[[suggestion]]
Verdensbanken

Verdensbanken ble opprettet 27. desember 1945, etter vedtak på Bretton Woods-konferansen i USA i 1944. Driften av Verdensbanken startet den 25. juni 1946. Målsetningen var opprinnelig å tilrettelegge økonomisk for gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig.

I dag er mandatet fattigdomsreduksjon – gjennom å bidra til langsiktig økonomisk vekst i utviklingsland. I tillegg utfører banken forskning om fattigdom og utvikling.

Bretton-Woords-institusjonene

Både Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) ble vedtatt opprettet på en konferanse i Bretton Woods i New Hampshire, USA i 1944. Disse organisasjonene kalles derfor også Bretton Woods-institusjonene.

Verdensbankens hovedkontor er i Washington D.C. i USA. For å bli medlem i Verdensbanken må et land først være medlem av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Verdensbanken styres etter innskudd, det vil si at medlemslandene bidrar økonomisk til banken etter sin størrelse i verdensøkonomien. Dette bestemmer også hvor stor stemmevekt hvert land skal ha i styret av Verdensbanken.

Oversikt over medlemslandene i Verdensbanken

Verdensbanken er ingen vanlig bank, men en institusjon som gir bistand, lån og faglig kompetanse til utviklingsland og mellominntektsland. Verdensbanken er sentral i det internasjonale utviklingsarbeidet.

Norge har vært med siden Verdensbanken ble opprettet. Norge har sammen med de øvrige nordiske og baltiske land en av 24 representanter i Verdensbankens styre.

Verdensbankens president har alltid vært en amerikaner. Tilsvarende er IMF alltid ledet av en europeer. Jim Yong Kim har vært Verdensbankens leder siden 2012.

Verdensbankens strukturtilpasning

Fra 1980-tallet har Verdensbanken vært pådriver for det som kalles strukturtilpasning i land i Sør.

De første Strukturtilpasningsprogrammene (SAP) inneholdt en rekke krav som utviklingsland måtte akseptere dersom de skulle få lån og bistand. Dette inkluderte krav om handelsliberalisering, privatisering, nedbygging av statens rolle i økonomien og kutt i offentlige utgifter.

Etter mye kritikk av resultatene av SAP, gikk man over til Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).

Med PRSP legger landene selv fram planer for å fremme vekst og for å redusere fattigdom – gjennom spesifikke økonomiske og sosiale mål og retningslinjer. Dette benytter Verdensbanken og IMF som en forsikring om at landet bruker hjelpen til å nå konkrete mål.

Både Verdensbanken og IMF krever at landene skal levere en PRSP før økonomisk hjelp kan gis. Intensjonen er økt fokus på å bekjempe fattigdom og økt innflytelse fra utviklingslandene selv.

Kritikk av Verdensbanken

Verdensbanken har blitt kritisert for at SAP og PRSP går på tvers av landenes suverenitet og rett til å bestemme over egen politikk. SAP inneholdt den samme økonomiske pakken for alle land i Sør, og programmene tok altså ikke hensyn til nasjonale forhold.

En annen kritikk handler om at selve politikken som Verdensbanken anbefaler er uheldig – og at økonomisk utvikling sjelden eller aldri har skjedd gjennom privatisering og frihandel alene. Tvert imot hevder kritikerne at vellykket utvikling og industrialisering skjer når staten spiller en aktiv rolle med å bygge opp handel og industri, og beskytter landbruk og industri fra konkurranse utenfra.

En tredje kritikk handler om at mange av lånene som Verdensbanken har gitt har gått til diktatorer som ikke har brukt pengene på å berike seg selv. FN-organisasjoner som har kritisert Verdensbankens politikk er UNCTAD og UNRISD.

Lær mer

Verdensbankens egne sider.

Temaside om fattigdom.

Verdensbanken gir årlig ut rapporten, World Development Report, en global oversikt over økonomiske og sosiale forhold.

Verdensbanken er en stor produsent og utgiver av statistikk og analyser innen utvikling og økonomi.