[[suggestion]]
Internasjonal kvinnedag

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. I 2011 styrket FN sitt arbeid for kvinner da de slo sammen flere organer og opprettet UN Women

Kvinnedagen 2019 har fokus på innovasjon 

Med temaet Think equal, build smart, innovate for change, ønsker årets kvinnedag å fremme innovative måter å oppnå likestilling på. Hvis man ønsker å nå bærekraftsmålene innen 2030, må man gjennom store, globale endringer. Dette gjelder også på likestillingsfeltet. 

Innovasjon og teknologi gir store muligheter, men også her er det store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er underrepresenterte i vitenskaps- og teknologisektoren, og innen ingeniørfag, matematikk og design. Dette gjør at nye ideer og oppfinnelser ofte mangler et tilstrekkelig kjønnsperspektiv. 

Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #WomansDay

FNs bærekraftsmål handler om likestilling

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land og eiendom, arv og naturressurser.

Bærekraftsmålene er laget for å stoppe diskrimineringen av kvinner, bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Kvinners rettigheter er nedfelt i Kvinnekonvensjonen

Målet med FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene. FN har også kommet med kritikk overfor norske myndigheter, i forhold til om Norge oppfyller denne konvensjonen.

Kvinnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Kvinner og likestilling

Kvinnekonvensjonen

UN Women