[[suggestion]]
Internasjonal dag for eldre

Eldredagen 2017

Tema for den internasjonale dagen for eldre 2017 er «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking frå dei eldre i samfunnet»

på engelsk lyder det slik  “Stepping into the Future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society.”

Årets dag handlar om at vi kan legge betre til rette for bidrag fra eldre menneske. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta meir. FN oppfordrer styresmakter og andre til å fokuserer på måter eldre kan delta på, i tråd med rettar, behov og ønsker.

Årets tema understreker óg at det er ein sterk samanheng mellom å nytte dei eldre sin kompetanse og det å nå FNs bærekraftsmål, og også Madrids internasjonale handlingsplan om aldring.

Mellom 2015 og 2030 skal verda nå FNs bærekraftsmål. I denne perioden vil antal eldre i verda stige med 56%, frå 901 millioner til meir enn 1,4 milliarder. Innan 2030 vil antal menneske over 60 år vere høgare enn antal menneske mellom 15-24 år. 

FNs arbeid for eldre 

FN markerte sitt engasjement for eldre fyrste gongen i 1982, med ein verdskonferanse om eldre i Wien. Der vedtok ein planen kjent som "Vienna International Plan of Action on Ageing".

I 1991 fulgte FNs generalforsamling opp med "UN Principles for Older Persons", og på ein oppfølgingskonferanse i Madrid i 2002 vart det vedtatt ein ny handlingsplan, "Madrid international plan of action on aging"

Dagen vart oppretta i 1990 og FN har eit eige program som fokuserer på eldre. Eit av hovedmåla er å legge til rette for "the Madrid International Plan of Action on Ageing", og at særleg utviklingssaker skal kome høgare opp på agendaen.

I 2010 sette FN si generalforsamling ned ei arbeidsgruppe med tanke på å styrke vernet av menneskerettane for dei eldre.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Temasider om befolkning

FNs egne sider om tema aldring