[[suggestion]]
FN-filuren
FN-filuren
FN-filuren
Fag:
KRLE, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
1-7 trinn, 1-4 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

http://www.fn-filuren.no/

FN-filuren kan brukes både i fellesundervisning på elektroniske tavler, og som stasjonsundervisning eller individuell opplæring på PC. Spillene egner seg til samtaler rundt FN, og kan gjerne gjøres felles slik at man kan diskutere rundt det man ser på skjermen.

FN-filuren har tre hovedportaler:

 • Spill
 • Temasider
 • Galleri

Spill

Spillene er inndelt i fire hovedtemaer hvor hvert hovedtema har 1-3 spill. De fire hovedtemaene er: FN, land, barnerettigheter, og natur og miljø. Spillene er laget for de yngste i barneskolen, men kan med hjelp og veiledning fra voksne også fint benyttes i barnehagen. Spillene kan spilles på elevens egne PC-er eller nettbrett. Prøv også å bruke spillene på smartboard i klasserommet! 

FN

Hovedtemaet "FN" består av tre spill: "krig og fred", "rettferdighet" og "samarbeid".

Spillet "krig og fred" vil være en naturlig inngang til samtaler om hva som skjer i land hvor det er krig, og hva som er nødvendig for at mennesker skal ha det bra og leve trygt. Spillet forteller også om grunnleggende menneskerettigheter, som retten til skolegang, tilgang på helsetjenester, og retten til tak over hodet.

I spillene "samarbeid" og "rettferdighet" knyttes det paralleller mellom det som er nært elevene og FNs arbeid. Elevene samarbeider med lærere og medelever hver dag i skolehverdagen. Mange barn er også opptatt av at det skal være likt. Her vil det derfor være naturlig å trekke linjer til det internasjonale samarbeidet FN står for, og man kan samtale om hvorfor det blir bedre for alle hvis man jobber sammen.

Land

Hovedtemaet "land" består av tre spill: "finn flagg", "pusle" og "verdensdelene". Felles for alle spillene er at barna lærer at FN består av land som samarbeider om å finne løsninger på verdens utfordringer.

I spillet "finn flagg" kan elevene lære om enkelte land og det kan være en passende aktivitet å bruke et atlas og finne landene som flaggene tilhører på kartet, og undersøke hvor i verden landene ligger. 

Spillet "pusle" gir elevene en fin introduksjon til hva FN er i verden og lærer dem at alle land i verden samarbeider i FN.

I spillet "verdensdelene" kan elevene øve seg på å gjenkjenne det visuelle bildet av de fem verdensdelene og lære navnene på de ulike.

Barnerettigheter

Hovedtemaet "barnerettigheter" består av to spill: "finn filuren" og "skoleveien".

I spillet "finn filuren" er FN-filurens gjemmesteder knyttet sammen med en rettighet alle barn har. Det finnes flere rettigheter enn de som presenteres i spillet. Spillet er ment som en samtalestarter om disse rettighetene. Mange barn har skrevet til oss og spurt om hvorfor ikke alle barn får gå på skole. De forstår at det er viktig.

I spillet "skoleveien" introduseres elevene for noen av de utfordringene barn i andre land møter, og hva som skal til for å løse dem. 

Natur og miljø

Hovedtemaet "natur og miljø" består av to spill: "vann" og "forurensing". Begge spillene er ment å illustrere at natur, klima og miljø er et tema FN er veldig opptatt av, og arbeider mye med. Man kan på den måten snakke om hvorfor et samarbeid på tvers av verdens land er nødvendig for å redde naturen og miljøet vårt. 

I spillet "vann" knyttes menneskeretten rent drikkevann til klima-og miljøutfordringene vi har. Spillet er kanskje litt vanskelig, men med litt øvelse skulle det gå bra. 

Temasider

Temasidene er inndelt i seks ulike temaer som alle er sentrale i FNs arbeid. Tekstene er inndelt i korte avsnitt. Det øker lesevennligheten og kan tilpasses slik at ikke alle trenger å lese alt. Avsnittene kan brukes i gruppearbeid hvor hver gruppe tar for seg ett avsnitt og skriver ned nøkkelsetninger eller forteller de andre hva de har lest. Ordlyden i tekstene er tilpasset barns ordforråd, og er ment som et utgangspunkt for videre samtale i klassen. På enkelte av temasidene ligger det også utskriftsvennlige fargeleggingsark og oppgaver. 

Galleri

FN-filuren synes det er veldig hyggelig å motta tegninger fra barn rundt om i hele Norge. Mange av de flotte, innsendte tegningene publiseres og vises frem på nettsiden under portalen "Galleri".

FN-filuren ønsker seg alltid tegninger. Dersom du ønsker å sende inn en tegning til FN-filuren er det viktig at du bruker et A4-ark. Tegninger og fargelagte oppgaver scannes aller helst inn og sendes digitalt på e-post til fn-filuren@fn.no 

Det er også mulig å sende tegninger med vanlig post til:
FN-filuren - FN-sambandet, Storgata 33 A, 0184 Oslo.

Husk å skrive avsender! Tegningene vil beholdes av mottakeren.

Stikkord

 • bærekraftig ressursutnytting
 • bærekraftig utvikling
 • digital samhandling
 • digitale spill
 • fellesskap
 • klima
 • klimaendringer
 • naturressurser
 • nærmiljø

For tilbakemeldinger og spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Skolefaglig ansvarlig og rådgiver, Øst 22 86 84 07

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere