekraftig lønnsvekst på.  

Uakseptabelt høyt lønnsgap mellom kjønnene

ILO-rapporten finner at kvinner fortsetter å tjene rundt 20 prosent mindre enn menn på verdensbasis. Denne beregningen er basert på nye og mer nøyaktige måter å måle dette på enn tidligere, ved bruk av data som dekker rundt 70 land og ca. 80 prosent av lønnede ansatte verden over.

- Lønnsgapet mellom kjønnene uttrykker ett av de største sosiale urettferdighetene i dag, hevder ILOs generaldirektør, Guy Ryder.  

Rapporten viser at i høyinntektsland er det størst inntektsgap mellom kjønnene blant dem med høyest lønn, mens i lav- og mellominntektsland er det størst inntektsgap mellom kjønnene blant lavere betalte arbeidere.   

Utdanningsnivå kan ikke forklare det høye lønnsgapet mellom kjønnene

ILO-rapporten viser at forskjeller i utdanningsnivå mellom kvinnelige og mannlige ansatte spiller en liten rolle i å forklare inntektsgapet.

- I mange land har kvinner høyere utdannelse enn menn samtidig som de tjener mindre, selv om de har samme yrke, sier Rosalia Vazquez-Alvarez, lønnspesialist ved ILO og en av forfatterne bak Global Wage-rapporten.

Vazquez-Alvarez peker også på at lønnen til både kvinner og menn som regel er lavere i kvinnedominerte yrker.  

En annen årsak til det store lønnsgapet mellom kjønnene er knyttet til kvinners rolle som mødre. ILO-rapporten viser at mødre som regel har lavere lønn sammenlignet med kvinner uten barn. Dette kan skyldes en rekke faktorer, slik som redusert arbeidstid, at mødre oftere er ansatt i mer familievennlige jobber med lavere lønn, eller at forfremmelser påvirkes av om den kvinnelige ansatte har barn. 

Allerede før kvinner blir mødre er det et gap i inntekt mellom kjønnene, ifølge rapporten, noe som tyder på at diskriminering i arbeidslivet må bekjempes i en tidlig fase.

Hva sier FNs bærekraftsmål om lønn?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Mål 8.5 handler om å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle innen 2030, i tillegg til lik lønn for arbeid med lik verdi.

Ressurser