[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Flight of the Butterflies
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Del 1: 45 minutter. Del 2: 60 minutter. Del 3: 45 minutter
Forberedelser:
Elevene trenger utskrift teksten "De livsviktige insektene". PC og projektor til filmvisning.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller for å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden). 

Lærerveiledning Flight of the Butterflies

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil:

 • bedre forstå insektenes betydning i et økosystem og for mennesker 
 • få økt forståelse av hva bærekraftig utvikling handler om
 • kjenne til FNs bærekraftsmål

Del 1: Før filmvisning

Hva: Elevene skal bli kjent med tema insekter, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Tid: 45 minutter

Utstyr: Kopier til alle elevene av teksten:

De livsviktige insektene ( word - 588,41 kB )

 

Instruksjoner: Elevene skal lese elevteksten. Dette kan dere gjøre på ulike måter – alene, i par, som lesestafett i klassen eller ved at du leser høyt. Teksten kan inneholde noen vanskelige begreper som elevene ikke kan fra før. Om elevene leser alene kan de få i oppgave å streke under ord de ikke forstår slik at dere kan ta en felles gjennomgang etterpå.

Etter lesing jobber elevene med de fem arbeidsoppgavene. Oppgavene besvares skriftlig. Finn svaret-oppgavene handler om å hente ut informasjon fra teksten. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten og forsøke å sette dem i en ny sammenheng. Her kan det også være flere mulige svar. Gå gjerne gjennom oppgavene i fellesskap dersom dere har tid til det.

Dersom det kan være fagbegreper som er utfordrende for elevene å forstå, kan dere benytte dere av begrepslisten.

Begrepsliste ( word - 14,15 kB )

 

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon om FN, bærekraftig utvikling og filmen.

Tid: 60 minutter (15 minutter innledning og 45 minutter filmvisning).

Utstyr: PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere.

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Hva: Elevene skal bli kjent med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål og finne ut av hva norske myndigheter gjør for å ta vare på insektene

Tid: 45 minutter

Utstyr: PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. Kopier av FNs bærekraftsmål til alle elevene. Til oppgave 2 trenger elevene tilgang til PC koblet til Internett.

Instruksjoner: Etterarbeidet består av en filmsnutt, en kort tekst og arbeidsoppgaver som kan løses individuelt, i grupper eller i fellesskap.

Introduksjon

Start økta med å spørre elevene om hva de husker fra Flight of the Butterflies.

Repeter hovedtrekkene fra forarbeidet: Insektene er livsnødvendige for oss mennesker. Insektene er truet fordi vi mennesker tar opp mer og mer plass på jorda og fordi vi forurenser. Klimaendringene bidrar også til at flere arter av insekter, planter og dyr står i fare for å bli utryddet.

Vis den 2 minutter lange filmsnutten om alle faktorene som må være på plass for at et paranøttre skal kunne vokse og spre seg.

Du kan innlede til neste del enten ved å be elevene selv lese teksten som står under animasjonsfilmen på elevsiden eller ved å lese den høyt. Del ut kopier av FNs bærekraftsmål og/eller ha dem oppe på tavla. Gå gjennom overskriftene til målene i fellesskap slik at elevene henger med på begrepene.

Oppgave 1

Elevene skal nå forsøke å finne minst 5 av FNs bærekraftsmål som de mener kan ha noe med insekter å gjøre. De skal begrunne svaret sitt. De kan gjøre dette ved å sitte og arbeide med oppgavene individuelt eller i mindre grupper. Når elevene har jobbet for seg selv eller i grupper en stund er det fint å ta en runde sammen for å se hvor mange mål klassen klarer å komme fram til.

Et annet alternativ er at elevene først bruker 5 minutter på å se på overskriftene til bærekraftsmålene alene og velge seg ut fem stykker de mener er relevante. Deretter kan de snakke sammen i mindre grupper i 10 minutter og bli enige om fem mål.  Til slutt tar dere en runde i fellesskap der dere identifiserer så mange mål som mulig som kan ha noe med insekter å gjøre.

TIPS: Mange av FNs bærekraftsmål fanger opp menneskelig påvirkning på økosystemer og derigjennom også insekter, planter og dyr. Still elevene spørsmål for å hjelpe dem videre dersom de står fast.

Oppgave 2

I denne oppgaven blir elevene bedt om å bruke Internett til å finne tre ting som Norge gjør for å ta vare på insektene. Det er også lagt opp til to bonusoppgaver der de skal forsøke å finne om egen kommune gjør noe for insektene og hva hver enkelt av oss kan bidra med.

Når det kommer til hvordan dere kan jobbe med disse oppgavene har du svært mange muligheter. Alt avhenger litt av hvor mye tid dere har lyst og mulighet til å legge ned i temaet. Her kan dere jobbe med hvert av spørsmålene i ulike grupper og bruke dette som grunnlag for presentasjoner. Dere kan bruke nettsøk for å finne svar på alle spørsmålene, men det kan også være mulig å løse oppgavene ved å kontakte eksempelvis miljøavdelingen i kommunen eller en miljøorganisasjon. Når det kommer til hva hver av oss kan bidra med for å hjelpe insektene kan dere også legge opp til praktiske oppgaver som å lage insekthotell, registrere observasjoner i appen Artsjakten eller så bie- og humlevennlige planter.

TIPS: Norske myndigheter har en egen informasjonsside om insekter og insektdød. Den inneholder også en oversikt over hva norske myndigheter gjør for å ta vare på insektene og lenker til tips og ideer til hva hver enkelt av oss også kan bidra med.

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Naturfag

Fenomener og stoffer

 • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Samfunnsfag

Geografi

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Samfunnskunnskap

 • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

Norsk

Skriftlig kommunikasjon

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Engelsk

Muntlig kommunikasjon

 • forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner

Nye læreplaner

Dette undervisningsopplegget inngår i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling og passer derfor også godt inn i de nye læreplanene.Ressurser

Stikkord

 • Artsmangfold
 • Bærekraftig utvikling
 • FNs bærekraftsmål
 • Insekter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver 38 90 01 25

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere