Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs miljøprogram (UNEP)

FNs miljøprogram (UNEP) er den ledende miljømyndigheten i verden. UNEP overvåker miljøet og gir råd til FNs medlemsland om hva som må gjøres for at utviklingen skal følge bærekraftige prinsipper.

UNEP skal:

  • vurdere globale, regionale og nasjonale miljøforhold og trender
  • utvikle internasjonale miljøavtaler og konvensjoner
  • framskaffe vitenskapelig grunnlag for den globale miljøpolitikken
  • støtte oppbygging av kunnskap og ressurser innen miljøadministrasjon og bærekraftig utvikling i medlemslandene

Sju prioriterte temaer for UNEPs arbeid

1. Klimaforandringer: styrke landenes evne til å integrere hensynet til miljøet i den videre utviklingen
2. Naturkatastrofer og konflikter: redusere miljøtruslene
3. Økosystem: sikre at landenes ledere har en helhetlig tilnærming for bevare ressurser og sikre bærekraftig utvikling
4. Ledelse: sikre at politikken som føres på landnivå, regional og globalt prioriterer miljøhensyn 
5. Kjemisk avfall: redusere innvirkningen på mennesker og miljø som følge av farlig avfall
6. Ressurs-effektivisering: støtte bærekraftig produksjon og konsum
7. Miljøovervåking:  tilby informasjon om miljø og omgivelser på åpne digitale plattformer for å gi beslutningstagere kunnskap slik at de kan ta gode avgjørelser

Bærekraftsmål nummer 13 er det målet UNEP har særlig ansvar for å nå: Å stoppe klimaendringene.

Forkjemper for grønn økonomi

UNEP er trolig verdens viktigste forkjemper for GEI, det grønne økonominitiativet, som er utviklet for å bistå myndighetene med å gjøre økonomiene deres "grønnere". Eksempler på grønne tiltak er: ren teknologi, fornybar energi, vanntjenester, grønn transport, avfallshåndtering, grønne bygninger og bærekraftig landbruk og skog. Her kan du lese mer.

UNEPs historie

FNs miljøprogram UNEP ble opprettet som et resultat av det første verdensmøtet om miljø, i Stockholm i 1972. Maurice Strong (1929–2015) var UNEPs første leder. Strong oppfordret i 2014 verdens ledere til å ta sitt historiske ansvar for å sikre det videre livet på planeten, i en tale til FNs hovedforsamling. Strong regnes som foregangsmann for den internasjonale miljøkampen.

Erik Solheim, tidligere norsk miljøvernminister og utviklingsminister fra Sosialistisk Venstreparti (SV) er i 2016 ny leder av UNEP. Solheim etterfølger Achim Steiner som direktør for UNEP og visegeneralsekretær i FN.

UNEP ledes av et styre bestående av 58 medlemsstater som velges av FNs generalforsamling for en fireårsperiode. Alle FNs medlemsland har adgang som observatører til UNEPs styremøte. Normalt ledes den norske delegasjonen til styremøtet av miljøministeren.

UNEPS hovedkontor ligger i Nairobi i Kenya. UNEP og UN Habitat er de eneste FN-organisasjonene som har hovedbase i et utviklingsland. FNs miljøprogram har vel 900 ansatte og seks regionale kontorer i: Afrika, Asia og Stillehavet, Europa, Latin Amerika og Karibia, Nord-Amerika og Vest-Asia.

Budsjettet til UNEP er bestemt kun av frivillige innbetalinger fra FNs medlemsland. I 2014-2015 satte organisasjonen likevel rekord i mottatte bidrag, og kunne i 2015 bruke 796 millioner dollar, det vil si over 6,5 milliarder kroner på sitt miljøarbeid.

Norge er blant de femten største bidragsyterne til UNEP, med et bidrag på om lag 200 millioner kroner i 2015. Erik Solheim ble utnevnt til leder av UNEP i 2016.

Viktige årstall i UNEPs historie

1972 UNEP ble etablert

1973 Konvensjonen om handel med truede arter (CITES) ble vedtatt

1979 Konvensjonen for beskyttelse av migrerende fugler og dyr (CMS) ble vedtatt

1987 Montrealprotokollen om beskyttelse av ozonlaget ble vedtatt

1988 FNs klimapanel ble etablert

1989 Konvensjonen om internasjonal transport av giftig avfall ble vedtatt

1992 Verdensmøte om miljø i Rio ble holdt, Rio-konvensjonene om klima, forørkning og biologisk mangfold ble vedtatt.

1995 Global Plan of Action (GPA) for beskyttelse av det marine miljø fra landbasert forurensning ble vedtatt.

2000 Cartagena, protokollen om biosafety og genmodifiserte organismer. FNs tusenårsmål startet. 

2002 Toppmøte i Johannesburg om bærekraftig utvikling. 

2005 Kyotoprotokollen trådte i kraft og tilstandsrapport legges fram om verdens økosystemer.

2007 Fredsprisen gikk til FNs klimapanel. Klimatoppmøte på Bali ble holdt.

2009 Klimatoppmøte i København 

2015 Bærekraftsmålene for 2030 blir vedtatt av FNs generalforsamling 25. september, og verdens ledere kommer fram til en ny klimaavtale, Paris-avtalen.

2016 Paris-avtalen underskrives av verdens ledere 22. april

Polarkontor i Arendal

Global Resource Information Database, GRID, er tilknyttet UNEP. GRID-Arendal er polarkontoret til FNs miljøprogram og skal overvåke og beskrive miljøendringer i Arktis og Antarktis, og levere informasjon til UNEPs globale miljøtilstandsrapporter. GRID har i mange år samarbeidet med FNs klimapanel.

GRID-senteret har som formål å være en brobygger mellom forskning og politikk gjennom å formidle vitenskapelig korrekt og lett forståelig miljøinformasjon, i form av kart og grafikk til beslutningstakere og publikum.

GRID-Arendal er en stiftelse som ble etablert som av Miljøverndepartementet og åpnet av Gro Harlem Brundtland i 1989. I dag har senteret 35 ansatte fra mer enn 10 nasjoner. Hovedkontoret er i Arendals FN-bygg og GRID har i dag filialer i Genève, Ottawa og Stockholm. Her kan du lese mer om GRID-Arendal.

Lær mer

UNEPs egne sider

Temaside om klima og miljø

Se FNs bærekraftsmål 13: stoppe klimaendringene 

UNEPs kontor i Norge er GRID-Arendal