[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Blanka
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn
Tema:
Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Del 1: En skoletime. Del 2: 90 minutt. Del 3: En skoletime
Forberedelser:
Elevene trenger utskrift av elevteksten. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen

Den 10 år gamle Blanka bor på gata i Manila på Filippinene. Livet alene er hardt og hun forsørger seg selv ved å være lommetyv. Blanka savner å ha en mor og finner en voksen som bryr seg om henne i den blinde gatemusikanten Peter. Sammen får de en god spillejobb på en liten klubb, men Blankas liv som tyv innhenter henne. Håpet om å finne en mor forsvinner ikke – kan det være mulig å kjøpe seg en?

BLANKA gir et ungt publikum en unik sjanse til å bedre forstå hvordan det er å vokse opp i fattigdom i andre deler av verden. Skuespillerne i filmen er selv fra gata i Manila og gjør en utrolig innsats i denne varme og sterke fortellingen.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet fra 1. oktober 2018 til 30. april 2019. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen får skolene også et opplegg med arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden). 

Lærerveiledning Blanka

Undervisningsopplegget består av:

 • Elevtekst: Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling med fem arbeidsoppgaver
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet
 • Etterarbeid: Elevaktiv læringsøvelse om menneskerettigheter og en tekstoppgave

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil:

 • kjenne til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
 • få kjennskap til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
 • bedre forstå hvordan det er å vokse opp i fattigdom i andre deler av verden

Del 1: Før filmvisning

Hva: Elevene skal bli kjent med tema menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. 

Tid: 45 minutter.

Utstyr: Kopier til alle elevene av elevteksten Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Instruksjoner: Elevene skal lese elevteksten. Dette kan dere gjøre på ulike måter – alene, i par, som lesestafett i klassen eller ved at du leser høyt. Teksten kan inneholde noen vanskelige begreper som elevene ikke kan fra før. Om elevene leser alene kan de få i oppgave å streke under ord de ikke forstår slik at dere kan ta en felles gjennomgang etterpå.

Etter lesing jobber elevene med de fem arbeidsoppgavene. Oppgavene besvares skriftlig. Finn svaret-oppgavene handler om å hente ut informasjon fra teksten. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten og forsøke å sette dem i en ny sammenheng. Her kan det også være flere mulige svar. Gå gjerne gjennom oppgavene i fellesskap dersom dere har tid til det.

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon om FN, om menneskerettigheter og om Blanka.

Tid: 90 minutter (15 minutter innledning og 77 minutter filmvisning).

Utstyr: PC med internett og projektor.

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Hva: Elevene skal reflekterer over hva de har lært gjennom å ta stilling til ulike spørsmål.

Tid: 45 minutter

Utstyr: Utskrift av lærerveiledningen til deg selv.

Forberedelser til timen: For å gjennomføre denne delen av undervisningsopplegget må du selv ha sett BLANKA.

Introduksjon

Start med å minne elevene på hva de lærte om menneskerettighetene i elevteksten. Trekk fram at menneskerettighetene gjelder for alle. Noen menneskerettigheter handler om det vi kaller grunnleggende behov, ting som er helt nødvendig for å overleve som mat, rent vann og medisiner om vi blir syke. Andre menneskerettigheter kan vi ikke ta og føle på, men de er ikke mindre viktige av den grunn. Det kan for eksempel være å føle seg trygg, gå på skole eller å få være med på å bestemme i landet sitt. Menneskerettighetene handler om det vi trenger for å leve gode eller verdige liv.

Gjennomføring

Be elevene om å stille seg opp på en rekke i klasserommet. Litt avhengig av hvordan rommet dere bruker ser ut forklarer du at de som er enige med det du sier hopper framover/til venstre og at de som er uenige med deg hopper bakover/til høyre.

Sjekk at elevene har forstått hva de skal gjøre ved å si: TACO ER GODT

Alle utsagnene handler om menneskerettighetene. Fortell at det i denne oppgaven ikke finnes fasitsvar og at filmen heller ikke viser oss alt.

Les påstandene høyt én etter én og gi elevene litt tid til å bestemme seg før de hopper. Spør gjerne elevene om hvorfor de er enige eller uenige underveis og forsøk å identifisere hvordan hvert utsagn handler om menneskerettighetene.

 1. Blanka har mulighet til å gå på skole.
 2. Det er lett for Blanka å bestemme over sitt eget liv.
 3. Hvis Blanka blir syk får hun hjelp.
 4. Blanka har mulighet til å skape en god fremtid for seg selv.
 5. Peter blir behandlet annerledes enn andre voksne fordi han er blind.
 6. Blanka kan spise seg mett hver dag.
 7. Blanka har det trygt.
 8. De tre mennene i filmen som kler seg som damer blir behandlet med respekt.
 9. Blanka har voksne rundt seg som passer på at hun har det bra.

Det er mulig at dere får til gode samtaler under selve aktiviteten. Hvis du opplever at dere trenger å avrunde eller gå mer i dybden benytter dere siste del av timen til samtale og diskusjon. Her kan elevene tenke over spørsmål alene først, så snakke med en medelev før dere tar det opp i klassen.

Forslag til refleksjonsspørsmål

 1. Alle oppgavene i sted handlet om menneskerettigheter. Er det noen av dem dere tenker er viktigere enn andre? Hvorfor?
 2. Hvorfor tror dere at det å gå på skole er en menneskerettighet? Hva er viktig med å gå på skolen?
 3. I filmen sier Raul at Blanka, Sebastian og han ikke har papirer og at det betyr at de ikke finnes. Hva tror dere han kan mene med det? Alle har rett til et navn og et statsborgerskap og dette er viktig fordi det er et lands myndigheter som skal passe på menneskerettighetene.

Bonusoppgave

Om dere har lyst til å jobbe videre med Blanka kan elevene få i oppgave å skrive en fortelling der de fortsetter, Blanka, Sebastian og Peters historie der filmen slutter.

Fordypning til læreren

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7. årstrinn

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Norsk

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Samfunnsfag

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet


Stikkord

 • Barnekonvensjonen
 • FNs bærekraftmål
 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere