[[suggestion]]
Verden og himmelretningene
Fag:
Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-4 trinn
Tema:
Geografi
Tidsbruk:
45 minutter
Forberedelser:
"Loop-arkene" må kopieres og klippes til. "En må ut" -oppgaver og fasit kopieres

Lærerveiledning

Aktivitetene forutsetter at klassen har jobbet med temaet kart, og blitt introdusert for de mest sentrale geografibegrepene: Himmelretningene, verdensdelene, verdenshavene, ekvator, kart, kompass, atlas, globus, Tellus, Arktis og Antarktis.

Loop – om verdensdelene, himmelretningene og kart.

Tidsbruk: 5 minutter per runde

Forklaring

Loopen består av 24 kort. Øverst på kortet står det et spørsmål og nederst står det et svar, men det er ikke svaret på spørsmålet øverst på kortet. Det er derimot svaret på et spørsmål på et annet kort. Hver elev trekker hvert sitt kort. Læringsaktiviteten starter med at en vilkårlig valgt elev starter med å lese spørsmålet over midtlinja på sitt kort. Den som mener å ha svaret nederst på sitt kort, skal svare. Når han eller hun har sagt svaret nederst på sitt kort høyt, fortsetter han eller hun å stille spørsmålet øverst på kortet. På den måten vil spørsmål, og svar, versere rundt i klasserommet, og gå i en sirkel, - en loop, før den kommer tilbake til utgangspunktet, - eleven som startet.

Her er et eksempel med tre kort fra loopen:

Eleven med kortet til venstre starter og sier: «Hvem har rund ball med kart på?»

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: «Globus.»

Denne eleven fortsetter da med å si: «Hvem har de fire himmelretningene heter?»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt.

 1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
 2. Gi beskjed til den eleven du ønsker at skal starte. Det er det samme hvem som begynner.
 3. Loopen kan gjennomføres flere ganger, - med ny trekning mellom hver runde, slik at elevene får nye spørsmål og svar.

Loopen kan brukes som oppvarming til den neste læringsaktiviteten «En må ut».

En må ut – om verdensdelene, himmelretningene og kart.

Tidsbruk: 30 min

Forklaring

Den engelske versjonen heter «Odd one out». Navnet forteller at dette går ut på at den eller det som skiller seg ut, skal bort. Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Dette er kjerneferdigheten i å utvikle og forstå begreper.

Aktiviteten er enkel. Elevene får flere sett med bilder hentet fra temaet. Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen, og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut, og forklare hvorfor. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. I utgangspunktet er det ingenting som er feil eller riktig i denne oppgaven. Som lærer kan du velge i hvor stor grad du vil åpne for flere alternativer, så lenge elevene gir en god begrunnelse. Læreren bør selv gjøre oppgaven på forhånd slik at en er forberedt på hvilke ord som naturlig går ut. Da blir man også oppmerksom på hvilke oppgaver som kan ha flere løsninger.

Instruksjoner

 1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige ord man har bruk for å kunne i geografi. Skriv gjerne læringsmålet på tavla.
 2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut arket.
 3. Forklar elevene oppgaven. «Dere har 10 bildegrupper foran dere på arket. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen, og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik».
 4. La hvert par eller hver gruppe presentere sitt forslag til løsning. Vær åpen for flere mulige løsninger blant elevene.
 5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

Noen elever vil kunne trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres. Bruk bildesett 1 som eksempel, og løs det oppgaven i plenum i klassen, før elevene går løs på oppgavene i grupper.

Forslag til hjemmelekse:

Gå inn på nettressursen til FN-Filuren. Her kan elevene øve seg på å huske hvor verdensdelene ligger og hva de heter, sammen med FN-Filuren.

Kompetansemål

Kompetansemål

Samfunnsfag 4. trinn

 • peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
 • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

Undervisningsopplegget dekker de grunnleggende ferdighetene lesing og muntlig aktivitet.Ressurser

Stikkord

 • Geografi
 • Kart
 • Verden
 • Verdensdeler

for spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere