[[suggestion]]
Verden og himmelretningene
Fag:
Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-4 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Geografi, Klima og miljø
Tidsbruk:
45 minutter (1 skoletime)
Forberedelser:
"Loop-arkene" må kopieres og klippes til. "En må ut" -oppgaver og fasit kopieres

Lærerveiledning

Begge læringsaktivitetene forutsetter at klassen har jobbet med kart, og blitt introdusert for begreper som himmelretningene, verdensdelene, verdenshavene, ekvator, kart, kompass, atlas, globus, Tellus, Arktis og Antarktis.

Oppgave 1. Begrepslek: undring og utforsking av verdensdelene, himmelretningene og kart

Tidsbruk: 5-10 minutter per loop-runde

Forklaring og gjennomføring

Begrepsleken er en loop som er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper i naturfag og samfunnsfag. Spillet består av 24 kort. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet står det et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner man et begrep. Den øverste og nederste delen på kortet henger ikke sammen, og målet med begrepsleken er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.

Hver elev trekker hvert sitt kort. Læringsaktiviteten starter med at en vilkårlig, valgt elev leser spørsmålet over midtlinja på sitt kort. Den som mener å ha svaret nederst på sitt kort skal så svare. Når eleven har sagt svaret nederst på kortet sitt høyt, fortsetter den samme eleven med å stille spørsmålet øverst på kortet. På den måten vil spørsmål og svar versere rundt i klasserommet og gå i en sirkel, en loop, før den kommer tilbake til utgangspunktet; eleven som startet.

Her er et eksempel med tre kort fra loopen:

Eleven med kortet til venstre starter og sier: «Hvem har rund ball med kart på?»

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: «Globus.»

Denne eleven fortsetter da med å si: «Hvem har de fire himmelretningene heter?»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt.

Instruksjoner

 1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antall elever i klassen kan noen trekke to kort, eller to elever kan gå sammen om et kort.
 2. Gi beskjed til den eleven du ønsker at skal starte. Det er det samme hvem som begynner.
 3. Loopen kan gjennomføres flere ganger med ny trekning mellom hver runde slik at elevene får nye utfordringer. Loopen kan også med fordel brukes som oppvarming til den neste læringsaktiviteten Oppgave 2. Begrepslek: sammenligne, systematisere og reflektere rundt naturfaglige og samfunnsfaglige fenomener.

 

Oppgave 2. Begrepslek: sammenligne, systematisere og reflektere rundt naturfaglige og samfunnsfaglige fenomener

Tidsbruk: 30 min

Forklaring og gjennomføring

Begrepsleken går ut på å finne det bildet som skiller seg ut og begrunne hvorfor. Det engelske navnet på denne leken heter «Odd one out». Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. I denne leken vil elevene derfor jobbe med kjerneferdigheten i å utvikle og forstå begreper.

Elevene får flere sett med bilder hentet fra temaet. Hvert sett inneholder fire bilder, hvorav tre hører sammen og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut og begrunne hvorfor. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. I utgangspunktet er det ingenting som er feil eller riktig i denne oppgaven, og det kan være andre løsninger enn dem fasiten foreslår. Som lærer kan du velge i hvor stor grad du vil åpne for flere alternativer, så lenge elevene gir en god begrunnelse. Det kan være lurt for læreren å teste ut oppgaven på forhånd slik at en er forberedt på hvilke ord som naturlig går ut. Da blir man også oppmerksom på hvilke oppgaver som kan ha flere løsninger.

Noen elever vil muligens trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres i denne begrepsleken. Et tips kan derfor være å bruke bildesett 1 som eksempel, og løse oppgaven i plenum i klassen før elevene går løs på oppgavene i grupper.

Instruksjoner

 1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige ord man har bruk for å kunne i naturfag og samfunnsfag. Denne hensikten med begrepsleken kan gjerne skrives på tavlen som et læringsmål.
 2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut arket.
 3. Forklar elevene oppgaven: «Dere har 10 bildegrupper foran dere på arket. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen, og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik».
 4. La hvert par, eller hver gruppe, presentere sine løsningsforslag.
 5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

 

Kompetansemål

Kompetansemål

Samfunnsfag 4. trinn

 • peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
 • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

Undervisningsopplegget dekker de grunnleggende ferdighetene lesing og muntlig aktivitet.Ressurser

Stikkord

 • bærekraftig ressursutnytting
 • bærekraftig utvikling
 • fellesskap
 • Geografi
 • Kart
 • klima
 • klimaendringer
 • naturfaglig fenomen
 • naturressurser
 • nærmiljø
 • samfunnsfaglig fenomen
 • Verden
 • Verdensdeler

for spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere