[[suggestion]]
Samenes nasjonaldag

Det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917 ble et viktig vendepunkt for samefolket. Dette var første gang i historien nord- og sørsamer fra Norden samlet seg til et stort møte for å drøfte felles samiske problemstillinger over nasjonalstatsgrensene. En samisk bevisstgjøring ble født, og den lange prosessen frem mot folkerettslig og demokratisk likeverd begynte.

Samenes nasjonaldag ble vedtatt av Samekonferansen i Helsinki i 1992, og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår offisielt ble åpnet i Karasjok.

I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Per i dag er det 370 millioner mennesker i 90 ulike land som blir regnet som urfolk. Disse kommer fra ca. 5000 ulike urfolksgrupper, og utgjør fem prosent av jorda befolkning.

Viktige rammeverk i FN for samene

ILO er FNs arbeidsorganisasjon, og ILO vedtok i 1989 konvensjonen som skal sikre vern av rettigheter for et lands urbefolkning på lik linje med øvrige innbyggere. Hovedprinsippet i ILO-konvensjonen er retten til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte konvensjonen i 1990 og det ble slått fast at konvensjonen skal gjelde for den samiske befolkningen.

ILO-konvensjonen skal sikre vern av rettigheter for landets urbefolkning på lik linje med de øvrige innbyggere, samtidig som deres egen sosiale og kulturelle identitet, skikker, tradisjoner og språk skal respekteres fullt ut og gis muligheter til å utvikle seg videre.

FNs erklæring for urfolks rettigheter

Erklæringen fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, samt rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse, utdanning og andre tema. Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk og framhever at urfolk må delta i alle saker som angår dem.

FN-erklæringen for urfolk ble vedtatt i 2007. For urfolk er erklæringen viktig fordi den åpner for at de skal kunne bestemme over landområder og ressurser – selv om de ligger innenfor en stats grenser. I tillegg innebærer det at verdenssamfunnet godtar at urfolk har egne kulturer, som skiller seg fra statene de lever i.

Lær mer 

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

FNs erklæring om urfolks rettigheter

FNs permante forum for urfolk