[[suggestion]]
HIV-smitte

Forklaring

Indikatoren viser ikke andelen HIV-smittede i befolkningen, men antall nye årlige tilfeller av HIV-smittede per 1000 usmittede innbyggere. Dette er dermed en god indikator på hvordan kampen mot utbredelsen av HIV går i det enkelte land.

FNs bærekraftsmål nr 3.3 er derfor å stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer, innen 2030.

FNs bærekraftsmål  3

God helse

FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av  smittsomme sykdommer. 

Les mer om FNs bærekraftsmål