Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraft for barneskolen

Introduksjon

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for 7. trinn med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen.

Undervisning om bærekraftig utvikling

Høsten 2015 forpliktet alle verdens land seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling, og et grunnlag for prioritert innsats i årene som kommer.

Stortinget vedtok i 2016 at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner. Å forstå samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima og miljø er sentralt for å få en helhetlig forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer. Undervisning om bærekraftig utvikling gir en rekke faglige innfallsporter som allerede er del av dagens læreplaner. Klima, energi, forbruk, fordeling, utdanning for alle, interessekonflikter, deltakelse og demokrati, biologisk mangfold, vann, helse, avfall, friluftsliv og naturopplevelser er noen eksempler på dette.

Oppbygging og innhold

Undervisningsopplegget Bærekraft består av en lærerveiledning, ordliste og sju tverrfaglige læringsaktiviteter. Oppgavene kan brukes over en uke, eller enkeltvis etter behov.

Læringsaktivitetene rommer oppgaver som krever samarbeid, og har sin styrke ved at de kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i å sette ord på læringen som foregår. Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del av læringsaktivitetene. Elevene skal gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Det er også derfor at flere av læringsaktivitetene bare har forslag til fasit.

Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden for øvrig. Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene og utfordre deres fantasi og skaperevne, oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og gi helhetlig kunnskap, som er trukket fram i Kunnskapsløftet som viktige læringsprinsipper.

Ingenting bør være helt opplest og vedtatt. Det er når elevene skal fortelle om det de har lært, at de forstår hva de kan og ser hva de ikke kan. Det å uttrykke seg muntlig er et godt parameter på om kunnskapen er integrert. Når man snakker om et tema, utvikler man også ofte nye tanker og ny innsikt.

Alle læringsaktivitetene inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering. Det er også laget en egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Undervisningsopplegget er tilpasset kompetansemål fra lærerplanen, tilrettelagt for tverrfaglig undervisning, og ivaretar behovet for læring og trening i de grunnleggende ferdighetene. Materiellet er beregnet på 7. trinn, men noen av oppgavene kan med fordel brukes på resten av mellomtrinnet også. 

Slik bruker du opplegget

Hver aktivitet inneholder det du trenger av lærerveiledning, bakgrunnsinformasjon, kopioriginaler og fasiter. Du velger selv om du bruker hele opplegget over en uke, for eksempel i forbindelse med internasjonal uke, eller om du bruker øvelsene enkeltvis.

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning, som er en form for blandet læring hvor eleven introduseres for tematikken gjennom en film på nett. Det er valgfritt om læreren ønsker at elevene ser filmen hjemme, eller i klasserommet.

1.Kick-off: Film, samtale og quiz

Dette er en introduksjonsøvelse som vi anbefaler å starte undervisningen med. Denne øvelsen legger grunnlaget for alle de andre oppgavene, og bør derfor være et minimum for å kunne gjennomføre de andre læringsaktivitetene. Den korte animasjonsfilmen gir elevene en enkel, engasjerende og informativ innføring i begrepet bærekraftig utvikling. Filmen suppleres av en fagtekst som utdyper noen av temaene i filmen.

2. Begrepsøvelser

Øvelsene Loop, Forbudte ord og En må ut er korte, engasjerende aktiviteter for å trene på ord og begreper knyttet til bærekraftig utvikling. Dette er begreper som kan virke abstrakte og kompliserte for mange av elevene. Det er derfor laget en ordliste med viktige ord og begreper som med fordel kan brukes gjennom hele opplegget. Begrepsøvelsene er tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag og naturfag.

3.Reale nøtter

Regning er i Kunnskapsløftet en av de fem grunnleggende ferdighetene. Å regne skal integreres i alle fag. Matematikkoppgavene gir øvelse i lesing i matematikk, og matematikk i samfunnsfag og naturfag. Oppgavene tar for seg de fire temaene; å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

4. Barnevennlige skoler

Dette er en aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal, gjennom en bildeoppgave, prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale, refleksjon og samarbeid.

5. Bærekraftsnøtter fra Brasil

Her får elevene kreative oppgaver knyttet til konkrete eksempler på bærekraftig utvikling. Å sette teorien inn i eksempler fra virkeligheten, bidrar til å gjøre fagstoffet levende og mer forståelig. Øvelsene gir trening i å resonnere seg fram til innovative løsninger i samarbeid med andre i tillegg til at de får innsikt hva bærekraftig utvikling er i praksis. Oppgaven egner seg best for de eldste elevene.

Spørsmål eller innspill til undervisningsopplegget? Vi vil høre fra deg!