[[suggestion]]
FN-dagen for bevissthet rundt autisme

FN-dagen for bevissthet rundt autisme har til hensikt å gjøre verden mer oppmerksom på denne såkalte utviklingsforstyrrelsen.

Autisme omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre, slik som barneautisme og Asperger syndrom. FN anerkjenner at autisme og andre former for funksjonsnedsetting er en del av vårt mangfold som mennesker, og ønsker å inkludere disse gruppene gjennomgående i sitt arbeid for fattigdomsreduksjon og utvikling.

Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig med folkeopplysning og bevissthet om autisme. Dette vil øke sannsynligheten for at de som har autisme kan få den hjelpen de trenger, og samtidig slippe å bli diskriminert.

Tema for 2019 "Velferdsteknologi og aktiv deltakelse"

Årets tema er ''Velferdsteknologi og aktiv deltakelse". For mange mennesker med autisme er det å ha tilgang til teknologi som kan hjelpe dem, en forutsetning for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Det kan også være med på å oppfylle deres menneskerettigheter, og er en del av FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene jobber for at ingen skal utelates 

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene skal prioriteres. Det vil si mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Funksjonsnedsetting er eksplisitt nevnt i flere av FNs bærekraftsmål:

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner.

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse,  religion eller økonomisk eller annen status.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.